Ämnen

Demokratifrågor

Sorteringsordning:
« Föregående  1  2  3  4  5  6  Nästa »  |  Visa alla
Korruption och otillåten påverkan
Korruption och otillåten påverkan
Korruption handlar om otillbörligt utnyttjande av den offentliga positionen för att uppnå privata fördelar; en otillbörlig sammanblandning mellan det offentliga uppdraget och privata intressen.
I ...
Mänskliga rättigheter på lokal och regional nivå
Omvärldsstudie med fokus på styrning och ledning
Kommunerna, landstingen och regionerna spelar en central roll för förverk-ligandet av de mänskliga rättigheterna i Sverige. De internationella exempel som presenteras i rapporten...
Mandatfördelning i större regioner
En studie utifrån de tre senaste valen
Indelningskommittén har i uppdrag att föreslå en ny regional indelning med väsentligt färre län och landsting och kommittén har tagit fram ett diskussionsunderlag som innebär sex nya regioner. Detta...
Medskapande dialog för romsk inkludering
Skriften beskriver en på många plan utmanande process att medskapa samråd för romsk inkludering. Tre kommuner, Luleå, Göteborg och Linköping, valde, med stöd ...
Vem bestämmer om arkiv i kommunen?
I kommuner, landsting och regioner har varje nämnd och styrelse ansvar för sina arkiv. Enligt arkivlagen är arkiven de allmänna handlingar som inkommer till och upprättas i ...
Överenskommelse mellan leverantörer och beställare
Inom den offentligt finansierade bygg- och fastighetssektorn
SKL, Byggherrarna, Sveriges Byggindustrier och flera byggföretag har tagit fram nya gemensamma riktlinjer som syftar till att tydliggöra vad man får göra mellan leverantörer...
SALAR Democracy Forum
Summit 2014
In this e-book you will find presentations of the discussions from Democracy Forum. Democracy forum brought together nine ‘experts’ in democracy and democratic engagement with eight of S...
Medborgardialog om komplexa samhällsfrågor
En studie av SKL:s utvecklingsarbete
Rapporten redovisar en studie av SKL:s utvecklingsarbete kring medborgardialog om komplexa samhällsfrågor. Två medborgardialoger har studerats:

• dialogarbete kring skolan i...
Information till alla?
En uppföljande granskning 2015
Informationen till medborgarna har fått en allt större betydelse inom den offentliga sektorn. Fler söker informationen via internet och förväntas hitta information och svar ...
Ungas delaktighet
Ungas möjligheter till delaktighet och inflytande in den lokala beslutsprocessen
Demokratiutredningen har tagit initiativ till att inleda ett samarbete med SKL i syfte att ta reda på vilka kanaler som erbjuds för ungas delaktighet och inflytande i Sveriges kommuner, la...
Villkor för förtroendevalda
Ersättnings- och arbetsvillkor för förtroendevalda i kommuner, landsting och regioner
Demokratiutredningen har tagit initiativ till att inleda ett samarbete med SKL i syfte att ta reda på aktuella ersättnings- och arbetsvillkor för de förtroendevalda i Sveriges ko...
Medborgardialog och medborgarförslag
Erfarenheter av medborgardialog och medborgarförslag i kommuner, landsting och regioner
Demokratiutredningen har tagit initiativ till att inleda ett samarbete med SKL i syfte att uppdatera kunskaperna om och ta reda på mer om omfattningen av och hur Sveriges kommuner, landsting oc...
Medborgardialog 250 exempel från Sverige
Under hösten 2014 inbjöd SKL kommuner, landsting och regioner att skicka in exempel på medborgardialoger. Dessa har vi samlat i denna skrift.
Det förstärkta folkinitiativet
Erfarenheter från folkinitiativ och lokala folkomröstningar 2011-2015
Den här rapporten kartlägger omfattningen av folkinitiativ och lokala folkomröstningar hos kommuner, landsting och regioner sedan det förstärkta folkinitiativet trädde ...
Att ta plats i politiken - om engagemang, aktivism och villkor i kommunpolitiken
Hur väl lyckas partierna rekrytera och behålla förtroendevalda och hur fungerar den svenska representativa demokratin på lokal nivå? I rapporten presenteras resultatet fr...
Magasinet medborgardialog - sju exempel på dialog och delaktighet
I magasinet medborgardialog delar sex kommuner och ett landsting med sig av sina erfarenheter kring medborgardialog.

Under 2014 har projekt medborgardialog, SKL, samlat in 250 exempel på medborga...
Digital delaktighet - En inspirationsbok
Den digitala utvecklingen ställer vårt samhälle inför fantastiska möjligheter men också stora utmaningar. En stor andel av befolkningen har tillgång till internet....
310 val 2014 års kommun- och landstingsval
Skriften 310 val innehåller en sammanställning av viktiga fakta om 2014 års kommun- och landstingsval samt en genomgång om hur kommunernas styren har sett ut och föränd...
Ungas inflytande och deltagande
Inspirationsskrift för förtroendevalda (6). Unga i dag vill debattera, vara med i idéutvecklingen och få möjlighet att engagera
sig i frågor de brinner för. F...
Hot och våld mot förtroendevalda, Inspirationsskrift 5
Hot och våld mot förtroendevalda är ett allvarligt hot mot vårt demokratiska system. Det kan leda till att människor avstår från att ta politiska uppdrag och att f...
Kommunikation för medborgardialog
Kommuner och Landsting arbetar allt mer aktivt med medborgardialoger för att tillsammans med medborgarna skapa kunskap om det lokala samhällets behov av utveckling.
I denna skrift fokuse...
Information till alla - En uppföljande granskning 2014
Informationen till medborgarna har fått en allt större betydelse inom den offentliga sektorn. Fler söker informationen via internet och förväntas hitta information och svar...
Dialoger och överenskommelser med civilsamhället
Lokala och regionala dialogprocesser och överenskommelser med det civila samhället har ökat i utbredning under senare år.

Denna rapport förmedlar erfarenheter från åtta kommuners dialogprocesser ...
E-förslag, steg för steg
en e-petition eller ett e-förslag är en kort fråga om en åtgärd eller information från en medborgare till kommunen, landstinget eller regionen. förslaget läggs ut på hemsidan och andra medborgare ka...
Hot och våld mot förtroendevalda
Hot och våld mot förtroendevalda är ett allvarligt hot mot vårt demokratiska system. Det kan innebära att människor avstår från att ta politiska uppdrag och a...
Samtalstonen i politiken
Samtalstonen i politiken är ett webbaserat utbildningsmaterial för förtroendevalda i nämnder, styrelser och fullmäktigeförsamlingar. Materialet består av olika sit...
Moderna människor, gamla gemenskaper - kommunerna och välfärdsstaten efter andra världskriget
Moderna människor, gamla gemenskaper är skriven av journalisten och historikern Henrik Berggren. Boken har tagits fram i samband med att det är 150 år sedan kommunalförordni...
10 steg för dialog vid konflikter
Förtroendevalda och tjänstemän i kommuner/landsting ställs av och till inför situationer där ett visst beslut eller en händelse väcker upprördhet, ilska ...
Det reformerade folkinitiativet
För att få en bild av hur det förstärkta folkinitiativet fungerat har forskaren Ann-Cathrine Jungar på Södertörns högskola fått i uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting att kartlägga de folkinit...
Ungas förhållande till demokratin
Rapporten presenterar en forskningsöversikt och en analys av befintliga data som rör ungas förhållande till demokratin. Fokus ligger på svenska ungdomars stöd för demokratin. Rapporten undersöker oc...
« Föregående  1  2  3  4  5  6  Nästa »  |  Visa alla