Publicerad 28 november 2023

Tid från samrådsstart till antagande

Nyckeltalet visar mediantiden från samrådsstart till antagande för detaljplaner. Det är en delmängd av tiden för detaljplaneläggningen. Nästan 70 % av de svarande kommunerna hade en mediantid för detta som var ett år eller kortare under åren 2020 och 2021.

De Öppna jämförelserna innehåller två nyckeltal för tidsåtgång. Det ena omfattar tiden från planuppdrag till antagande, och det andra tiden frånsamrådsstart till antagande. Tiden från samrådsstart till antagande är en delmängd av tiden från planuppdrag till antagande.

Tiden från samrådsstart till antagande sträcker sig mellan två tidpunkter som regleras i plan- och bygglagen, vilket i praktiken är en delmängd av den totala tiden.

Medianvärde i stället för medelvärde

I undersökningen visas mediantider. Detta för att resultatet inte ska påverkas så starkt av de planarbeten som tagit allra kortast eller allra längst tid, vilket ett medelvärde skulle göra.

Diagram: Tid från samrådsstart till antagande, andel av de svarande kommunerna i procent

Diagrammet visar hur många procent av de svarande kommunerna som har en mediantid på ett halvt år eller mindre, ett år eller mindre, ett och ett halvt år eller mindre respektive mer än ett och ett halvt år från samrådsstart till antagande, åren 2020-2021.

68 % av de svarande kommunerna har en mediantid för handläggning från samrådsstart till antagande av detaljplan som är ett år eller mindre under åren 2020 och 2021.

Handläggningstiden från samrådsstart till antagande, sett över tid

Under perioden från år 2014 till år 2021 har en viss förskjutning skett så att fler kommuner nu anger en längre mediantid än vid de första undersökningarna. Det följer samma mönster som för tiden från planuppdrag till antagande.

Diagram: Tid från samrådsstart till antagande, procentuell fördelning av de svarande kommunerna jämfört med tidigare undersökningar

Diagrammet visar andelen kommuner som uppgett en mediantid på mindre än ett halvår, ett halvt till ett år, ett till ett och ett halvt år respektive mer än ett och ett halvt år från samrådsstart till antagande, under de fyra undersökningar som gjorts.

Utvecklingen över tid för handläggningstiderna från samrådsstart till antagande följer samma mönster som tiden från planuppdrag till antagande, med en viss ökning av den andel kommuner som har längre handläggningstider.

Hur gör jag egna jämförelser?

Alla värden för nyckeltalet finns i databasen Kolada.

I Kolada kan kommunen även själv göra studier av sina nyckeltal i sammanhang med andra kommuner med likartad situation, eller med kommuner som av andra skäl kan vara intressanta som jämförelseobjekt.

Jämföraren – Kolada

Lär dig arbeta med Jämföraren i Kolada

Information om nyckeltalet

Nyckeltalets syfte

Att visa hur lång tid det tar att ta fram en detaljplan i kommunen(del av planprocessen från samrådsstart till antagande).

Kommentar till nyckeltalet

Uppgifterna i nyckeltal 2A bygger på kommunens definition av planuppdrag, medan nyckeltal 2B bygger på tiden från starten av samrådet som är en obligatorisk del i processen enligt Plan- och bygglagen. Nyckeltal 2B är alltså en delmängd av nyckeltal 2A.

Uppgifter som ligger till grund för nyckeltalet

Uppgifter som lämnats av kommunen i databasen Kolada. Kommunerna fick besvara frågan:

”Hur lång var tiden från samrådsstart till antagande för de detaljplaner som antogs i kommunen under åren 2020 och 2021?

Ange svaret som en mediantid i antal månader. Median är det värde som ligger i mitten om man sorterar alla värden i storleksordning. Med samrådsstart avses det datum då planförslaget skickades ut på samråd. Har fler än ett samråd skett, avses det datum då planförslaget för första gången skickades ut på samråd. Är planförslaget ett av flera med utgångspunkt i ett gemensamt program, avses samrådet för det aktuella planförslaget, inte det gemensamma programmet.”

Antal kommuner som har ett värde för nyckeltalet i den aktuella undersökningen

220 stycken, det vill säga 76 % av kommunerna.

Informationsansvarig

  • Kristina Isacsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.