Publicerad 15 december 2023

Instruktioner och frågor och svar, förskollärarenkät 2024

Här hittar du instruktioner om vad som gäller för deltagande i förskollärarenkät 2024 samt information om urval och presentation av resultaten.

Målgrupp

Enkäten vänder sig enbart till legitimerade förskollärare i kommunala förskolor. Alltså inte till legitimerade förskollärare som arbetar inom några andra skolformer än förskolan.

E-postadresser

En förutsättning för att kunna delta i undersökningen är att deltagande kommun skickar en lista med e-postadresser till deltagande legitimerade förskollärare. Formatet kan variera men en enkel Excelfil rekommenderas då den lätt kan administreras och överföras till SKR:s enkätverktyg. Adresserna behövs för att varje förskollärare ska kunna få en individuell länk och för att kunna kontrollera svarsfrekvensen och skicka påminnelser.

Skicka adresser senast 15 mars 2024

Skicka adresser till SKR senast 15 mars 2024 i en fil märkt med kommunens namn. Skicka adresser och eventuella frågor till:

ojforskola@skr.se

Urval

Förskollärarenkäten är totalundersökning och det inte möjligt att delta i enkäten med endast ett avgränsat geografiskt område eller utifrån egna skräddarsydda urval. Stora kommuner som önskar begränsa sitt deltagande behöver alltså skicka e-postadresserna till samtliga sina legitimerade kommunala förskollärare. SKR gör sedan urvalet. Detta för att trygga att resultaten blir jämförbara över tid och med andra kommuner i undersökningen.

Utskick

SKR avser att skicka enkäten till förskollärarna i månadsskiftet mars/april.

Presentation av resultat

På grund av regler om röjande av sekretesskydd kan SKR inte lämna ut några rådata men varje deltagande kommun kommer få data aggregerat i form av diagram och tabeller. Av samma anledning kommer vi inte kunna presentera resultaten på enhetsnivå. Inga identifierbara uppgifter kommer att publiceras eller spridas.

Frågor och svar förskollärarenkät 2024

 • Vilka ska besvara enkäten?

  Enkäten vänder sig till legitimerade förskollärare som är verksamma som förskollärare i kommunala förskolor i de kommuner som valt att delta.

 • Kan legitimerade förskollärare anställda inom andra skolformer delta i enkäten?

  Nej. Enkäten vänder sig enbart till legitimerade förskollärare i kommunala förskolor. Alltså inte till legitimerade förskollärare som arbetar inom enskilda/fristående förskolor eller andra skolformer än förskola (exempelvis inom öppen förskola, förskoleklass, grundskola eller fritidshem).

 • Jag arbetar deltid som förskollärare, ska jag svara på enkäten?

  Ja. Så länge merparten av din anställning är inom kommunal förskola vill vi att du deltar i undersökningen.

 • Ska jag som rektor (med förskollärarlegitimation) besvara enkäten?

  Nej. Endast legitimerade förskollärare som arbetar som förskollärare ska besvara enkäten.

 • Jag är legitimerad förskollärare men arbetar som specialpedagog mot förskolan. Ska jag besvara enkäten?

  Nej. Endast legitimerade förskollärare som arbetar som förskollärare ska besvara enkäten.

 • Jag utbildar mig till förskollärare men är ännu inte legitimerad. Ska jag delta i enkäten?

  Nej.

 • Jag arbetar som barnskötare men har ungefär samma ansvar och roll som våra förskollärare. Ska jag delta i enkäten?

  Nej.

 • Kan jag besvara enkäten åt min kollega som är sjukskriven?

  Nej. Enkäten är personlig och kopplad till en personlig svarslänk. Det är även direkt olämpligt att sjukskrivna personer arbetar under sin sjukskrivning.

 • Jag har fått enkäten fast jag inte legitimerad förskollärare. Är det okej att jag svarar ändå?

  Nej.

 • Jag arbetade som förskollärare fram till förra veckan men har nu bytt tjänst. Är det okej att jag besvarar enkäten?

  Nej. Enkäten ska endast besvaras av legitimerade förskollärare som arbetar i förskolan vid svarstillfället.

 • Jag är nyanställd förskollärare i kommunen. Ska jag delta ändå?

  Ja. Det är möjligt att svara ”vet ej” på de frågor du ännu inte hunnit bilda dig en uppfattning om. Alla svar är lika viktiga då de tillsammans syftar till att spegla bilden av hur förskollärare uppfattar sitt arbete. Nyanställda förskollärare finns i de flesta kommuner och utgör därmed en viktig del av svarsunderlaget.

 • Kan vi som kommun välja att göra avgränsningar i deltagandet?

  Nej. Förskollärarenkäten är totalundersökning och det inte möjligt att delta i enkäten med endast ett avgränsat geografiskt område eller utifrån egna skräddarsydda urval. Stora kommuner som önskar begränsa sitt deltagande behöver alltså skicka e-postadresserna till samtliga sina legitimerade kommunala förskollärare. SKR gör sedan urvalet. Detta för att trygga att resultaten blir jämförbara över tid och med andra kommuner i undersökningen.

 • När får vi tillgång till resultaten från undersökningen?

  De nationella resultaten presenteras i rapporten Öppna jämförelser: Förskola under hösten 2024. SKR:s ambition är varje kommun ska få tillgång till sitt resultat före midsommar.

 • Kan vi få tillgång till alla rådata från undersökningen i efterhand?

  Nej. På grund av reglerna om röjande av sekretesskydd kan SKR inte lämna ut några rådata.

 • Kan vi få tillgång till data på enhetsnivå?

  Nej. Av samma anledning kommer vi inte kunna presentera resultaten på enhetsnivå. Inga identifierbara uppgifter kommer att publiceras eller spridas.

 • Hur presenteras svaren från undersökningen?

  Varje deltagande kommun kommer få data aggregerat i form av diagram och tabeller. Resultaten sammanställs även i särskilda kommunrapporter och finns tillgängliga i jämförelsedatabasen Kolada.

Informationsansvarig

 • Daniel Berr
  Projektledare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.