Ämnen

Arbetsgivarpolitik

Sorteringsordning:
1  2  3  Nästa »  |  Visa alla
Mitt i livet
Attityder till jobb, yrkesväxling och ett förlängt arbetsliv
För att möta välfärdens rekryteringsbehov räcker det inte med att bara rekrytera unga och studenter. Kommuner och regioner kommer behöva rekrytera personer mitt i livet...
Historisk utveckling och samtida tendenser inom arbetsmiljöområdet
Skriftens belyser en historisk utveckling och samtida tendenser inom arbetsmiljöområdet beträffande kommuner och regioner. En utgångspunkt är att när vi får perspektiv på det senaste århundradets ut...
Unga om välfärdsjobben
En studie om ungas attityder och intresse för välfärden.
Hur intresserade är unga av att jobba i skolan, vården och omsorgen? Hur ser deras drömarbetsgivare ut? Och hur tycker de unga att kommuner och regioner kan bli mer attraktiva som arbetsgivare? Det ...
Utbildningsanställningar för sjuksköterskor inom psykiatrin
En intervjuundersökning i sju regioner
Rapporten är ett delresultat av en intervjuundersökning om modeller för kompetens- och karriärutveckling samt utbildningsanställningar för sjuksköterskor i psykiatrin. De intervjuade ger sin bild av...
Modeller för kompetens- och karriärutveckling
En intervjuundersökning i fem regioner och fem kommuner
Rapporten är resultatet av en intervjuundersökning som dels belyser förekomst och utformning av strukturerade modeller för kompetens- och karriärutveckling, dels formerna f&...
Nätverk för ledare av heltidsprojekt
Utvärdering av en nätverksmodell
Kommuner och regioner står inför en stor rekryteringsutmaning. 50 000 nya medarbetare behöver rekryteras årligen. En av strategierna för att möta den utmaningen är att göra heltidsarbete till norm. ...
Personalen i välfärden
Personalstatistik för kommuner och regioner 2018
Personalen i välfärden baseras till störst del på SKL:s personal- och lönestatistik som samlas in i november årligen. Syftet med rapporten är att ge en översiktlig bild över de anställda i kommuner ...
Sexuella trakasserier, trakasserier och kränkande särbehandling
I rollen som arbetsgivare är du skyldig att ingripa för att komma till rätta med kränkningar och trakasserier på arbetsplatsen. Du ska dessutom på ett systematiskt s...
Arbetsmiljön i kommuner och regioner
Denna rapport vill belysa hur medarbetare i kommuner och regioner upplever sin arbetsmiljö. Statistiken baseras på ett urval av frågorna i Arbetsmiljöundersökningen, som Sta...
Så klarar du arbetsmiljöansvaret
Förtroendevaldas arbetsgivarroll i kommuner, landsting och regioner
Arbetsmiljöarbetet handlar inte bara om att undvika straff eller påföljd. Genom att utveckla arbetsmiljön så utvecklas verksamheten, vilket gynnar ekonomi, effektivitet och ...
Chefens arbetsmiljöansvar
Syftet med skriften är att ge en övergripande bild av chefens arbetsmiljöansvar. Förhoppning är att skriften ska fungera som inspiration och vägledning i arbetsmiljöarbetet hos kommuner, landsting, ...
Automatiserad ärendehantering
Att frigöra tid för värdeskapande arbete
Att hantera ärenden är en omfattande uppgift för kommuner och landsting. Idag finns väl utvecklad teknik att låta hela eller delar av de moment som ärendehantering omfa...
Använd kompetens rätt
Ett sätt att möta rekryteringsutmaningen i hälso- och sjukvården
Svensk hälso- och sjukvård står inför stora utmaningar. Rekryteringsbehoven är och kommer att vara stora de närmaste tio åren. För att möta behoven m...
Automatisering av arbete
Möjligheter och utmaningar för kommuner, landsting och regioner
En rad internationellt uppmärksammade rapporter pekar på att den tekniska utvecklingen innebär en stor potential för automatisering av både fysiska och kognitiva arbetsuppgi...
Sveriges viktigaste chefsjobb
Om hur välfärden hittar och utvecklar framtidens chefer
För att utveckla välfärden behövs bra chefer som kan leda och driva förändring tillsammans med sina medarbetare. Vi måste utveckla de organisatoriska föruts&#...
Heltidsarbete som norm
SKL och Kommunal är överens om att fokusera på övergången från deltidsarbete till heltidsarbete. I det avtal som parterna undertecknade i april 2016 framgår att vi...
Arbetstid
Lagar och Avtal
Skriften innehåller en genomgång av lagar och bestämmelser i Allmänna Bestämmelser (AB) som reglerar arbetstid och arbetstidens förläggning inom kommun- och landst...
Halva föräldraledigheten, hela tiden
Som Sveriges största arbetsgivare ser Sveriges Kommuner och Landsting det som en självklarhet att kvinnor och män ska ha lika stora möjligheter till att utvecklas i sitt yrkesliv...
Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden
Rekryteringsrapport 2018
Välfärden står inför en stor rekryteringsutmaning när antalet barn och gamla ökar betydligt mer än de i arbetsför ålder. Även om välfärden...
Sjukfrånvaro i kommuner och landsting
Vad är problemet?
Med den här rapporten vill vi ge en reflekterande bild av sjukfrånvaron i allmänhet, och bland anställda i kommuner, landsting och regioner i synnerhet. Fokus ligger på en r...
Kvalitetssäkring av Göteborgs Stads modell för arbetstyngdsmätning
I rapporten presenteras en modell för arbetstyngdsmätning framtagen av Göteborg stad. Modellen har utvecklats och använts i flera stadsdelar och även fått efterföl...
Arbetsrätten i kommuner, landsting och regioner
Uppdaterad 2017
Arbetsrätten i kommuner, landsting och regioner ger huvuddragen i de vanligaste förekommande arbetsrättsliga lagarna och kommunala kollektivavtalen som tillämpas av kommunerna, l...
Föräldraledighet
Lagar, avtal och ersättningar
Vilka lagar och avtal styr medarbetares rättigheter och skyldigheter när det gäller föräldraledighet?

Denna skrift ger en översikt över de regler som ä...
Gender equality from an employer perspective
There are clear structural differences between men and women on the labour market. The report Gender equality from an employer perspective, presents SALAR's gender equality programme which, among ot...
More men in preschool
An anthology on broader recruitment
A strategy when it comes to skills provision in preschool is to broaden the recruitment process. Currently, the proportion of men working in Swedish preschools is unreasonably low. In this context, ...
Arbetslivsinriktad rehabilitering
Skriften tar sitt avstamp i arbetsmiljöansvaret som helhet, men fokus ligger på att stötta arbetsgivaren i det förebyggande arbetet med arbetsanpassning och rehabilitering. Skrif...
Dialog om lön mellan chef och medarbetare
Ett inspirationsmaterial
Här presenteras resultatet av ett partsgemensamt arbete mellan SKL, Pacta, OFR:s förbundsområde Allmän kommunal verksamhet och AkademikerAlliansen.
Skriften är ett inspira...
Jämställdhet ur arbetsgivarperspektiv
I den här rapporten presenterar Sveriges Kommuner och Landsting ett program för jämställdhet ur arbetsgivarperspektiv som är långsiktigt hållbart och integrerat me...
Rekrytera män till sjuksköterskeyrket
Utmaningar och möjligheter till en breddad rekrytering avseende kön
Vad är det som gör att så få män arbetar som sjuksköterska? Hur blir sjuksköterskor bemötta om de är män? Den här kunskapsöversikten tar upp forskning och erfarenheter om utmaningar och möjligheter ...
Sveriges viktigaste jobb engagerar
Medarbetare i kommuner och landsting har de mest meningsfulla jobben och är mest motiverade och engagerade på hela arbetsmarknaden. Dock finns det utmaningar när det gä...
1  2  3  Nästa »  |  Visa alla