Ämnen

Arbetsmarknad

Sorteringsordning:
1  2  Nästa »  |  Visa alla
Yrkesutbildning i Sverige
Arbetsmarknadsutbildningens roll i utbildningssystemet
De senaste åren har antalet platser inom arbetsmarknadsutbildningar minskat kraftigt. Utvecklingen går mot att mer studier ska ske genom det reguljära utbildningssystemet. Den här rapporten undersök...
Kostnader för yrkesvux i kombination med sfi/sva
En pilotundersökning
Rapporten redovisar SKL:s pilotundersökning av kommuners kostnader för yrkesvux i kombination med sfi/sva. Totalt har elva kommuner lämnat in uppgifter. Resultaten visar att statsbidraget ofta inte ...
Kommunal arbetsmarknadsstatistik 2018
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit initiativ till att i samarbete med Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) bygga upp en databank med statistik om kommunala arbetsmarknadsinsa...
Kommunala perspektiv på arbetsmarknadspolitikens omläggning
Redovisning av enkätundersökning maj 2019
Arbetsmarknadspolitiken befinner sig i en stark förändring våren 2019. I rapporten redovisas kommunernas perspektiv utifrån en enkätundersökning. Arbetsförmedlinge...
Feriejobb för ungdomar
– sommaren 2018
Sedan Sveriges Kommuner och Landsting 2008 inledde arbetet med att följa kommunernas och regionernas arbete med feriejobb har antalet platser ökat från 30 000 till drygt 80 000. Årets sammanställni...
Extratjänster i kommuner och landsting
Lägesbild och utvecklingsmöjligheter 2018
Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram en lägesbild av hur kommuner, landsting och regioner använder extratjänster. I rapporten beskrivs flera möjligheter och utmaningar. Arbetet har tagit f...
Utbud, söktryck och samverkan i yrkesvux
Kommunenkät om regionalt yrkesvux 2018
Rapporten ger en nulägesbild av regionalt yrkesvux från kommunernas perspektiv, bland annat kring utbud, söktryck och samverkan. Rapporten bygger på en kommunenkät om yrkesvux som SKL genomfört i ma...
Kommunal arbetsmarknadsstatistik 2017
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit initiativ till att i samarbete med Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) bygga upp en databank med statistik om kommunala arbetsmarknadsinsa...
Feriejobb för ungdomar
- sommaren 2017
Sedan 2008 har Sveriges Kommuner och Landsting följt kommunernas, landstingens och regionernas arbete med feriejobb, och på den tiden har antalet jobb nära tredubblats.

Årets...
ONE-STOP GUIDANCE CENTRE
Successful Method for Youth Transition to Labour Market
Report presents three of the most common challenges across the EU when young people are about to enter labour market. These challenges are high youth unemployment rates, low level of cooperation amo...
ONE-STOP-SHOP
En framgångsrik metod för ungdomars etablering på arbetsmarknaden
Rapporten redogör för de vanligaste utmaningarna som samhällen över hela EU står inför då ungdomar ska etablera sig på arbetsmarknaden. Dessa utmaningar är höga ungdomsarbetslöshetstal, låg grad av ...
Kommunal arbetsmarknadsstatistik 2016
Kolada - Statistik och databank
Kommunerna tar ett stort ansvar för att stödja grupper som står långt från arbetsmarknaden. Den här rapporten från SKL belyser kommunernas arbetsmarknadsinsatser samt visar på praktiska exempel från...
Utbilda för framtidens välfärd
Statens roll för kompetensförsörjning i samarbete med kommuner, landsting och regioner
Idag är det svårt att hitta utbildad personal till flera välfärdsyrken och i takt med att välfärden utvecklas behövs medarbetare med nya kompetenser. Det inneb...
Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken
En redogörelse för aktuell lagstiftning och samverkansformer
Arbetsmarknadspolitiken är av central betydelse för Sveriges ekonomi och en viktig statlig angelägenhet som också har stor betydelse för kommuner, landsting och regioner. Syftet med denna skrift är ...
Kommunal arbetsmarknadsstatistik 2015
Kolada - Statistik och databank
Kommunerna tar ett stort ansvar för att stödja grupper som står långt från arbetsmarknaden. Den här rapporten från SKL belyser kommunernas arbetsmarknadsinsatser s...
Utbildning - nyckeln till arbete, fördjupad version
En longitudinell studie över årskullen 1981 och dess övergång från skola till arbete
Unga som inte slutfört gymnasiestudierna har svårare än de med avslutade studier att etablera sig på arbetsmarknaden. Rapporten "Utbildning - nyckeln till arbete", visar att de s...
Utbildning - nyckeln till arbete
Unga som inte slutfört gymnasiestudierna har svårare än de med avslutade studier att etablera sig på arbetsmarknaden. Rapporten "Utbildning - nyckeln till arbete", visar att de s...
Kommunal arbetsmarknadsstatistik 2014
Skriften är en kartläggning över de insatser som kommuner har gjort på det arbetsmarknadspolitiska området under 2014. Den redovisar på vems uppdrag åtgärdern...
Feriejobb - En chans att bryta könsmönster
Feriejobb är betydelsefullt som strategiskt verktyg för framtida kompetensförsörjning och som en möjlighet att bryta en könssegregerad arbetsmarknad.
Företags kompetensbehov: Utmaning för kommuner
Kompetensförsörjnings- och matchningsproblem engagerar många. Företagens behov av kompetens finns även på kommunernas agenda. För att få mer kunskap om kommun...
Kommunal arbetsmarknadsstatistik 2013
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit initiativ till att i samarbete med Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) bygga upp en databank med statistik om kommunala arbetsmarknadsinsa...
Socialfondsprojekt: Kompetens för företag.
Kompetensförsörjnings- och matchningsproblem engagerar många.
Rapporten visar omfattningen av kommuners och regioners insatser för att möta näringslivets behov av kompetensförsörjning, som projekt...
En erfarenhet rikare: ungdomars syn på feriejobben sommaren 2013
Varje år anordnar de flesta av landets kommuner feriejobb för ungdomar några veckor under sommarlovet. Sommaren 2013 anordnades fler än någonsin, cirka 83 000 ungdomar fick arbeta i kommuner eller l...
Kommunala tidsbegränsade anställningar för arbetssökande ungdomar - enkätstudie juni 2013
I rapporten presenteras resultaten av en enkätstudie SKL har genomfört i syfte att ta reda på hur många kommuner som har "särskilda tidsbegränsade ungdomsanställningar" och hur dessa är organiserade...
Att bryta mönster - om sex kommuners framgångsrika arbete med ekonomiskt bistånd
Skriften är ett komplement till Socialstyrelsens Öppna jämförelser ekonomsikt bistånd och beskriver faktorer som är betydelsefulla för att minska antalet bidragsta...
Rektor - möjligheternas chefsjobb
Ett omöjligt uppdrag som ingen vill ha, få söker till och många säger upp sig ifrån – det är den traditionella bilden av rektorsyrket i svenska medie...
Magasin: Sveriges Viktigaste Jobb
Sveriges ungdomar tycker att välfärdsjobben är spännande och meningsfulla. Idrottslärare, ekonom, och kurator är några av de jobb som elever vid Huddingegymnasiet ...
Kommunernas informationsansvar
Kommunernas informationsansvar är en bestämmelse i skollagen som innebär att kommunerna är skyldiga att hålla sig informerade om hur deras ungdomar mella n 16 och 20 å...
Funktionsnedsättning och arbete - vad gör kommuner och landsting?
Alla människor har en arbetsförmåga utifrån sina förutsättningar och det är viktigt att arbetslivet är tillgängligt för alla. Som stora arbetsgivare...
Matcha eller rusta? : arbetsförmedlingens framtida insatser för nyanlända invandrade
Denna rapport är en kartläggning av Arbetsförmedlingens insatser 2008 för personer som nyligen anlänt till Sverige. Rapporten visar att få nyanlända fick nå...
1  2  Nästa »  |  Visa alla