Ämnen

Arbetsgivarpolitik

Sorteringsordning:
1  2  3  Nästa »  |  Visa alla
Chefens arbetsmiljöansvar
Syftet med skriften är att ge en övergripande bild av chefens arbetsmiljöansvar. Förhoppning är att skriften ska fungera som inspiration och vägledning i arbetsmiljöarbetet hos kommuner, landsting, ...
Automatiserad ärendehantering
Att frigöra tid för värdeskapande arbete
Att hantera ärenden är en omfattande uppgift för kommuner och landsting. Idag finns väl utvecklad teknik att låta hela eller delar av de moment som ärendehantering omfa...
Använd kompetens rätt
Ett sätt att möta rekryteringsutmaningen i hälso- och sjukvården
Svensk hälso- och sjukvård står inför stora utmaningar. Rekryteringsbehoven är och kommer att vara stora de närmaste tio åren. För att möta behoven m...
Automatisering av arbete
Möjligheter och utmaningar för kommuner, landsting och regioner
En rad internationellt uppmärksammade rapporter pekar på att den tekniska utvecklingen innebär en stor potential för automatisering av både fysiska och kognitiva arbetsuppgi...
Sveriges viktigaste chefsjobb
Om hur välfärden hittar och utvecklar framtidens chefer
För att utveckla välfärden behövs bra chefer som kan leda och driva förändring tillsammans med sina medarbetare. Vi måste utveckla de organisatoriska föruts&#...
Heltidsarbete som norm
SKL och Kommunal är överens om att fokusera på övergången från deltidsarbete till heltidsarbete. I det avtal som parterna undertecknade i april 2016 framgår att vi...
Arbetstid
Lagar och Avtal
Skriften innehåller en genomgång av lagar och bestämmelser i Allmänna Bestämmelser (AB) som reglerar arbetstid och arbetstidens förläggning inom kommun- och landst...
Halva föräldraledigheten, hela tiden
Som Sveriges största arbetsgivare ser Sveriges Kommuner och Landsting det som en självklarhet att kvinnor och män ska ha lika stora möjligheter till att utvecklas i sitt yrkesliv...
Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden
Rekryteringsrapport 2018
Välfärden står inför en stor rekryteringsutmaning när antalet barn och gamla ökar betydligt mer än de i arbetsför ålder. Även om välfärden...
Sjukfrånvaro i kommuner och landsting
Vad är problemet?
Med den här rapporten vill vi ge en reflekterande bild av sjukfrånvaron i allmänhet, och bland anställda i kommuner, landsting och regioner i synnerhet. Fokus ligger på en r...
Kvalitetssäkring av Göteborgs Stads modell för arbetstyngdsmätning
I rapporten presenteras en modell för arbetstyngdsmätning framtagen av Göteborg stad. Modellen har utvecklats och använts i flera stadsdelar och även fått efterföl...
Arbetsrätten i kommuner, landsting och regioner
Uppdaterad 2017
Arbetsrätten i kommuner, landsting och regioner ger huvuddragen i de vanligaste förekommande arbetsrättsliga lagarna och kommunala kollektivavtalen som tillämpas av kommunerna, l...
Föräldraledighet
Lagar, avtal och ersättningar
Vilka lagar och avtal styr medarbetares rättigheter och skyldigheter när det gäller föräldraledighet?

Denna skrift ger en översikt över de regler som ä...
Gender equality from an employer perspective
There are clear structural differences between men and women on the labour market. The report Gender equality from an employer perspective, presents SALAR's gender equality programme which, among ot...
More men in preschool
An anthology on broader recruitment
A strategy when it comes to skills provision in preschool is to broaden the recruitment process. Currently, the proportion of men working in Swedish preschools is unreasonably low. In this context, ...
Arbetslivsinriktad rehabilitering
Skriften tar sitt avstamp i arbetsmiljöansvaret som helhet, men fokus ligger på att stötta arbetsgivaren i det förebyggande arbetet med arbetsanpassning och rehabilitering. Skrif...
Dialog om lön mellan chef och medarbetare
Ett inspirationsmaterial
Här presenteras resultatet av ett partsgemensamt arbete mellan SKL, Pacta, OFR:s förbundsområde Allmän kommunal verksamhet och AkademikerAlliansen.
Skriften är ett inspira...
Jämställdhet ur arbetsgivarperspektiv
I den här rapporten presenterar Sveriges Kommuner och Landsting ett program för jämställdhet ur arbetsgivarperspektiv som är långsiktigt hållbart och integrerat me...
Rekrytera män till sjuksköterskeyrket
Utmaningar och möjligheter till en breddad rekrytering avseende kön
Vad är det som gör att så få män arbetar som sjuksköterska? Hur blir sjuksköterskor bemötta om de är män? Den här kunskapsöversikten tar upp forskning och erfarenheter om utmaningar och möjligheter ...
Sveriges viktigaste jobb engagerar
Medarbetare i kommuner och landsting har de mest meningsfulla jobben och är mest motiverade och engagerade på hela arbetsmarknaden. Dock finns det utmaningar när det gä...
Bra arbetsgivare skapar bra verksamhet
Medarbetarengemang - för bättre välfärd
Bra arbetsgivare skapar bra verksamhet
Med denna skrift vill SKL uppmärksamma engagemangets betydelse hos de 1,1 miljoner medarbetare som varje dag gör den svenska välfärden ti...
Individuell och differentierad lön
Diskussionsunderlag om framgångsfaktorer för den lokala lönebildningsprocessen
Här presenteras resultatet av ett partsgemensamt arbete mellan SKL, Pacta, och Lärarnas Samverkansråd. Skriften innehåller ett antal framgångsfaktorer som inspirat...
Personalnyckeltal i kommuner och landsting
På senare år har allt mer fokus lagts på kvalitativ uppföljning av verksamheterna i kommuner och landsting. För att förstå helheten, är det emellertid viktigt att även förstå delarna. Därför har äve...
Om fler jobbar mer- heltidsfrågan i välfärden
Heltidsfrågan är viktig för välfärdens arbetsgivare. I denna rapport inom ramen för rapportserien Sveriges Viktigaste Jobb belyser vi olika perspektiv av heltidsfrå...
Åtta kommuner om heltid
I rapporten Åtta kommuner om heltid intervjuas företrädare för både arbetsgivare och Kommunal om hur de arbetar med heltidsfrågan. De åtta kommunerna är valda...
Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13
Ett sätt att locka framtidens arbetskraft är att erbjuda arbetslivsintroduktion. Norrköping har tecknat ett lokalt arbetslivsintroduktionsavtal (BAL 13) för förskolan för att unga kvinnor och män sk...
Rekrytering, mångfald och kompetens i förskolan
Måste en genusförskola ha lika många anställda kvinnor som män? Nej, det viktiga är att personalens kunskap och kompetens kompletterar varandra, anser förskolechefen på Hedlunda förskola.

Materi...
Medarbetarkraft
Insatser för kreativitet och nytänkande
Att lyfta fram och fira goda insatser och resultat ger energi till fortsatt arbete med förbättring, utveckling och innovationer. Det skapar stolthet, stimulerar lärande och ger en b&#...
Fler män i förskolan
Varför är det så få män som arbetar i förskolan? I denna antologi ges flera infallsvinklar på temat män i förskolan.

Antologin vänder sig till d...
Nationella vårdprogram, screeningkallelser och nätverksbildning
Utvecklingsinsatser för en stärkt cancervård
Regeringen beslutade 2014-05-28 stödja SKLs och Regionala cancercentrum i
samverkans arbete med att ta fram kunskapsunderlag i form av nationella
vårdprogram, implementera nationellt fra...
1  2  3  Nästa »  |  Visa alla