Publicerad 20 december 2022

Statistik om kompetensförsörjning

Välfärdens kompetensförsörjning är en av de viktigaste frågorna för Sveriges kommuner och regioner. I detta avsnitt hittar du information om SKR:s senaste personalprognos, personalprognos i primärvården samt SKR:s undersökning om rekryteringsläget för yrken med yrkeshögskoleutbildning.

Personalprognos 2021-2031

SKR tar regelbundet fram prognos som visar hur behovet av anställda i kommuner och regioner (inkl. privata utförare) påverkas av befolkningsförändringar, demografin. Prognosen visar behoven av anställda 2021-2031 och bygger på antagandet om att ingenting förändras. Prognosen beräknar även antalet pensioneringar under perioden 2021-2031. Rapporten beskriver hur arbetsgivarna kan klara kompetensutmaningen och hur olika scenarios påverkar behovet av anställda.

Resultat från rapporten

Antalet personer över 80 år kommer att öka med nästan 50 procent fram till 2031, vilket innebär att äldreomsorgen behöver öka antalet anställda med drygt 30 procent under samma period. Även hälso-och sjukvården behöver öka påtagligt.

Konkurrens om arbetskraft

Utmaningen består i att samtidigt som behoven av personal till välfärden och särskilt vård och omsorg växer, så ökar antalet sysselsatta blygsamt under perioden. Konkurrensen om arbetskraften på hela arbetsmarknaden är stenhård och många branscher efterfrågar personal. Kompetensutmaningen går inte att lösa enbart genom att rekrytera fler, arbetskraften räcker helt enkelt inte till. Den största potentialen finns istället i det kommuner och regioner själva kan göra. Genom att fortsätta förändra arbetssätt och ta tillvara och utveckla de befintliga medarbetarna kan behoven av fler anställda minska.

Välfärdens kompetensförsörjning - personalprognos 2021-2031

Inom ramen för Sveriges Viktigaste Jobb har även en rad andra rapporter som bland annat berör attityder och intresse för välfärdsjobben.

Rapporter om kompetensförsörjning

Personalprognos i primärvården

SKR har genomfört en mätning för att undersöka läkartillgången i primärvården. Undersökningen visar att 93 procent av de som bor på särskilt boende för äldre, SÄBO, har en fast läkarkontakt och 97 procent har en fast vårdkontakt i form av en sjuksköterska i kommunen. De senaste två åren har också antalet ST-läkare i allmänmedicin ökat med 11 procent.

Sammanställningen innehåller både uppgifter av anställda i regionerna i SKR:s personalstatistik samt uppgifter från en insamling som även inkluderar de ST-läkare som är anställda hos privata vårdgivare.

PM: Läkartillgång i primärvården (PDF) Pdf, 458 kB.

Rekryteringsläget, yrkeshögskoleutbildning

SKR:s enkät om rekryteringsläget redovisar bland annat kommuners och regioners efterfrågan på yrkeshögskoleutbildade och deras bedömningar på tre års sikt. SKR har årligen skickat enkäten till personalchefer i samtliga kommuner och regioner sedan 2016 (med undantag för 2020). Senaste statistiken är från 2021.

Statistik rekrytering yrkeshögskoleutbildning

Informationsansvarig

  • Bodil Umegård
    Sektionschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR