Ämnen

Arbetsgivarpolitik

Sorteringsordning:
« Föregående  1  2  3  Nästa »  |  Visa alla
Varje dag räknas! - Nationell satsning för kortare väntetider i cancervården
Den nationella satsningen för kortare väntetider och
minskade regionala skillnader i cancervården bygger
på en överenskommelse mellan Sveriges Kommuner
och Landsting och ...
Sveriges Viktigaste Jobb finns i välfärden
Hur möter vi rekryteringsutmaningen?
Framtidsjobben finns i välfärden. Samtidigt som befolkningen växer och blir äldre och behoven av välfärd ökar, uppnår många medarbetare pensionsålde...
Leda för Resultat IV
I denna skrift kan du ta del av korta sammanfattningar av utvecklingsarbeten som gjordes i utvecklingsprogrammet Leda för Resultat 2013 - 2014. I programmet deltog 32 kommuner som har arbetat med at...
Samverkan med utförare i upphandlingsprocessen
Idag finns två motstridiga trender, antalet juridiska tvister och överprövningar mellan upphandlande myndigheter och utförare ökar samtidigt som allt fler för dialog mellan parterna utvecklas. Erfar...
Heltid - en del av helheten
Här presenteras resultatet av ett partsgemensamt arbete mellan Sveriges Kommuner och Landsting, Pacta och Svenska Kommunalarbetareförbundet om heltid. Vi vill här ge inspiration och s...
Så klarar du arbetsmiljöansvaret. Förtroendevaldas arbetsgivarroll i kommuner, landsting och regioner
Den här skriften ger en översiktlig bild av arbetsmiljöansvaret i kommun, landsting och regioner. Den vänder sig till dig som är förtroendevald inom denna sektor och sy...
Skador i vården - skadeområden och undvikbarhet - markörbaserad journalgranskning januari 2013 - juni 2014
Denna undersökning är den tredje nationella journalgranskningsstudie som genomförts i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL:s) regi. Studien om-fattar närmare 30 000 granskade vårdtillfällen under å...
Personaltäthetsmodellen
Hur ser personaltätheten ut inom hälso- och sjukvården hos landstingen och regionerna?
Personaltäthetsmodellen korrigerar för olikheter i verksamheterna i den befintliga s...
Sveriges Viktigaste Jobb i förskolan och skolan
Hur möter vi rekryteringsutmaningen?
Framtidsjobben finns i välfärden. När det blir alltfler barn och unga i befolkningen, samtdigit som många medarbetare i förskolan och skolan uppnår pensionsålder, ...
Sveriges Viktigaste Jobb i vården och omsorgen
Hur möter vi rekryteringsutmaningen?
Framtidsjobben finns i välfärden. I vården och omsorgen, i skolan och förskolan och inom samhällsbyggnadsområdet. Samtidigt som befolkningen växer och blir äl...
Markörbaserad journalgranskning - Markörer för journalgranskning i barnsjukvården - För att identifiera och mäta skador i vården
Metoden för markörbaserad journalgranskning har hittills varit anpassad för sluten, somatisk vuxenvård. Genom ett projektarbete har markörbaserad journalgranskning nu utvec...
Stöd till lokal lönebildning
Här presenteras resultatet av ett partsgemensamt arbete mellan SKL, Pacta och OFR:s förbundsområde Allmän kommunal verksamhet. Vi vill här ge inspiration och stöd till ...
Kommundoktorander – en investering i kompetensutveckling
Sveriges Kommuner och Landsting har följt fenomenet "kommundoktorander" i olika studier. Temat för denna studie är hur kommundoktorandernas arbete anknyts till deras vardagspraktik oc...
Chefens roll i lönebildningen
Här presenteras resultatet av ett partsgemensamt arbete mellan SKL/Pacta och AkademikerAlliansen om chefens roll i lönebildningen. Vi vill här ge inspiration och stöd till chefer...
Leda för Resultat 2012-2013
I denna rapport presenteras en uppföljning av SKLs utvecklingsprogram Leda för Resultat, omgång III, 2012 ?2013. Uppföljningen har skett genom besök hos sju av de deltagande kommunerna, ett drygt ha...
Leda för Resultat
Resultatstyrt förbättringsarbete
I denna handbok beskrivs på ett handfast och tillgängligt sätt hur ledningen kan leda, styra och följa upp förbättringsarbete i sin verksamhet. Författare är ...
Jobbet och lönen - hur ser det ut i kommuner, landsting och regioner
Välfärdssektorn behöver rekrytera hundratusentals nya medarbetare de närmaste åren. Och det är många som kan tänka sig en framtid i välfärden. Jobbe...
Jobbet och karriären - hur ser det ut i kommuner, landsting och regioner?
Välfärdssektorn behöver rekrytera hundratusentals nya medarbetare de närmaste åren. Och det är många som kan tänka sig en framtid i välfärden. Jobbe...
Jobbet och arbetsmiljön - hur ser det ut i kommuner, landsting och regioner?
Välfärdssektorn behöver rekrytera hundratusentals nya medarbetare de närmaste åren. Och det är många som kan tänka sig en framtid i välfärden. Jobbe...
Jobb som gör skillnad - vad tycker unga om välfärdens yrken?
Rapporten ”Jobb som gör skillnad” bygger på en enkätundersökning genomförd av Ungdomsbarometern på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting. Syf...
Individuell lön i praktiken — En studie om verksamhet och lönesättning i kommunal sektor
Hur kan vi gå vidare med att utveckla den individuella lönesättningen så att den i större utsträckning kan bidra till goda arbetsresultat? De flesta av våra cen...
Läraravtalet 2010: Nya möjligheter till en bättre skola
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har tillsammans med Lärarnas Samverkansråd – som företräder de båda lärarorganisationerna – tecknat ett avtal som sk...
Employer perspectives on local authorities and county councils : facts and analysis 2011
Our aim with this annual report is to create an understanding of, and provide knowledge about, the action we take on employer policy issues.

We do this every year by highlighting and analysing so...
Arbetsgivarperspektiv på kommuner och landsting: fakta och analys 2010
Med denna årligen återkommande rapport vill SKL skapa förståelse för och ge kunskap om sitt agerande i arbetsgivarpolitiska frågor. Det gör vi genom att varje ...
Frågor och svar kring Läraravtalet
Vi, centrala parter, får många frågor om hur avtalet HÖK 10, med den särskilda bilagan ”Verksamhetsutveckling och måluppfyllelse”, kan användas lok...
Arbetsgivarperspektiv på kommuner och landsting: fakta och analys 2011
Med denna årligen återkommande rapport vill vi skapa förståelse för och ge kunskap om vårt agerande i arbetsgivarpolitiska frågor. Det gör vi genom att v...
Förhoppningar och farhågor: hos framtida chefer i kommunerna
Rapporten ”Förhoppningar och farhågor” bygger på intervjuer med 80 blivande chefer, deltagare i kommunala chefsaspirantprogram. Här förmedlas synpunkter och tank...
Analysrapporten. April 2008
Avtalspensioner i kommuner och landsting
I kommuner och landsting finns en stor pensionsskuld till anställda intjänad före 1998. Betalningarna på denna belastar den kommunala ekonomin idag och än mer de närmas...
Elected representative and employer : the role of elected representatives as employers in Swedish local authorities and county councils
In Sweden elected representatives are also employers. They bear the final responsibility for how municipalities, county councils and regions behave in this role. This booklet describes how elected r...
Trivas på jobbet : Sektorsjämförelse av arbetsplatser och arbetsgivare – ur medarbetarnas perspektiv
Denna rapport syftar till att ge en nyanserad bild av hur medarbetarna på den svenska arbetsmarknaden upplever sina arbetsplatser och arbetsgivare. Den presenterar en del av de sektorsuppdelad...
149 kr
« Föregående  1  2  3  Nästa »  |  Visa alla