Ämnen

Arbetsgivarpolitik

Sorteringsordning:
1  2  3  |  Visa alla
Sveriges viktigaste chefsjobb
Om hur välfärden hittar och utvecklar framtidens chefer
För att utveckla välfärden behövs bra chefer som kan leda och driva förändring tillsammans med sina medarbetare. Vi måste utveckla de organisatoriska föruts&#...
Heltidsarbete som norm
SKL och Kommunal är överens om att fokusera på övergången från deltidsarbete till heltidsarbete. I det avtal som parterna undertecknade i april 2016 framgår att vi...
Arbetstid
Lagar och Avtal
Skriften innehåller en genomgång av lagar och bestämmelser i Allmänna Bestämmelser (AB) som reglerar arbetstid och arbetstidens förläggning inom kommun- och landst...
Halva föräldraledigheten, hela tiden
Som Sveriges största arbetsgivare ser Sveriges Kommuner och Landsting det som en självklarhet att kvinnor och män ska ha lika stora möjligheter till att utvecklas i sitt yrkesliv...
Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden
Rekryteringsrapport 2018
Välfärden står inför en stor rekryteringsutmaning när antalet barn och gamla ökar betydligt mer än de i arbetsför ålder. Även om välfärden...
Sjukfrånvaro i kommuner och landsting
Vad är problemet?
Med den här rapporten vill vi ge en reflekterande bild av sjukfrånvaron i allmänhet, och bland anställda i kommuner, landsting och regioner i synnerhet. Fokus ligger på en r...
Kvalitetssäkring av Göteborgs Stads modell för arbetstyngdsmätning
I rapporten presenteras en modell för arbetstyngdsmätning framtagen av Göteborg stad. Modellen har utvecklats och använts i flera stadsdelar och även fått efterföl...
Arbetsrätten i kommuner, landsting och regioner
Uppdaterad 2017
Arbetsrätten i kommuner, landsting och regioner ger huvuddragen i de vanligaste förekommande arbetsrättsliga lagarna och kommunala kollektivavtalen som tillämpas av kommunerna, l...
Föräldraledighet
Lagar, avtal och ersättningar
Vilka lagar och avtal styr medarbetares rättigheter och skyldigheter när det gäller föräldraledighet?

Denna skrift ger en översikt över de regler som ä...
Gender equality from an employer perspective
There are clear structural differences between men and women on the labour market. The report Gender equality from an employer perspective, presents SALAR's gender equality programme which, among ot...
More men in preschool
An anthology on broader recruitment
A strategy when it comes to skills provision in preschool is to broaden the recruitment process. Currently, the proportion of men working in Swedish preschools is unreasonably low. In this context, ...
Arbetslivsinriktad rehabilitering
Skriften tar sitt avstamp i arbetsmiljöansvaret som helhet, men fokus ligger på att stötta arbetsgivaren i det förebyggande arbetet med arbetsanpassning och rehabilitering. Skrif...
Dialog om lön mellan chef och medarbetare
Ett inspirationsmaterial
Här presenteras resultatet av ett partsgemensamt arbete mellan SKL, Pacta, OFR:s förbundsområde Allmän kommunal verksamhet och AkademikerAlliansen.
Skriften är ett inspira...
Jämställdhet ur arbetsgivarperspektiv
I den här rapporten presenterar Sveriges Kommuner och Landsting ett program för jämställdhet ur arbetsgivarperspektiv som är långsiktigt hållbart och integrerat me...
Rekrytera män till sjuksköterskeyrket
Utmaningar och möjligheter till en breddad rekrytering avseende kön
Vad är det som gör att så få män arbetar som sjuksköterska? Hur blir sjuksköterskor bemötta om de är män? Den här kunskapsöversikten tar upp forskning och erfarenheter om utmaningar och möjligheter ...
Sveriges viktigaste jobb engagerar
Medarbetare i kommuner och landsting har de mest meningsfulla jobben och är mest motiverade och engagerade på hela arbetsmarknaden. Dock finns det utmaningar när det gä...
Bra arbetsgivare skapar bra verksamhet
Medarbetarengemang - för bättre välfärd
Bra arbetsgivare skapar bra verksamhet
Med denna skrift vill SKL uppmärksamma engagemangets betydelse hos de 1,1 miljoner medarbetare som varje dag gör den svenska välfärden ti...
Individuell och differentierad lön
Diskussionsunderlag om framgångsfaktorer för den lokala lönebildningsprocessen
Här presenteras resultatet av ett partsgemensamt arbete mellan SKL, Pacta, och Lärarnas Samverkansråd. Skriften innehåller ett antal framgångsfaktorer som inspirat...
Personalnyckeltal i kommuner och landsting
På senare år har allt mer fokus lagts på kvalitativ uppföljning av verksamheterna i kommuner och landsting. För att förstå helheten, är det emellertid viktigt att även förstå delarna. Därför har äve...
Om fler jobbar mer- heltidsfrågan i välfärden
Heltidsfrågan är viktig för välfärdens arbetsgivare. I denna rapport inom ramen för rapportserien Sveriges Viktigaste Jobb belyser vi olika perspektiv av heltidsfrå...
Åtta kommuner om heltid
I rapporten Åtta kommuner om heltid intervjuas företrädare för både arbetsgivare och Kommunal om hur de arbetar med heltidsfrågan. De åtta kommunerna är valda...
Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13
Ett sätt att locka framtidens arbetskraft är att erbjuda arbetslivsintroduktion. Norrköping har tecknat ett lokalt arbetslivsintroduktionsavtal (BAL 13) för förskolan för att unga kvinnor och män sk...
Rekrytering, mångfald och kompetens i förskolan
Måste en genusförskola ha lika många anställda kvinnor som män? Nej, det viktiga är att personalens kunskap och kompetens kompletterar varandra, anser förskolechefen på Hedlunda förskola.

Materi...
Medarbetarkraft
Insatser för kreativitet och nytänkande
Att lyfta fram och fira goda insatser och resultat ger energi till fortsatt arbete med förbättring, utveckling och innovationer. Det skapar stolthet, stimulerar lärande och ger en b&#...
Fler män i förskolan
Varför är det så få män som arbetar i förskolan? I denna antologi ges flera infallsvinklar på temat män i förskolan.

Antologin vänder sig till d...
Nationella vårdprogram, screeningkallelser och nätverksbildning
Utvecklingsinsatser för en stärkt cancervård
Regeringen beslutade 2014-05-28 stödja SKLs och Regionala cancercentrum i
samverkans arbete med att ta fram kunskapsunderlag i form av nationella
vårdprogram, implementera nationellt fra...
Riskanalys och händelseanalys
Analysmetoder för att öka patientsäkerheten
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kvalitet och patientsäkerhet i landsting, regioner, kommuner och hos andra vårdgivare. Analys...
Varje dag räknas! - Nationell satsning för kortare väntetider i cancervården
Den nationella satsningen för kortare väntetider och
minskade regionala skillnader i cancervården bygger
på en överenskommelse mellan Sveriges Kommuner
och Landsting och ...
Sveriges Viktigaste Jobb finns i välfärden
Hur möter vi rekryteringsutmaningen?
Framtidsjobben finns i välfärden. Samtidigt som befolkningen växer och blir äldre och behoven av välfärd ökar, uppnår många medarbetare pensionsålde...
Leda för Resultat IV
I denna skrift kan du ta del av korta sammanfattningar av utvecklingsarbeten som gjordes i utvecklingsprogrammet Leda för Resultat 2013 - 2014. I programmet deltog 32 kommuner som har arbetat med at...
Samverkan med utförare i upphandlingsprocessen
Idag finns två motstridiga trender, antalet juridiska tvister och överprövningar mellan upphandlande myndigheter och utförare ökar samtidigt som allt fler för dialog mellan parterna utvecklas. Erfar...
Heltid - en del av helheten
Här presenteras resultatet av ett partsgemensamt arbete mellan Sveriges Kommuner och Landsting, Pacta och Svenska Kommunalarbetareförbundet om heltid. Vi vill här ge inspiration och s...
Så klarar du arbetsmiljöansvaret. Förtroendevaldas arbetsgivarroll i kommuner, landsting och regioner
Den här skriften ger en översiktlig bild av arbetsmiljöansvaret i kommun, landsting och regioner. Den vänder sig till dig som är förtroendevald inom denna sektor och sy...
Skador i vården - skadeområden och undvikbarhet - markörbaserad journalgranskning januari 2013 - juni 2014
Denna undersökning är den tredje nationella journalgranskningsstudie som genomförts i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL:s) regi. Studien om-fattar närmare 30 000 granskade vårdtillfällen under å...
Personaltäthetsmodellen
Hur ser personaltätheten ut inom hälso- och sjukvården hos landstingen och regionerna?
Personaltäthetsmodellen korrigerar för olikheter i verksamheterna i den befintliga s...
Sveriges Viktigaste Jobb i förskolan och skolan
Hur möter vi rekryteringsutmaningen?
Framtidsjobben finns i välfärden. När det blir alltfler barn och unga i befolkningen, samtdigit som många medarbetare i förskolan och skolan uppnår pensionsålder, ...
Sveriges Viktigaste Jobb i vården och omsorgen
Hur möter vi rekryteringsutmaningen?
Framtidsjobben finns i välfärden. I vården och omsorgen, i skolan och förskolan och inom samhällsbyggnadsområdet. Samtidigt som befolkningen växer och blir äl...
Markörbaserad journalgranskning - Markörer för journalgranskning i barnsjukvården - För att identifiera och mäta skador i vården
Metoden för markörbaserad journalgranskning har hittills varit anpassad för sluten, somatisk vuxenvård. Genom ett projektarbete har markörbaserad journalgranskning nu utvec...
Stöd till lokal lönebildning
Här presenteras resultatet av ett partsgemensamt arbete mellan SKL, Pacta och OFR:s förbundsområde Allmän kommunal verksamhet. Vi vill här ge inspiration och stöd till ...
Kommundoktorander – en investering i kompetensutveckling
Sveriges Kommuner och Landsting har följt fenomenet "kommundoktorander" i olika studier. Temat för denna studie är hur kommundoktorandernas arbete anknyts till deras vardagspraktik oc...
Chefens roll i lönebildningen
Här presenteras resultatet av ett partsgemensamt arbete mellan SKL/Pacta och AkademikerAlliansen om chefens roll i lönebildningen. Vi vill här ge inspiration och stöd till chefer...
Leda för Resultat 2012-2013
I denna rapport presenteras en uppföljning av SKLs utvecklingsprogram Leda för Resultat, omgång III, 2012 ?2013. Uppföljningen har skett genom besök hos sju av de deltagande kommunerna, ett drygt ha...
Leda för Resultat
Resultatstyrt förbättringsarbete
I denna handbok beskrivs på ett handfast och tillgängligt sätt hur ledningen kan leda, styra och följa upp förbättringsarbete i sin verksamhet. Författare är ...
Jobbet och lönen - hur ser det ut i kommuner, landsting och regioner
Välfärdssektorn behöver rekrytera hundratusentals nya medarbetare de närmaste åren. Och det är många som kan tänka sig en framtid i välfärden. Jobbe...
Jobbet och karriären - hur ser det ut i kommuner, landsting och regioner?
Välfärdssektorn behöver rekrytera hundratusentals nya medarbetare de närmaste åren. Och det är många som kan tänka sig en framtid i välfärden. Jobbe...
Jobbet och arbetsmiljön - hur ser det ut i kommuner, landsting och regioner?
Välfärdssektorn behöver rekrytera hundratusentals nya medarbetare de närmaste åren. Och det är många som kan tänka sig en framtid i välfärden. Jobbe...
Jobb som gör skillnad - vad tycker unga om välfärdens yrken?
Rapporten ”Jobb som gör skillnad” bygger på en enkätundersökning genomförd av Ungdomsbarometern på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting. Syf...
Individuell lön i praktiken — En studie om verksamhet och lönesättning i kommunal sektor
Hur kan vi gå vidare med att utveckla den individuella lönesättningen så att den i större utsträckning kan bidra till goda arbetsresultat? De flesta av våra cen...
Läraravtalet 2010: Nya möjligheter till en bättre skola
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har tillsammans med Lärarnas Samverkansråd – som företräder de båda lärarorganisationerna – tecknat ett avtal som sk...
Arbetsgivarperspektiv på kommuner och landsting: fakta och analys 2010
Med denna årligen återkommande rapport vill SKL skapa förståelse för och ge kunskap om sitt agerande i arbetsgivarpolitiska frågor. Det gör vi genom att varje ...
Frågor och svar kring Läraravtalet
Vi, centrala parter, får många frågor om hur avtalet HÖK 10, med den särskilda bilagan ”Verksamhetsutveckling och måluppfyllelse”, kan användas lok...
Arbetsgivarperspektiv på kommuner och landsting: fakta och analys 2011
Med denna årligen återkommande rapport vill vi skapa förståelse för och ge kunskap om vårt agerande i arbetsgivarpolitiska frågor. Det gör vi genom att v...
Förhoppningar och farhågor: hos framtida chefer i kommunerna
Rapporten ”Förhoppningar och farhågor” bygger på intervjuer med 80 blivande chefer, deltagare i kommunala chefsaspirantprogram. Här förmedlas synpunkter och ta...
Employer perspectives on local authorities and county councils : facts and analysis 2011
Our aim with this annual report is to create an understanding of, and provide knowledge about, the action we take on employer policy issues.

We do this every year by highlighting and analysing so...
Analysrapporten. April 2008
Avtalspensioner i kommuner och landsting
I kommuner och landsting finns en stor pensionsskuld till anställda intjänad före 1998. Betalningarna på denna belastar den kommunala ekonomin idag och än mer de närmas...
Employer perspectives on local authorities and county councils : facts and analysis 2008
The aim of this series of annual reports is to create an understanding of, and provide knowledge about, the way we address employer policy issues. Each year, we will highlight and analyse some of th...
Löneavtalet i praktiken : frågor och funderingar kring lönepolitik
Delaktighet, samsyn, arbetsresultat, chefers ansvar, verksamhetens mål och resultat är ordsom finns i den här skriften. Vad innebär de och hur ska jag som arbetsgivarens för...
Employer perspectives on local authorities and county councils : facts and analysis 2010
Our aim with this regular annual report is to promote an understanding of and provide knowledge about our actions in the field of employer policy. We do this by highlighting and analysing some of th...
Guide till verksamhetsutveckling och måluppfyllelse
En skrift kring arbetet med verksamhetsutveckling under nya Bilaga 6 till HÖK 10 ; Om Sverige ska kunna hålla hög klass är en skola med hög kvalitet av största betydels...
Lärares arbetstid En skrift kring ett antal arbetstidsfrågor för lärare som är anställda med ferie enligt bilaga M till AB
En skrift kring ett antal arbetstidsfrågor för lärare som är anställda med ferie enligt Bilaga M till AB ; Lärare med ferieanställning har sin arbetstid reglerad g...
Elected representative and employer : the role of elected representatives as employers in Swedish local authorities and county councils
In Sweden elected representatives are also employers. They bear the final responsibility for how municipalities, county councils and regions behave in this role. This booklet describes how elected r...
Trivas på jobbet : Sektorsjämförelse av arbetsplatser och arbetsgivare – ur medarbetarnas perspektiv
Denna rapport syftar till att ge en nyanserad bild av hur medarbetarna på den svenska arbetsmarknaden upplever sina arbetsplatser och arbetsgivare. Den presenterar en del av de sektorsuppdelad...
149 kr
Medarbetarskap och arbetsresultat
Ett ofta använt argument för att satsa på medarbetare är att "nöjda medarbetare ger nöjda kunder – som ger bra lönsamhet". Ett påstående som, be...
98 kr
Effektivare nyttjande av tid och resurser? : kartläggning av de administrativa processerna samt undersköterskors och läkarsekreterares uppgifter
Hur ser läkarsekreterarens respektive undersköterskans dag ut? Hur fungerar stödprocesserna för att de ska kunna göra ett bra jobb? Hur ser ledarskapet ut för dessa yrk...
1  2  3  |  Visa alla