Ämnen

Demokratifrågor

Sorteringsordning:
1  2  3  4  5  Nästa »  |  Visa alla
Medborgardialog i komplexa frågor
ERFARENHETER FRÅN UTVECKLINGSARBETE 2015–2018
Detta är en skrift om medborgardialog i komplexa frågor. Skriften beskriver varför kommuner och regioner behöver söka nya arbetssätt anpassade för den kontext vi lever idag, vilka konkreta principer...
Medborgarbudget
EN VÄRLDSOMSPÄNNANDE MODELL FÖR DEMOKRATISK INFLYTANDE
Sveriges Kommuner och Landsting genom projekt Medborgardialog har under 10 års tid arbetat tillsammans med kommuner för att utveckla och pröva medborgarbudget. Syftet är att erbjuda medborgare att d...
Medborgardialog i styrning
FÖR ETT STÄRKT DEMOKRATISKT SAMHÄLLE
Sveriges Kommuner och Landsting har sedan 2006 drivit Projekt Medborgardialog med uppdrag att stödja kommuner, landsting och regioner i att utveckla medborgardialogen i styrning och verksamhetsutvec...
Annikas testskrift
Test
Annika testar förhandslänkar till rapporter i webbutiken.
310 val
2018 års kommun- och landstingsval
Skriften 310 val innehåller en sammanställning av viktiga fakta om 2018 års kommun- och landstingsval.
Anmäl alltid hot, hat och våld
Det handlar om demokratin
Skriften beskriver några autentiska rättsfall där förtroendevalda har polisanmält händelser av hot, hat och våld, och vilka skäl som har lett fram till att gärningspersonerna dömdes.
Den riktar sig...
Kommunal revision i stiftelser och övriga företag
Tillhör god revisionssed i kommunal verksamhet 2018
Promemorian innehåller fakta om stiftelser, handels- och kommanditbolag, ekonomiska och ideella föreningar till vilka kommunala revisorer utses. Den belyser revisionsuppdragen, revisionsprocessen sa...
Grundläggande granskning
Kärnan i revisionsprocessen
Skriften ger begreppet Grundläggande granskning en djupare innebörd och förklarar vad granskningen syftar till och omfattar. Skriften vänder sig till förtroendevalda revisor...
Råd vid lokaluthyrning
Demokratiska aspekter vid nyttjande av kommunala lokaler
De flesta kommuner upplåter emellanåt lokaler som idrottsanläggningar och skolor för olika sammankomster, då de annars hade stått tomma under exempelvis kvällar och helger. Men måste en kommun upplå...
God revisionssed i kommunal verksamhet 2018
Revision i kommuner och regioner ska ske enligt god revisionssed. Utöver kommunallagens reglering är god revisionssed revisorernas och de sakkunniga yrkesrevisorernas viktigaste plattform ...
Barnrättsperspektiv
Under senare år har begreppet ”barnrättsperspektiv” börjat användas allt oftare. Frågan är vad det betyder, hur det ska användas och vilken relation de...
Koaliationsbildningsprocesser i ett nytt politiskt landskap
Förberedelser för ett handlingskraftigt styre
Ett handlingskraftigt styre underlättar möjligheterna att forma framtidens välfärd och demokrati. I de tre senaste valen har maktbalansen i kommuner, regioner och landsting f...
Barnets rättigheter i budgetprocessen
Förverkliga barnets rättigheter i budget
Att arbeta in barnets rättigheter i budgetprocessen upplevs som en stor utmaning. Många efterfrågar stöd för hur ett sådant arbete skulle kunna gestalta sig. Den hä...
Digitalt hat
Hat och hot mot kommunalpolitiker
I studien om digitalt hat och hot har Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) på uppdrag av SKL gjort en analys av hat och hot mot förtroendevalda i digitala miljöer. Syftet med...
Prövning av barnets bästa
Ett verktyg för styrning och ledning
FN-kommittén för barnets rättigheter slår fast att prövningar av barnets bästa ska göras inför beslut och åtgärder som rör barn. Det finns emel...
Samverkan med civilsamhället
Positionspapper
I SKLs positionspapper rörande civilsamhället som utvecklingskraft, demokratiaktör och samverkanspartner, betonas vikten av ett starkt civilsamhälle och goda samverkansrelationer...
Strategi för hälsa
Tillsammans - Varje dag lite bättre
Strategi för hälsa innebär att Sveriges viktiga välfärdsverksamheter: skola, socialtjänst, vård- och omsorg, hälso- och sjukvård ska styras och samordnas...
Riskanalys i kommunal revision
Riskanalysen är en obligatorisk del av planeringen inom kommunal revision. Denna skrift ger inspiration och exempel på arbetssätt för att genomföra träffsäkra och ...
Barnkonventionen föreslås bli svensk lag
Till dig som är förtroendevald
Som framgår av den här skriften är nyckeln till ett framgångsrikt arbete med barnets rättigheter att hela organisationen är involverad. Det är inte ett fritt valt ...
Information till alla
EN GRANSKNING AV KOMMUNERNAS WEBBPLATSER 2017
För nionde året i rad har Sveriges Kommuner och Landsting genomfört webbundersökningen ”Information till alla” för att undersöka innehåll och kvalitet ...
Från ord till handlingsplan
En rapport om kommunala handlingsplaner mot våldsbejakande extremism
Segerstedtinstitutet har på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting (SKL) tagit fram en forskningsrapport om hur förekomsten av kommunala handlingsplaner mot våldsbejakande extremi...
Human Rights at the Local and Regional Level
External Monitoring Study with a focus on Governance and Management
The municipalities, county councils and regions play a central role in the realization of human rights in Sweden. In this short English version of a report with international examples published in 2...
Human Rights in Governance and Management
English Summary of a Swedish Project Report
How to integrate human rights into the governance and management of municipalities and regions? This has been a central question in a Project organised between 2015 and 2016 by The Swedish Associati...
Mänskliga rättigheter i styrning och ledning
En inspirationsskrift
Mellan november 2015 och februari 2017 drev SKL ett utvecklingsprojekt tillsammans med 11 kommuner och 3 landsting och regioner som syftade till att utveckla former för hur mänskliga r...
Stärkt regionalt barnrättsarbete
Erfarenheter från Skåne 2011-2013
Sedan 2011 har Kommunförbundet Skåne tillsammans med Region Skåne, Länsstyrelsen Skåne och Malmö högskola drivit på arbetet med barnets rättigheter i Skåne. Den här rapporten synliggör och problemat...
Mänskliga rättigheter
i styrning och ledning
Sveriges Kommuner och Landsting har drivit ett projekt som handlat om att ”utveckla former för hur mänskliga rättigheter kan integreras i styrningen och ledningen i kommuner, la...
Mänskliga rättigheter på lokal och regional nivå
En plattform för policy- och verksamhetsutveckling
I Sverige spelar kommunerna, landstingen och regionerna en viktig roll i genomförandet av de mänskliga rättigheterna. Men kartläggningar har visat att det behövs ökad f...
Att stärka tillit och medskapande mellan kommun och medborgare
EN RAPPORT FRÅN LEARNING VILLAGE NORRA HISINGEN 16-17 SEPTEMBER 2016
Den 16–17 september samlades 85 personer i Backa kulturhus på Selma Lager-löfs torg, i stadsdelen Norra Hisingen i Göteborg, för att under 2 dagar och genom utforskande samtal bygga gemenskap, samar...
Fullmäktigeledamoten och mandatperioden
Hur väl lyckas partierna rekrytera och behålla förtroendevalda och hur fungerar den svenska representativa demokratin på lokal nivå? För att få en fördjupad b...
Magasinet Mänskliga rättigheter
2014 slöt SKL en treårig överenskommelse med regeringen om att stärka arbetet med mänskliga rättigheter (MR) i kommuner, landsting och regioner.
En del av satsningen har varit att tillsammans med...
1  2  3  4  5  Nästa »  |  Visa alla