Ämnen

Ekonomi

Sorteringsordning:
« Föregående  1  2  3  4  5  Nästa »  |  Visa alla
Swedish health care from an international perspective
International comparison 2015
The Swedish Association of Local Authorities and Regions (SALAR) regularly publishes data for assessing quality and efficiency in sectors for which municipalities and county councils are responsible...
SKL:s makrobedömningar 2015
– En utvärdering
Fem gånger per år gör Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) prognoser av skatteunderlagets utveckling. Dessa prognoser är en produkt av förbundets makroekonomiska bedömningar. Att utvärdera dessa be...
KPP Psykiatri 2014 - Mycket mer än kostnad per patient
Exempel på analyser och jämförelser med KPP-Data
Rapporten visa på de analysmöjligheter som KPP-databasen ger inom den psykiatriska vården och redovisar kostnader uppdelade i sluten respektive öppen vård, kön, ålder och diagnosgrupp som bedrivs in...
Finansiell analys i budget och årsredovisning
Fokus på balanskravsutredning och resultatsutjämningsreserv
Att i årsbudgetar och i årsredovisningar presentera en analyserande och pedagogisk finansiell analys av en kommun är en angelägen uppgift. Som författare av sådana text...
Äldreomsorgens kostnader
Historik och framtid
Under de senaste decennierna har antalet äldre ökat kraftigt. En minskad dödlighet i högre åldrar har medfört att ökningen har varit särskilt omfattande bland...
Beskrivning av KPP-databasen
Rapporten redovisar KPP-data i den somatiska slutna och öppna specialiserade somatiska vården för de 48 sjukhus som rapporterat data för år 2014. Redovisningarna av vården beskrivs i rapporten främs...
Koll på assistansen
En handledning för kommunens analys
Personlig assistans är en av kommunernas större verksamheter. Det har inte tidigare gjorts något mer omfattande försök att förklara skillnader i kostnader för utförande av assistans vare sig mellan ...
Köp av verksamhet 2014
Kommuner, landsting och regioner 2006-2014
Kommuner, landsting och regioner köper allt mer verksamhet. Ökningen mellan 2006–2014 var större de första åren, men har därefter planat ut. Utvecklingen skiljer ...
The Economy Report. October 2015
On Swedish Municipal and County Council Finances
There are several examples of targeted government grants creating rather than solving problems in the local government sector. This is particularly apparent in the area of school education. In this ...
Ekonomirapporten, oktober 2015
I höstens ekonomirapport 2015 konstateras att det ekonomiska läget är fortsatt bekymmersamt i många kommuner och nästan alla landsting. Allt fler äldre, snabb befo...
Öppna jämförelser: Företagsklimat 2015
För tredje gången genomför Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en öppen jämförelse inom området företagsklimat. Det är en servicemätning av kommun...
Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling 2014
Sveriges Kommuner och Landsting publicerar årligen rapporten, Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling. I rapporten redovisas statistik för år 2014. Kostnad...
The Economy Report. April 2015
In this spring report we describe the distribution of refugee reception between Swedish municipalities and the situation for investments. We also try to explain the causes of the tax increases in re...
Svensk sjukvård i internationell jämförelse - 2015
SKL publicerar regelbundet underlag för att värdera kvalitet och effektivitet i sektorer som kommuner och landsting ansvarar för. Här jämförs hälso- och sjukvå...
Ekonomirapporten, april 2015
Rapporten beskriver hur flyktingmottagandet fördelar sig mellan kommunerna, investeringar, orsakerna till de senaste årens skattehöjningar i landstingen och deras utmaningar. Det finn...
Utvärdering av SKL:s makrobedömningar 2014
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tar fem gånger per år fram skattunderlagsprognoser. I denna rapport utvärderas de makroekonomiska bedömningar som utgjort grundval för dessa prognoser för år 20...
The Economy Report. December 2014
The effects of the central government budget for 2015, which was amended at a late stage. Challenges face municipalities to dimension various services. Continues to explain how and why healthcare co...
Sociala investeringar i Sveriges kommuner och landsting/regioner - resultat från enkätstudie
Den här rapporten ger en inblick i hur sociala investeringar ser ut i kommuner, landsting och regioner. Den tar upp hur många som arbetar med sociala investeringar och hur inriktningen p&#...
Signaler på ekonomisk obalans
Genom att vara uppmärksam på signaler på obalans i den löpande ekonomiska uppföljningen och föra en kontinuerlig dialog med utföraren kan förhoppningsvis händelser förebyggas.
Ekonomirapporten
December 2014
Effekterna av den sent ändrade statsbudgeten för 2015. Kommunernas utmaningar i arbetet med att dimensionera olika verksamhetsområden de närmaste åren. Förklaring till ...
Kostnad per brukare - nyckeltalsjämförelser
Kostnad per brukare (KPB) är en metod för att beräkna kommunens kostnader för olika insatser och hur dessa insatser kan knytas till den enskilda brukaren. Genom att KPB bygger p&...
Kalkyler för offentlig fastighetsverksamhet - Övningsuppgifter
Detta häfte innehåller övningsuppgifter till läroboken Kalkyler för offentlig fastighetsverksamhet. Här får du övning i grundläggande kalkylkunskaper s...
Ersättningssystem i vårdval
Denna erfarenhetssamling är tänkt att vara en lättillgänglig samling av praktiska råd och tips för landsting som ska utforma ersättningssystem för vårdval i specialiserad vård.
Vad kostar verksamheten i Din kommun? Kommunernas kostnadsutveckling 2008-2013
Det är tid att lyfta arbetet med jämförelser till en nivå där publika databaser är en naturlig del. Rapporten beskriver övergripande kommunernas kostnadsutveckling och fokus flyttas till analys av n...
Mål och resultat
Vi lever i en tid där det blir allt vanligare att vi blir värderade och jämförda. SKL har inte minst bidragit till denna utveckling genom Öppna Jämförelser och gen...
The Economy Report. April 2014
We are in a period when our sector will have to deal with major demographic changes in schools, elderly care and healthcare. We present analyses of these areas and try to learn from history to be be...
Ekonomirapporten
April 2014
Vår sektor har nu att hantera stora de­mo­grafiska förändringar, bl.a. inom skola, äldreomsorg, hälso- och sjukvård. I vår gör vi fördjupade an...
Förutsättningar för innovation
Vad gör kommuner och landsting för att stimulera innovation i den egna verksamheten?
Det finns begränsad kunskap om hur kommuner och landsting arbetar för att stimulera förnyelse och innovation. D...
Utvärdering av SKLs makrobedömningar för år 2013
Rapporten är en analys av Sveriges Kommuner och Landstings prognosprecision i de makroekonomiska prognoserna för år 2013. Den är framtagen inom ramen för priofrågan »Välfärdens långsiktiga finansier...
Prognoserna och samhällsekonomin
Rapporten är en beskrivning av hur Sveriges Kommuner och Landsting arbetar med att ta fram förbundets makroekonomiska prognoser. Den är framtagen inom ramen för priofrågan ...
« Föregående  1  2  3  4  5  Nästa »  |  Visa alla