Publicerad 3 juni 2024

Brukarundersökning, utförarverksamheter inom funktionshinderområdet

Undersökningen fokuserar på kontakten med socialtjänsten och riktar sig till vuxna personer med funktionsnedsättning inom boenden, boendestöd och daglig verksamhet/sysselsättning enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL) samt personlig assistans.

Undersökningen är en totalundersökning, vilket betyder att alla brukare i de enheter som deltar ska erbjudas att delta.

Anmälan till 2024 års undersökning

Måndagen den 3 juni stänger anmälan till brukarundersökningar med tilläggstjänster. Det går att anmäla sig även efter den 3 juni, men då utan tilläggstjänster.

Undersökningen genomförs med den gemensamma undersökningstjänsten som tillhandahålls av Origo Group.

SKR:s nationella brukarundersökningar - information/anmälan, Origo Group

Vägledning och stöd

I vägledningen beskrivs brukarundersökningen och vad en som kontaktperson kan tänka på under uppstart och förberedelser, genomförandet och hur resultatet sen kan analyseras och användas i verksamhetsutveckling. I bilagorna finns även tidsplan och prislista.

Vägledning (PDF) Pdf, 325 kB.

Om du arbetar med brukarundersökningar är du välkommen att vara med i vår gemensamma digitala arbetsyta för att få löpande information och enkel tillgång till stöd- och informationsmaterial. Där finns även möjlighet att ställa frågor och utbyta erfarenheter. Kontakta SKR:s kontaktcenter på info@skr.se om du vill bli inbjuden.

2023 års resultat

  • I undersökningen 2023 deltog 199 kommuner och 17 privata aktörer. Antal deltagande kommuner är fler jämfört med 2022 och antalet deltagande privata utförare är oförändrat jämfört med 2022. Antal svar är också fler. Totalt lämnade brukarna drygt 40 000 svar och svarsfrekvensen var 56 procent, vilket är en liten ökning från 2022. Många brukare svarar på två enkäter – en om sitt boende/boendestöd och en om daglig verksamhet/sysselsättning. Drygt 75 procent av kommunerna har genomfört brukarundersökning inom både boende och daglig verksamhet/sysselsättning.
  • Överlag är resultaten fortsatt positiva. En förbättring finns över tid för nästan alla frågor mellan 2016-2023 och den är fortsatt stabil.
  • Män svarar mer positivt än kvinnor på de flesta frågor. Kvinnor känner sig fortsatt mer otrygga med personal och fortsatt mer rädda för något jämfört med män, särskilt i servicebostäder enligt LSS och boende inom socialpsykiatri.
  • På frågan om brukaren tycker det de gör i daglig verksamhet eller sysselsättning är viktigt för dem svarar kvinnor mer positivt än män liksom 2022.
  • I undersökningen för 2023 har andelen män som känner att de fått vara med och bestämma vilka som är deras personliga assistenter minskat från 57 procent 2022 till 49 procent 2023.

Lyckat förändringsarbete i Göteborg

Lärande exempel: Daglig verksamhet i Göteborgs stad

Mot bakgrund av låga resultat i brukarundersökningen 2019 inledde Språnget Media ett utvecklingsarbete för att göra verksamheten mer attraktiv och utveckla nya sätt att arbeta kring deltagarnas kunskaper och delaktighet. Arbetet har gett resultat, och brukarundersökningarna har blivit ett fortsatt verktyg för uppföljning i förändringsarbetet.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Madeleine Beermann
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.