Publicerad 14 december 2022

Socialtjänst, brukarundersökningar

SKR stödjer medlemmarna att årligen genomföra brukarundersökningar. Undersökningar ger kunskap om hur brukare upplever kontakten med och stödet från socialtjänsten. Resultatet används för att utveckla verksamheten i dialog med brukare och personal.

Undersökningarna genomförs inom funktionshinderområdet, individ- och familjeomsorg samt till placerade barn och unga.

Årets undersökningar är klara

Årets undersökningar är avslutade och alla deltagande kommuner och verksamheter kan nu ta del av sitt resultat i enkätleverantören Enkätfabrikens resultatportal. Resultaten presenteras också öppet för alla i databasen Kolada.

202 kommuner deltog i någon av årets fyra brukarundersökningar inom individ- och familjeomsorg och funktionshinderområdet. Cirka 49 000 brukarsvar har kommit in i år, vilket är en ökning jämfört med tidigare året. Den största undersökningen är också i år den inom funktionshinderområdet som rör olika utförarverksamheter.

I år har en pilotundersökning om vuxnas kontakt med handläggare vid myndighetsutövning inom funktionshinderområdet genomförts. Under våren 2023 kommer SKR i dialog med deltagande kommuner att följa upp undersökningens genomförande samt hur frågor och svar har fungerat.

I januari bjuder SKR in till resultatwebbinarier där de nationella resultaten presenteras och vi lyfter goda exempel på hur kommuner och verksamheter arbetar med undersökningarna.

Ta del av det sammanfattade resultatet för respektive undersökning och läs mer om hur undersökningarna genomförs via länkarna nedan.

Mer information hittar du på webbsidorna för respektive undersökning.

Brukarundersökning, utförarverksamheter funktionshinderområdet

Brukarundersökning, myndighetskontakt funktionshinderområdet (pilot)

Brukarundersökning, individ- och familjeomsorg

Brukarundersökning, placerade barn och unga

Pilotundersökning myndighetskontakten funktionshinderområdet

Därmed byter också den tidigare brukarundersökningen inom funktionshinderområdet namn till brukarundersökning utförarverksamheter funktionshinderområdet, så att det tydligt går att särskilja de två undersökningarna.

Fördelar med att delta i nationella brukarundersökningar

Videon innehåller infografik som beskriver varför brukarundersökningar är viktiga för en kunskapsbaserad socialtjänst, nyttan med SKR:s nationella undersökningstjänst samt resultat från tidigare år.

Fyra av fem kommuner har deltagit i någon av SKR:s brukarundersökningar de senaste tre åren och vi välkomnar fler. Fördelar med att delta i nationella brukarundersökningar, i jämförelse med att göra egna lokala, är att kunna jämföra sig med andra för att se hur era verksamheter ligger till. I SKR:s nationella brukarundersökningar ingår olika stöd för att underlätta genomförandet, bland annat uppstartsmöten, resultatseminarier och informationsmaterial.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Mia Ledwith
    Samordnare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR