Ämnen

Arbetsgivarpolitik

Sorteringsordning:
« Föregående  1  2  3  Nästa »  |  Visa alla
Personalnyckeltal i kommuner och landsting
På senare år har allt mer fokus lagts på kvalitativ uppföljning av verksamheterna i kommuner och landsting. För att förstå helheten, är det emellertid viktigt att även förstå delarna. Därför har äve...
Om fler jobbar mer- heltidsfrågan i välfärden
Heltidsfrågan är viktig för välfärdens arbetsgivare. I denna rapport inom ramen för rapportserien Sveriges Viktigaste Jobb belyser vi olika perspektiv av heltidsfrå...
Åtta kommuner om heltid
I rapporten Åtta kommuner om heltid intervjuas företrädare för både arbetsgivare och Kommunal om hur de arbetar med heltidsfrågan. De åtta kommunerna är valda...
Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13
Ett sätt att locka framtidens arbetskraft är att erbjuda arbetslivsintroduktion. Norrköping har tecknat ett lokalt arbetslivsintroduktionsavtal (BAL 13) för förskolan för att unga kvinnor och män sk...
Rekrytering, mångfald och kompetens i förskolan
Måste en genusförskola ha lika många anställda kvinnor som män? Nej, det viktiga är att personalens kunskap och kompetens kompletterar varandra, anser förskolechefen på Hedlunda förskola.

Materi...
Medarbetarkraft
Insatser för kreativitet och nytänkande
Att lyfta fram och fira goda insatser och resultat ger energi till fortsatt arbete med förbättring, utveckling och innovationer. Det skapar stolthet, stimulerar lärande och ger en b&#...
Fler män i förskolan
Varför är det så få män som arbetar i förskolan? I denna antologi ges flera infallsvinklar på temat män i förskolan.

Antologin vänder sig till d...
Nationella vårdprogram, screeningkallelser och nätverksbildning
Utvecklingsinsatser för en stärkt cancervård
Regeringen beslutade 2014-05-28 stödja SKLs och Regionala cancercentrum i
samverkans arbete med att ta fram kunskapsunderlag i form av nationella
vårdprogram, implementera nationellt fra...
Riskanalys och händelseanalys
Analysmetoder för att öka patientsäkerheten
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kvalitet och patientsäkerhet i landsting, regioner, kommuner och hos andra vårdgivare. Analys...
Varje dag räknas! - Nationell satsning för kortare väntetider i cancervården
Den nationella satsningen för kortare väntetider och
minskade regionala skillnader i cancervården bygger
på en överenskommelse mellan Sveriges Kommuner
och Landsting och ...
Sveriges Viktigaste Jobb finns i välfärden
Hur möter vi rekryteringsutmaningen?
Framtidsjobben finns i välfärden. Samtidigt som befolkningen växer och blir äldre och behoven av välfärd ökar, uppnår många medarbetare pensionsålde...
Leda för Resultat IV
I denna skrift kan du ta del av korta sammanfattningar av utvecklingsarbeten som gjordes i utvecklingsprogrammet Leda för Resultat 2013 - 2014. I programmet deltog 32 kommuner som har arbetat med at...
Samverkan med utförare i upphandlingsprocessen
Idag finns två motstridiga trender, antalet juridiska tvister och överprövningar mellan upphandlande myndigheter och utförare ökar samtidigt som allt fler för dialog mellan parterna utvecklas. Erfar...
Heltid - en del av helheten
Här presenteras resultatet av ett partsgemensamt arbete mellan Sveriges Kommuner och Landsting, Pacta och Svenska Kommunalarbetareförbundet om heltid. Vi vill här ge inspiration och s...
Skador i vården - skadeområden och undvikbarhet - markörbaserad journalgranskning januari 2013 - juni 2014
Denna undersökning är den tredje nationella journalgranskningsstudie som genomförts i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL:s) regi. Studien om-fattar närmare 30 000 granskade vårdtillfällen under å...
Personaltäthetsmodellen
Hur ser personaltätheten ut inom hälso- och sjukvården hos landstingen och regionerna?
Personaltäthetsmodellen korrigerar för olikheter i verksamheterna i den befintliga s...
Sveriges Viktigaste Jobb i förskolan och skolan
Hur möter vi rekryteringsutmaningen?
Framtidsjobben finns i välfärden. När det blir alltfler barn och unga i befolkningen, samtdigit som många medarbetare i förskolan och skolan uppnår pensionsålder, ...
Sveriges Viktigaste Jobb i vården och omsorgen
Hur möter vi rekryteringsutmaningen?
Framtidsjobben finns i välfärden. I vården och omsorgen, i skolan och förskolan och inom samhällsbyggnadsområdet. Samtidigt som befolkningen växer och blir äl...
Markörbaserad journalgranskning - Markörer för journalgranskning i barnsjukvården - För att identifiera och mäta skador i vården
Metoden för markörbaserad journalgranskning har hittills varit anpassad för sluten, somatisk vuxenvård. Genom ett projektarbete har markörbaserad journalgranskning nu utvec...
Stöd till lokal lönebildning
Här presenteras resultatet av ett partsgemensamt arbete mellan SKL, Pacta och OFR:s förbundsområde Allmän kommunal verksamhet. Vi vill här ge inspiration och stöd till ...
Kommundoktorander – en investering i kompetensutveckling
Sveriges Kommuner och Landsting har följt fenomenet "kommundoktorander" i olika studier. Temat för denna studie är hur kommundoktorandernas arbete anknyts till deras vardagspraktik oc...
Chefens roll i lönebildningen
Här presenteras resultatet av ett partsgemensamt arbete mellan SKL/Pacta och AkademikerAlliansen om chefens roll i lönebildningen. Vi vill här ge inspiration och stöd till chefer...
Leda för Resultat 2012-2013
I denna rapport presenteras en uppföljning av SKLs utvecklingsprogram Leda för Resultat, omgång III, 2012 ?2013. Uppföljningen har skett genom besök hos sju av de deltagande kommunerna, ett drygt ha...
Leda för Resultat
Resultatstyrt förbättringsarbete
I denna handbok beskrivs på ett handfast och tillgängligt sätt hur ledningen kan leda, styra och följa upp förbättringsarbete i sin verksamhet. Författare är ...
Jobbet och lönen - hur ser det ut i kommuner, landsting och regioner
Välfärdssektorn behöver rekrytera hundratusentals nya medarbetare de närmaste åren. Och det är många som kan tänka sig en framtid i välfärden. Jobbe...
Jobbet och karriären - hur ser det ut i kommuner, landsting och regioner?
Välfärdssektorn behöver rekrytera hundratusentals nya medarbetare de närmaste åren. Och det är många som kan tänka sig en framtid i välfärden. Jobbe...
Jobbet och arbetsmiljön - hur ser det ut i kommuner, landsting och regioner?
Välfärdssektorn behöver rekrytera hundratusentals nya medarbetare de närmaste åren. Och det är många som kan tänka sig en framtid i välfärden. Jobbe...
Jobb som gör skillnad - vad tycker unga om välfärdens yrken?
Rapporten ”Jobb som gör skillnad” bygger på en enkätundersökning genomförd av Ungdomsbarometern på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting. Syf...
Individuell lön i praktiken — En studie om verksamhet och lönesättning i kommunal sektor
Hur kan vi gå vidare med att utveckla den individuella lönesättningen så att den i större utsträckning kan bidra till goda arbetsresultat? De flesta av våra cen...
Läraravtalet 2010: Nya möjligheter till en bättre skola
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har tillsammans med Lärarnas Samverkansråd – som företräder de båda lärarorganisationerna – tecknat ett avtal som sk...
« Föregående  1  2  3  Nästa »  |  Visa alla