Publicerad 19 februari 2024

Brukarundersökning, utförarverksamheter inom funktionshinderområdet

Brukarundersökningen riktar sig till vuxna personer med funktionsnedsättning inom boenden, boendestöd och daglig verksamhet/sysselsättning enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL) samt personlig assistans.

Uppstart av 2024 års undersökningar
Anmälan till 2024 års brukarundersökningar öppnar den 25 mars 2024.
Den 25 mars och den 2 april håller SKR kostnadsfria uppstartsmöten för att berätta om undersökningstjänsten vi använder och vad ni själva behöver göra inför, under och efter genomförandet av undersökningarna. Det kommer också att finnas utrymme för frågor.

Anmälan för socialtjänsten till uppstartsmöte nationella brukarundersökningar 2024

Den 8 april hålls ett kostnadsfritt uppstartsmöte för privata aktörer som vill delta i årets brukarundersökningar.

Anmälan för privata aktörer till uppstartsmöte nationella brukarundersökningar 2024

2023 års resultat

  • I undersökningen 2023 deltog 199 kommuner och 17 privata aktörer. Antal deltagande kommuner är fler jämfört med 2022 och antalet deltagande privata utförare är oförändrat jämfört med 2022. Antal svar är också fler. Totalt lämnade brukarna drygt 40 000 svar och svarsfrekvensen var 56 procent, vilket är en liten ökning från 2022. Många brukare svarar på två enkäter – en om sitt boende/boendestöd och en om daglig verksamhet/sysselsättning. Drygt 75 procent av kommunerna har genomfört brukarundersökning inom både boende och daglig verksamhet/sysselsättning.
  • Överlag är resultaten fortsatt positiva. En förbättring finns över tid för nästan alla frågor mellan 2016-2023 och den är fortsatt stabil.
  • Män svarar mer positivt än kvinnor på de flesta frågor. Kvinnor känner sig fortsatt mer otrygga med personal och fortsatt mer rädda för något jämfört med män, särskilt i servicebostäder enligt LSS och boende inom socialpsykiatri.
  • På frågan om brukaren tycker det de gör i daglig verksamhet eller sysselsättning är viktigt för dem svarar kvinnor mer positivt än män liksom 2022.
  • I undersökningen för 2023 har andelen män som känner att de fått vara med och bestämma vilka som är deras personliga assistenter minskat från 57 procent 2022 till 49 procent 2023.

Lyckat förändringsarbete i Göteborg

Lärande exempel: Daglig verksamhet i Göteborgs stad

Mot bakgrund av låga resultat i brukarundersökningen 2019 inledde Språnget Media ett utvecklingsarbete för att göra verksamheten mer attraktiv och utveckla nya sätt att arbeta kring deltagarnas kunskaper och delaktighet. Arbetet har gett resultat, och brukarundersökningarna har blivit ett fortsatt verktyg för uppföljning i förändringsarbetet.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Anna Thomsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.