Ämnen

Demokratifrågor

Sorteringsordning:
« Föregående  1  2  3  4  5  Nästa »  |  Visa alla
Medborgardialog om komplexa samhällsfrågor
En studie av SKL:s utvecklingsarbete
Rapporten redovisar en studie av SKL:s utvecklingsarbete kring medborgardialog om komplexa samhällsfrågor. Två medborgardialoger har studerats:

• dialogarbete kring skolan i...
Information till alla?
En uppföljande granskning 2015
Informationen till medborgarna har fått en allt större betydelse inom den offentliga sektorn. Fler söker informationen via internet och förväntas hitta information och svar ...
Ungas delaktighet
Ungas möjligheter till delaktighet och inflytande in den lokala beslutsprocessen
Demokratiutredningen har tagit initiativ till att inleda ett samarbete med SKL i syfte att ta reda på vilka kanaler som erbjuds för ungas delaktighet och inflytande i Sveriges kommuner, la...
Villkor för förtroendevalda
Ersättnings- och arbetsvillkor för förtroendevalda i kommuner, landsting och regioner
Demokratiutredningen har tagit initiativ till att inleda ett samarbete med SKL i syfte att ta reda på aktuella ersättnings- och arbetsvillkor för de förtroendevalda i Sveriges ko...
Medborgardialog och medborgarförslag
Erfarenheter av medborgardialog och medborgarförslag i kommuner, landsting och regioner
Demokratiutredningen har tagit initiativ till att inleda ett samarbete med SKL i syfte att uppdatera kunskaperna om och ta reda på mer om omfattningen av och hur Sveriges kommuner, landsting oc...
Medborgardialog 250 exempel från Sverige
Under hösten 2014 inbjöd SKL kommuner, landsting och regioner att skicka in exempel på medborgardialoger. Dessa har vi samlat i denna skrift.
Det förstärkta folkinitiativet
Erfarenheter från folkinitiativ och lokala folkomröstningar 2011-2015
Den här rapporten kartlägger omfattningen av folkinitiativ och lokala folkomröstningar hos kommuner, landsting och regioner sedan det förstärkta folkinitiativet trädde ...
Att ta plats i politiken - om engagemang, aktivism och villkor i kommunpolitiken
Hur väl lyckas partierna rekrytera och behålla förtroendevalda och hur fungerar den svenska representativa demokratin på lokal nivå? I rapporten presenteras resultatet fr...
Magasinet medborgardialog - sju exempel på dialog och delaktighet
I magasinet medborgardialog delar sex kommuner och ett landsting med sig av sina erfarenheter kring medborgardialog.

Under 2014 har projekt medborgardialog, SKL, samlat in 250 exempel på medborga...
Digital delaktighet - En inspirationsbok
Den digitala utvecklingen ställer vårt samhälle inför fantastiska möjligheter men också stora utmaningar. En stor andel av befolkningen har tillgång till internet....
310 val 2014 års kommun- och landstingsval
Skriften 310 val innehåller en sammanställning av viktiga fakta om 2014 års kommun- och landstingsval samt en genomgång om hur kommunernas styren har sett ut och föränd...
Ungas inflytande och deltagande
Inspirationsskrift för förtroendevalda (6). Unga i dag vill debattera, vara med i idéutvecklingen och få möjlighet att engagera
sig i frågor de brinner för. F...
Hot och våld mot förtroendevalda, Inspirationsskrift 5
Hot och våld mot förtroendevalda är ett allvarligt hot mot vårt demokratiska system. Det kan leda till att människor avstår från att ta politiska uppdrag och att f...
Kommunikation för medborgardialog
Kommuner och Landsting arbetar allt mer aktivt med medborgardialoger för att tillsammans med medborgarna skapa kunskap om det lokala samhällets behov av utveckling.
I denna skrift fokuse...
Information till alla - En uppföljande granskning 2014
Informationen till medborgarna har fått en allt större betydelse inom den offentliga sektorn. Fler söker informationen via internet och förväntas hitta information och svar...
Dialoger och överenskommelser med civilsamhället
Lokala och regionala dialogprocesser och överenskommelser med det civila samhället har ökat i utbredning under senare år.

Denna rapport förmedlar erfarenheter från åtta kommuners dialogprocesser ...
E-förslag, steg för steg
en e-petition eller ett e-förslag är en kort fråga om en åtgärd eller information från en medborgare till kommunen, landstinget eller regionen. förslaget läggs ut på hemsidan och andra medborgare ka...
Hot och våld mot förtroendevalda
Hot och våld mot förtroendevalda är ett allvarligt hot mot vårt demokratiska system. Det kan innebära att människor avstår från att ta politiska uppdrag och a...
Samtalstonen i politiken
Samtalstonen i politiken är ett webbaserat utbildningsmaterial för förtroendevalda i nämnder, styrelser och fullmäktigeförsamlingar. Materialet består av olika sit...
Moderna människor, gamla gemenskaper - kommunerna och välfärdsstaten efter andra världskriget
Moderna människor, gamla gemenskaper är skriven av journalisten och historikern Henrik Berggren. Boken har tagits fram i samband med att det är 150 år sedan kommunalförordni...
10 steg för dialog vid konflikter
Förtroendevalda och tjänstemän i kommuner/landsting ställs av och till inför situationer där ett visst beslut eller en händelse väcker upprördhet, ilska ...
Det reformerade folkinitiativet
För att få en bild av hur det förstärkta folkinitiativet fungerat har forskaren Ann-Cathrine Jungar på Södertörns högskola fått i uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting att kartlägga de folkinit...
Ungas förhållande till demokratin
Rapporten presenterar en forskningsöversikt och en analys av befintliga data som rör ungas förhållande till demokratin. Fokus ligger på svenska ungdomars stöd för demokratin. Rapporten undersöker oc...
Förtroendevalda i kommuner och landsting 2011
Rapporten belyser bland annat hur antalet förtroendevalda och förtroendeuppdrag förändrats över tid, vilka de förtroendevalda är och hur representativa de är för befolkningen i sin helhet. Analysern...
Fullmäktigeberedningar - inspirationsskrift för förtroendevalda
I inspirationsseriens fjärde skrift tar Sveriges Kommuner och Landsting upp utmaningar för den lokala politiken - de politiska organen och de förtroendevalda vid införandet av fu...
Information till alla? En uppföljande granskning 2013
Informationen till medborgarna har fått en allt större betydelse inom den offentliga sektorn. Fler söker informationen via internet och förväntas hitta information och svar...
Yttrandefrihet och lojalitet: vad gäller för anställda hos kommuner, landsting och regioner?
Var går gränsen mellan yttrandefrihet och lojalitet för den personal som är anställd i kommuner, landsting och regioner? Hur får arbetsgivaren göra när anst...
229 kr
Valets utmaningar - inspirationsskrift för förtroendevalda
Ett högt och jämlikt valdeltagande ger legitimitet åt den politik som förs. Därför är arbetet med att människor ska finna det mödan värt att r...
Medborgardialog som del i styrprocessen
Om medborgardialogen ska vara en naturlig del i styrprocesser och verksamhetsutveckling visar internationella och nationella erfarenheter att de befintliga styrsystemen måste utvecklas och sys...
Kommunernas region - kommunernas inflytande i regionen
Hur ska kommunerna ges ett inflytande och involveras i det regionala tillväxtarbetet i en region där fullmäktiges mandat kommer direkt från väljarna? Vilka är framg&ar...
« Föregående  1  2  3  4  5  Nästa »  |  Visa alla