Ämnen

Arbetsgivarpolitik

Sorteringsordning:
« Föregående  1  2  3  Nästa »  |  Visa alla
Så klarar du arbetsmiljöansvaret. Förtroendevaldas arbetsgivarroll i kommuner, landsting och regioner
Den här skriften ger en översiktlig bild av arbetsmiljöansvaret i kommun, landsting och regioner. Den vänder sig till dig som är förtroendevald inom denna sektor och sy...
Skador i vården - skadeområden och undvikbarhet - markörbaserad journalgranskning januari 2013 - juni 2014
Denna undersökning är den tredje nationella journalgranskningsstudie som genomförts i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL:s) regi. Studien om-fattar närmare 30 000 granskade vårdtillfällen under å...
Personaltäthetsmodellen
Hur ser personaltätheten ut inom hälso- och sjukvården hos landstingen och regionerna?
Personaltäthetsmodellen korrigerar för olikheter i verksamheterna i den befintliga s...
Sveriges Viktigaste Jobb i förskolan och skolan
Hur möter vi rekryteringsutmaningen?
Framtidsjobben finns i välfärden. När det blir alltfler barn och unga i befolkningen, samtdigit som många medarbetare i förskolan och skolan uppnår pensionsålder, ...
Sveriges Viktigaste Jobb i vården och omsorgen
Hur möter vi rekryteringsutmaningen?
Framtidsjobben finns i välfärden. I vården och omsorgen, i skolan och förskolan och inom samhällsbyggnadsområdet. Samtidigt som befolkningen växer och blir äl...
Markörbaserad journalgranskning - Markörer för journalgranskning i barnsjukvården - För att identifiera och mäta skador i vården
Metoden för markörbaserad journalgranskning har hittills varit anpassad för sluten, somatisk vuxenvård. Genom ett projektarbete har markörbaserad journalgranskning nu utvec...
Stöd till lokal lönebildning
Här presenteras resultatet av ett partsgemensamt arbete mellan SKL, Pacta och OFR:s förbundsområde Allmän kommunal verksamhet. Vi vill här ge inspiration och stöd till ...
Kommundoktorander – en investering i kompetensutveckling
Sveriges Kommuner och Landsting har följt fenomenet "kommundoktorander" i olika studier. Temat för denna studie är hur kommundoktorandernas arbete anknyts till deras vardagspraktik oc...
Chefens roll i lönebildningen
Här presenteras resultatet av ett partsgemensamt arbete mellan SKL/Pacta och AkademikerAlliansen om chefens roll i lönebildningen. Vi vill här ge inspiration och stöd till chefer...
Leda för Resultat 2012-2013
I denna rapport presenteras en uppföljning av SKLs utvecklingsprogram Leda för Resultat, omgång III, 2012 ?2013. Uppföljningen har skett genom besök hos sju av de deltagande kommunerna, ett drygt ha...
Leda för Resultat
Resultatstyrt förbättringsarbete
I denna handbok beskrivs på ett handfast och tillgängligt sätt hur ledningen kan leda, styra och följa upp förbättringsarbete i sin verksamhet. Författare är ...
Jobbet och lönen - hur ser det ut i kommuner, landsting och regioner
Välfärdssektorn behöver rekrytera hundratusentals nya medarbetare de närmaste åren. Och det är många som kan tänka sig en framtid i välfärden. Jobbe...
Jobbet och karriären - hur ser det ut i kommuner, landsting och regioner?
Välfärdssektorn behöver rekrytera hundratusentals nya medarbetare de närmaste åren. Och det är många som kan tänka sig en framtid i välfärden. Jobbe...
Jobbet och arbetsmiljön - hur ser det ut i kommuner, landsting och regioner?
Välfärdssektorn behöver rekrytera hundratusentals nya medarbetare de närmaste åren. Och det är många som kan tänka sig en framtid i välfärden. Jobbe...
Jobb som gör skillnad - vad tycker unga om välfärdens yrken?
Rapporten ”Jobb som gör skillnad” bygger på en enkätundersökning genomförd av Ungdomsbarometern på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting. Syf...
Individuell lön i praktiken — En studie om verksamhet och lönesättning i kommunal sektor
Hur kan vi gå vidare med att utveckla den individuella lönesättningen så att den i större utsträckning kan bidra till goda arbetsresultat? De flesta av våra cen...
Läraravtalet 2010: Nya möjligheter till en bättre skola
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har tillsammans med Lärarnas Samverkansråd – som företräder de båda lärarorganisationerna – tecknat ett avtal som sk...
Arbetsgivarperspektiv på kommuner och landsting: fakta och analys 2010
Med denna årligen återkommande rapport vill SKL skapa förståelse för och ge kunskap om sitt agerande i arbetsgivarpolitiska frågor. Det gör vi genom att varje ...
Frågor och svar kring Läraravtalet
Vi, centrala parter, får många frågor om hur avtalet HÖK 10, med den särskilda bilagan ”Verksamhetsutveckling och måluppfyllelse”, kan användas lok...
Arbetsgivarperspektiv på kommuner och landsting: fakta och analys 2011
Med denna årligen återkommande rapport vill vi skapa förståelse för och ge kunskap om vårt agerande i arbetsgivarpolitiska frågor. Det gör vi genom att v...
Förhoppningar och farhågor: hos framtida chefer i kommunerna
Rapporten ”Förhoppningar och farhågor” bygger på intervjuer med 80 blivande chefer, deltagare i kommunala chefsaspirantprogram. Här förmedlas synpunkter och ta...
Employer perspectives on local authorities and county councils : facts and analysis 2011
Our aim with this annual report is to create an understanding of, and provide knowledge about, the action we take on employer policy issues.

We do this every year by highlighting and analysing so...
Analysrapporten. April 2008
Avtalspensioner i kommuner och landsting
I kommuner och landsting finns en stor pensionsskuld till anställda intjänad före 1998. Betalningarna på denna belastar den kommunala ekonomin idag och än mer de närmas...
Employer perspectives on local authorities and county councils : facts and analysis 2008
The aim of this series of annual reports is to create an understanding of, and provide knowledge about, the way we address employer policy issues. Each year, we will highlight and analyse some of th...
Löneavtalet i praktiken : frågor och funderingar kring lönepolitik
Delaktighet, samsyn, arbetsresultat, chefers ansvar, verksamhetens mål och resultat är ordsom finns i den här skriften. Vad innebär de och hur ska jag som arbetsgivarens för...
Employer perspectives on local authorities and county councils : facts and analysis 2010
Our aim with this regular annual report is to promote an understanding of and provide knowledge about our actions in the field of employer policy. We do this by highlighting and analysing some of th...
Guide till verksamhetsutveckling och måluppfyllelse
En skrift kring arbetet med verksamhetsutveckling under nya Bilaga 6 till HÖK 10 ; Om Sverige ska kunna hålla hög klass är en skola med hög kvalitet av största betydels...
Lärares arbetstid En skrift kring ett antal arbetstidsfrågor för lärare som är anställda med ferie enligt bilaga M till AB
En skrift kring ett antal arbetstidsfrågor för lärare som är anställda med ferie enligt Bilaga M till AB ; Lärare med ferieanställning har sin arbetstid reglerad g...
Elected representative and employer : the role of elected representatives as employers in Swedish local authorities and county councils
In Sweden elected representatives are also employers. They bear the final responsibility for how municipalities, county councils and regions behave in this role. This booklet describes how elected r...
« Föregående  1  2  3  Nästa »  |  Visa alla