Ämnen

Digitalisering

Sorteringsordning:
Vägledning för anslutning till eIDAS
Inloggning till svenska digitala tjänster med utländska e-legitimationer
EU-förordningen eIDAS (EU nr 910/2014) innebär bland annat att det från och med den 29 september 2018 är obligatoriskt för offentliga e-tjänster att acceptera utländska e-legitimationer.
Denna väg...
Guide för ett för ett smart samhälle
Utvecklingen av Internet of Things, datahantering och digitala tjänster
Utvecklingen av det smarta samhället pågår för fullt. Men vad är det egentligen vi utvecklar och vad är viktigt att beakta och påverka i den processen? I den här guiden ges en bred introduktion krin...
E-handel och e-fakturering
Enkätundersökning i kommuner och regioner 2018/19
Införandet av e-handel och e-fakturering fortsätter i kommuner och regioner och för kartlägga omfattning av detta har en enkätundersökning genomförts. Denna genomfördes under tiden mars t.o.m. maj 2...
Automatiserad ärendehantering
Att frigöra tid för värdeskapande arbete
Att hantera ärenden är en omfattande uppgift för kommuner och landsting. Idag finns väl utvecklad teknik att låta hela eller delar av de moment som ärendehantering omfa...
Automatisering av arbete
Möjligheter och utmaningar för kommuner, landsting och regioner
En rad internationellt uppmärksammade rapporter pekar på att den tekniska utvecklingen innebär en stor potential för automatisering av både fysiska och kognitiva arbetsuppgi...
Handlingsplan för gemensamma förutsättningar för digital utveckling
Som ett stöd i medlemmarnas verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering, har SKL arbetat fram en handlingsplan för gemensamma förutsättningar för digital utveckling. Handlingsplanen beskriver ...
Digital delaktighet - En inspirationsbok
Den digitala utvecklingen ställer vårt samhälle inför fantastiska möjligheter men också stora utmaningar. En stor andel av befolkningen har tillgång till internet....
Vägledning vid införandet av NPÖ
Syftet med vägledningen är att ge en samlad bild av arbetet med den nationella patientöversikten (NPÖ) och ge aktuell information, råd och stöd till de organisationer som står inför att börja använd...
Den digitala folkrörelsen
Crowdsourcing och crowdfunding används i stor omfattning runt om i världen. Ibland handlar det om en helt ny typ av involvering och ibland är det nya namn på gamla företeel...
Sveriges IT-kommun 2013
Sveriges IT-kommun är en utmärkelse som delas ut vartannat år på Kvalitetsmässan till den kommun som lyckats bäst med att använda it och digitaliseringens möjligheter för att utveckla verksamheterna...
Handlingsplan 2011 - 2012 Kommunal IT-samverkan i vård och omsorg
Sverige ska vara världens mest framgångsrika digitala samhälle. Programmet Kommunal IT-samverkan i vård och omsorg syfta till att etablera och förstärka samverkan mel...
Sveriges IT-kommun 2009
Utmärkelsen Sveriges IT-kommun delas ut vid Kvalitetsmässan vartannat år. Den ges till den kommun som lyckats bäst med att utifrån sina förutsättningar uppvisa g...
E-förvaltning och e-tjänster i Sveriges kommuner 2011
Det är få, om ens några, kommuner och landsting som själva har resurser att driva den angelägna verksamhetsutveckling som är nödvändig för att uppn&ari...
Strategi för eSamhället
Människor förväntar sig i allt högre grad att snabbt, enkelt och säkert kunna sköta sina ärenden, få tillgång till information och ha möjlighet till...
E-förvaltning och informationshantering: att hantera, bevara eller gallra elektroniska handlingar
Denna skrift tar upp frågeställningar kring hur information lagras och hanteras och vilken betydelse detta har för säkerheten. Likaså belyses e-tjänster och föru...
Sveriges IT-kommun 2011
Utmärkelsen Sveriges IT-kommun delas ut vid Kvalitetsmässan vartannat år. Den ges till den kommun som efter sina förutsättningar lyckats bäst med att både politisk...
E-panel för dialog med medborgarna
Hösten 2007 inbjöd projekt Medborgardialog kommuner och landsting att delta i nätverk för att utveckla medborgarpaneler via Internet och SMS. Medborgarpanel innebär att komm...
Sveriges IT-kommun 2007
Utmärkelsen Sveriges IT-kommun delas ut vartannat år. Den ges till den kommun som har lyckats bäst med att uppvisa goda initiativ och resultat inom e-service och e-demokrati, samt bi...
E-förvaltningsutveckling i Sveriges kommuner 2006-2007
Delrapport 2
Samtliga kommuner inbjöds mars 2006 och i juni 2007 att delta i en webbaserad undersökning om ”hur man ligger till i förändringsarbetet mot en modern förvaltning”...
IT i kommunal vård och omsorg : strategi, handlingsplan och organisation för nationell samordning
Kommunerna står inför uppgiften att utveckla sin vård och omsorg för att anpassa den till medborgarnas krav på ökad insyn och större inslag av valmöjligheter....
.se företagen
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) arbetar brett med frågor som stärker det lokala och regionala företagsklimatet. Sedan år 2009, då företagsklimat blev en fö...
E-förvaltningsutveckling i Sveriges kommuner 2006-2008
Delrapport 3
Samtliga kommuner inbjöds i mars 2006, i juni 2007 och i juni 2008 att delta i en webbaserad undersökning om "hur man ligger till i förändringsarbetet mot en modern förvaltn...
Kommunal IT i samverkan : juridiska förutsättningar för olika samverkansformer
Bredbandsutbyggnad med statliga stödmedel har inneburit att kommuner tagit på sig ett ansvar för IT-infrastruktur och i vissa fall även för drift och underhåll. Detta...
E-förvaltningsutveckling i Sveriges kommuner 2006
Delrapport
Inom ramen för Sveriges Kommuner och Landstings e-förvaltningsprojekt inbjöds samtliga kommuner i slutet på mars 2006 att delta i en webbaserad undersökning om ”hur ma...