Publicerad 28 november 2023

Tid från planuppdrag till antagande

Nyckeltalet visar mediantiden för detaljplanearbete, från det att kommunen beslutar att starta ett planarbete, till dess att planen är antagen. Mer än hälften av kommunerna i undersökningen hade en mediantid som är två år eller kortare under åren 2020 och 2021.

De Öppna jämförelserna innehåller två nyckeltal för tidsåtgång. Det ena omfattar tiden från planuppdrag till antagande, och det andra tiden frånsamrådsstart till antagande. Tiden från samrådsstart till antagande är en delmängd av tiden från planuppdrag till antagande.

Tiden från planuppdrag till antagande visar vad som ofta uppfattas som en total tid för planarbetet, men där starten inte är formellt definierad. Definitionen av planuppdrag i denna undersökning är kommunens egen.

Medianvärde i stället för medelvärde

I undersökningen visas mediantider. Detta för att resultatet inte ska påverkas så starkt av de planarbeten som tagit allra kortast eller allra längst tid, vilket ett medelvärde skulle göra.

Diagram: Tid från planuppdrag till antagande, andel av de svarande kommunerna i procent

Diagrammet visar hur många procent av de svarande kommunerna som har en mediantid på mindre än ett år, ett till två år, två till tre år respektive mer än tre år från planuppdrag till antagande, åren 2020–2021.

60 % av de svarande kommunerna hade en mediantid för handläggning från planuppdrag till antagande av detaljplan som är två år eller kortare under åren 2020 och 2021. Var femte kommun har en mediantid för handläggningen som är ett år eller kortare.

Diagram: Handläggningstid från planuppdrag till antagande, sett över tid

Diagrammet visar den andel kommuner som uppgett en mediantid på mindre än ett år, ett till två år, två till tre år respektive mer än tre år från planuppdrag till antagande, under de fyra tidsperioder som undersökningen gjorts.

2018–2019 var andelen kommuner som har en handläggningstid från planuppdrag till antagande på två år eller mindre 68 %, det vill säga något fler än 2020–2021. Fler kommuner än tidigare har alltså nu redovisat längre mediantider än två år.

Under åren 2020 och 2021 är det en ökad andel av kommunerna som uppger den längsta handläggningstiden, på mer än tre år från planuppdrag till antagande jämfört med tidigare undersökningsperioder. Färre kommuner än tidigare har uppgett den kortaste mediantiden på ett år eller mindre.

Samtidigt har det totala antalet planlagda men inte utnyttjade byggrätter för bostäder ökat under åren 2020–2021. Antalet planlagda bostäder under tvåårsperioden har minskat något jämfört med åren 2018–2019, men ligger kvar på en hög nivå. Sett till utvecklingen förefaller handläggningstiderna för detaljplaner alltså inte påverka resultatet negativt, sett till hur många bostäder som planläggs.

Jämförelse mellan kommungrupperna

I alla kommungrupper utom två är det fortfarande störst andel kommuner som har en mediantid från planuppdrag till antagande på två år eller mindre. Kommungrupperna landsbygdskommun, lågpendlingskommun nära större stad och pendlingskommun nära mindre stad/tätort har alla tre mellan 70 % och 80 % kommuner med mediantider på två år eller mindre.

Den ena av de två kommungrupperna med fler kommuner med längre tider än övriga, är gruppen storstäder. Eftersom den bara består av tre kommuner är det svårt att dra några slutsatser av resultatet mer än för den enskilda kommunen. Kommungruppen pendlingskommun nära storstad har däremot ett tydligare mönster av längre handläggningstider än övriga kommungrupper. I denna grupp anger 31 % av kommunerna en mediantid på 25–36 månader från planuppdrag till antagande, och 44 % en mediantid på mer än 37 månader. Detta är kommuner med ett stort exploateringstryck och ofta komplexa planeringssituationer, vilket sannolikt kan förklara den längre tidsåtgången för planarbete.

Hur gör jag egna jämförelser?

Alla värden för nyckeltalet finns i databasen Kolada.

I Kolada kan kommunen även själv göra studier av sina nyckeltal i sammanhang med andra kommuner med likartad situation, eller med kommuner som av andra skäl kan vara intressanta som jämförelseobjekt.

Jämföraren – Kolada

Lär dig arbeta med Jämföraren i Kolada

Information om nyckeltalet

Nyckeltalets syfte

Att visa hur lång tid det tar att ta fram en detaljplan i kommunen (hela planprocessen).

Kommentar till nyckeltalet

Plan- och bygglagen reglerar inte tidpunkten för planuppdrag, det vill säga starten av ett planarbete. Definitionen av planuppdrag är därmed upp till den enskilda kommunen.

Nyckeltalet visar hela processen, så tiden omfattar även exempelvis tid då byggherren tar fram underlag eller då kommunen inväntar ett svar från en remissinstans. Uppgifterna avseende tidsåtgång omfattar alla detaljplaner, inte bara de som innehåller bostäder. De omfattar också alla detaljplaner oavsett förfarande. Det kan innebära både enkla planer och mycket komplexa planer.

Uppgifter som ligger till grund för nyckeltalet

Uppgifter som lämnats av kommunen i databasen Kolada. Kommunerna fick besvara frågan:

”Hur lång var tiden från planuppdrag till antagande för de detaljplaner som antogs i kommunen under åren 2020 och 2021?

Ange svaret som en mediantid i antal månader. Median är det värde som ligger i mitten om man sorterar alla värden i storleksordning. Med planuppdrag avses den tidpunkt vid vilken kommunen politiskt eller på tjänstemannanivå beslutar att påbörja ett detaljplanearbete. I denna tid inräknas inte tiden för arbete med eventuellt planbesked."

Antal kommuner som har ett värde för nyckeltalet i den aktuella undersökningen

220 stycken, det vill säga 76 % av kommunerna.

Informationsansvarig

  • Kristina Isacsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.