Ämnen

Demokratifrågor

Sorteringsordning:
1  2  3  4  5  Nästa »  |  Visa alla
Grundläggande granskning
Kärnan i revisionsprocessen
Skriften ger begreppet Grundläggande granskning en djupare innebörd och förklarar vad granskningen syftar till och omfattar. Skriften vänder sig till förtroendevalda revisor...
Råd vid lokaluthyrning
Demokratiska aspekter vid nyttjande av kommunala lokaler
De flesta kommuner upplåter emellanåt lokaler som idrottsanläggningar och skolor för olika sammankomster, då de annars hade stått tomma under exempelvis kvällar och helger. Men måste en kommun upplå...
God revisionssed i kommunal verksamhet 2018
Revision i kommuner och regioner ska ske enligt god revisionssed. Utöver kommunallagens reglering är god revisionssed revisorernas och de sakkunniga yrkesrevisorernas viktigaste plattform ...
Barnrättsperspektiv
Under senare år har begreppet ”barnrättsperspektiv” börjat användas allt oftare. Frågan är vad det betyder, hur det ska användas och vilken relation de...
Koaliationsbildningsprocesser i ett nytt politiskt landskap
Förberedelser för ett handlingskraftigt styre
Ett handlingskraftigt styre underlättar möjligheterna att forma framtidens välfärd och demokrati. I de tre senaste valen har maktbalansen i kommuner, regioner och landsting f...
Barnets rättigheter i budgetprocessen
Förverkliga barnets rättigheter i budget
Att arbeta in barnets rättigheter i budgetprocessen upplevs som en stor utmaning. Många efterfrågar stöd för hur ett sådant arbete skulle kunna gestalta sig. Den hä...
Digitalt hat
Hat och hot mot kommunalpolitiker
I studien om digitalt hat och hot har Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) på uppdrag av SKL gjort en analys av hat och hot mot förtroendevalda i digitala miljöer. Syftet med...
Prövning av barnets bästa
Ett verktyg för styrning och ledning
FN-kommittén för barnets rättigheter slår fast att prövningar av barnets bästa ska göras inför beslut och åtgärder som rör barn. Det finns emel...
Samverkan med civilsamhället
Positionspapper
I SKLs positionspapper rörande civilsamhället som utvecklingskraft, demokratiaktör och samverkanspartner, betonas vikten av ett starkt civilsamhälle och goda samverkansrelationer...
Strategi för hälsa
Tillsammans - Varje dag lite bättre
Strategi för hälsa innebär att Sveriges viktiga välfärdsverksamheter: skola, socialtjänst, vård- och omsorg, hälso- och sjukvård ska styras och samordnas...
Riskanalys i kommunal revision
Riskanalysen är en obligatorisk del av planeringen inom kommunal revision. Denna skrift ger inspiration och exempel på arbetssätt för att genomföra träffsäkra och ...
Barnkonventionen föreslås bli svensk lag
Till dig som är förtroendevald
Som framgår av den här skriften är nyckeln till ett framgångsrikt arbete med barnets rättigheter att hela organisationen är involverad. Det är inte ett fritt valt ...
Information till alla
EN GRANSKNING AV KOMMUNERNAS WEBBPLATSER 2017
För nionde året i rad har Sveriges Kommuner och Landsting genomfört webbundersökningen ”Information till alla” för att undersöka innehåll och kvalitet ...
Från ord till handlingsplan
En rapport om kommunala handlingsplaner mot våldsbejakande extremism
Segerstedtinstitutet har på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting (SKL) tagit fram en forskningsrapport om hur förekomsten av kommunala handlingsplaner mot våldsbejakande extremi...
Human Rights at the Local and Regional Level
External Monitoring Study with a focus on Governance and Management
The municipalities, county councils and regions play a central role in the realization of human rights in Sweden. In this short English version of a report with international examples published in 2...
Human Rights in Governance and Management
English Summary of a Swedish Project Report
How to integrate human rights into the governance and management of municipalities and regions? This has been a central question in a Project organised between 2015 and 2016 by The Swedish Associati...
Mänskliga rättigheter i styrning och ledning
En inspirationsskrift
Mellan november 2015 och februari 2017 drev SKL ett utvecklingsprojekt tillsammans med 11 kommuner och 3 landsting och regioner som syftade till att utveckla former för hur mänskliga r...
Stärkt regionalt barnrättsarbete
Erfarenheter från Skåne 2011-2013
Sedan 2011 har Kommunförbundet Skåne tillsammans med Region Skåne, Länsstyrelsen Skåne och Malmö högskola drivit på arbetet med barnets rättigheter i Skåne. Den här rapporten synliggör och problemat...
Mänskliga rättigheter
i styrning och ledning
Sveriges Kommuner och Landsting har drivit ett projekt som handlat om att ”utveckla former för hur mänskliga rättigheter kan integreras i styrningen och ledningen i kommuner, la...
Mänskliga rättigheter på lokal och regional nivå
En plattform för policy- och verksamhetsutveckling
I Sverige spelar kommunerna, landstingen och regionerna en viktig roll i genomförandet av de mänskliga rättigheterna. Men kartläggningar har visat att det behövs ökad f...
Att stärka tillit och medskapande mellan kommun och medborgare
EN RAPPORT FRÅN LEARNING VILLAGE NORRA HISINGEN 16-17 SEPTEMBER 2016
Den 16–17 september samlades 85 personer i Backa kulturhus på Selma Lager-löfs torg, i stadsdelen Norra Hisingen i Göteborg, för att under 2 dagar och genom utforskande samtal bygga gemenskap, samar...
Fullmäktigeledamoten och mandatperioden
Hur väl lyckas partierna rekrytera och behålla förtroendevalda och hur fungerar den svenska representativa demokratin på lokal nivå? För att få en fördjupad b...
Magasinet Mänskliga rättigheter
2014 slöt SKL en treårig överenskommelse med regeringen om att stärka arbetet med mänskliga rättigheter (MR) i kommuner, landsting och regioner.
En del av satsningen har varit att tillsammans med...
Att demokratisera demokrati
12 berättelser om samhällsomdaning och dialog
Under våren 2016 har Göteborgs universitet på uppdrag av SKL genomfört en högskolekurs kring ”Omvärldskunskap, samhällsförändring och medborgardial...
Vilka är lokalpolitikerna i Västra Götalands län
Politiker per län 2016
SKL har i den här rapporten tittat på vad som är utmärkande för de lokala politikerna i Västra Götalands län. Vilka är de? Vilka är det som lägger en stor del av sin tid på att ta ansvar för allas v...
Vilka är lokalpolitikerna i Värmlands län
Politiker per län 2016
SKL har i den här rapporten tittat på vad som är utmärkande för de lokala politikerna i Värmlands län. Vilka är de? Vilka är det som lägger en stor del av sin tid på att ta ansvar för allas vardag, ...
Vilka är lokalpolitikerna i Dalarnas län
Politiker per län 2016
SKL har i den här rapporten tittat på vad som är utmärkande för de lokala politikerna i Dalarnas län. Vilka är de? Vilka är det som lägger en stor del av sin tid på att ta ansvar för allas vardag, a...
Vilka är lokalpolitikerna i Blekinge län
Politiker per län 2016
SKL har i den här rapporten tittat på vad som är utmärkande för de lokala politikerna i Blekinge län. Vilka är de? Vilka är det som lägger en stor del av sin tid på att ta ansvar för allas vardag, a...
Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län
Politiker per län 2016
SKL har i den här rapporten tittat på vad som är utmärkande för de lokala politikerna i Gotlands län. Vilka är de? Vilka är det som lägger en stor del av sin tid på att ta ansvar för allas vardag, a...
Vilka är lokalpolitikerna i Uppsala län
Politiker per län 2016
SKL har i den här rapporten tittat på vad som är utmärkande för de lokala politikerna i Uppsala län. Vilka är de? Vilka är det som lägger en stor del av sin tid på att ta ansvar för allas vardag, at...
1  2  3  4  5  Nästa »  |  Visa alla