Publicerad 12 maj 2022

Sammanlagd planberedskap för bostäder

Den totala mängden planlagda men outnyttjade byggrätter för bostäder fortsätter att öka. Undersökningen visar att det finns möjlighet att uppföra över 230 000 bostäder med stöd av outnyttjade byggrätter i gällande detaljplaner.

Sammanlagt finns i de 179 kommuner som svarat på frågan om planberedskap, det vill säga i 62 % av kommunerna, möjlighet att uppföra totalt ca 232 000 bostäder med stöd av gällande detaljplaner. Det är en ökning jämfört med perioden 2018–2019 då det fanns outnyttjade byggrätter för ca 152 000 bostäder. Ökningen kan delvis förklaras av att ytterligare 21 kommuner har gjort en inventering av outnyttjade byggrätter för bostäder jämfört med föregående mätperiod. Oavsett orsak visar undersökningen att det finns en mycket god tillgång på planlagd mark för bostäder och att de outnyttjade byggrätterna återfinns i alla kommungrupper.

Många outnyttjade byggrätter för bostäder

Högst planberedskap i form av outnyttjade byggrätter för bostäder finns i kommungrupperna pendlingskommuner nära större stad och i landsbygdskommuner med besöksnäring. Jämfört med föregående undersökning har planberedskapen för bostäder ökat i alla kommungrupper, förutom i gruppen storstäder där antalet outnyttjade byggrätter för bostäder minskat något.

I de 179 kommuner som besvarat frågan för 2020–2021 kan ca 232 000 bostäder uppföras med stöd av gällande detaljplaner. Det ger ett genomsnitt på 1 300 bostäder per kommun. Om Stockholms stad, som står för en stor andel av den totala planberedskapen, tas bort blir genomsnittet istället 1 188 bostäder per kommun. Som framgår av diagrammet nedan är detta en betydande ökning jämfört med tidigare undersökningar.

Diagram: Genomsnittlig planberedskap för bostäder

Diagrammen visar antal planlagda outnyttjade byggrätter för bostäder i genomsnitt per kommun, exklusive Stockholms stad.

Under perioden 2014–2021 har antalet planlagda outnyttjade byggrätter för bostäder per kommun fortsatt att öka. Under tidsperioden 2014–2021 innebär det en procentuell ökning med över 50 %.

Det har ofta framförts i bostadsbyggnadsdebatten att det är bristen på planlagd mark som gör att det byggs för lite bostäder. De Öppna jämförelserna visar tvärtom att det finns ett stort antal planlagda bostäder i landet och att antalet dessutom ökat över tid.

Värdefullt om kommunen kan visa sin planberedskap

Fortfarande är det ett relativt stort antal kommuner som inte kunnat uppge någon siffra på den totala planberedskapen för bostäder.

Det finns helt uppenbart svårigheter att ta fram denna uppgift och det kan aldrig bli mer än en uppskattning av den planberedskap som finns. Samtidigt ser SKR att det finns ett stort värde i att kommunen har en uppfattning om sin planberedskap för bostäder och kan kommunicera den. Inte minst bör uppgiften vara en viktig del i kommunens arbete med bostadsförsörjning. Ett kvarstående råd från SKR till kommunerna är därför att se över gällande detaljplaner för att få en bild av kommunens planberedskap, för att därefter hålla denna uppskattning uppdaterad efter hand som bygglov beviljas och nya detaljplaner kommer till.

Hur gör jag egna jämförelser?

Alla värden för nyckeltalet finns i databasen Kolada.

I Kolada kan kommunen även själv göra studier av sina nyckeltal i sammanhang med andra kommuner med likartad situation, eller med kommuner som av andra skäl kan vara intressanta som jämförelseobjekt.

Jämföraren – Kolada

Lär dig arbeta med Jämföraren i Kolada

Om nyckeltalen

Nyckeltalens syfte

Att visa kommunens totala mängd planlagda men icke utnyttjade byggrätter för bostäder.

Kommentar till nyckeltalet

Nyckeltalet visar hur många nya bostäder som kan byggas i kommunen med stöd av alla gällande detaljplaner – både gamla och nya.

Uppgifter som ligger till grund för nyckeltalet

Uppgifter som lämnats av kommunen i databasen Kolada. Kommunerna fick besvara frågan:” Hur många nya bostäder kan byggas i kommunen med stöd av alla gällande detaljplaner som vunnit laga kraft senast den 31 december 2021?"

Frågan avser kommunens ungefärliga bedömning av det möjliga antalet nya bostäder avsedda för permanentboende som kan byggas i kommunen med stöd av alla gällande detaljplaner, oavsett vem som äger marken, tänkt upplåtelseform etc. Räkna inte med byggrätter för bostäder som redan är påbörjade eller färdigställda eller som kommunen bedömer är uppenbart ogenomförbara inom de närmaste 20 åren.

Antal kommuner som har ett värde för nyckeltalet i den aktuella undersökningen

179 st, dvs 62% av kommunerna.

Informationsansvarig

  • Love Edenborg
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.