Publicerad 19 maj 2022

Beviljade bygglov

Totalt har det beviljats bygglov för nästan 137 000 bostäder i landet under åren 2020–2021. Marknadens intresse för att bygga bostäder är däremot fortfarande mycket ojämnt fördelat över landet.

Ökning av beviljade bygglov jämfört med förra mätningen

Totalt har det beviljats bygglov för drygt 137 000 bostäder under åren 2020–2021. Det innebär 13,1 bostäder per 1 000 invånare i landet som helhet. Det betyder att den nedgång i antalet beviljade bygglov för bostäder som kunde ses i undersökningen för åren 2018-2019, förbytts i en uppgång till motsvarande nivå som åren 2016–2017.

Diagram: Beviljade bygglov 2014–2021

Skillnaderna mellan kommunerna är stora när det gäller antalet beviljade bygglov för bostäder. Inte minst beror det på att trycket på bostadsbyggande är mycket ojämnt fördelat över landet. Marknadens förmåga till bostadsbyggande, det vill säga till realiserande av byggrätter för bostäder, är spridd till något fler kommuner vid utgången av 2021 än vid tidigare mättillfällen. Däremot är marknadens intresse av att bygga nya bostäder fortsatt litet i en väsentlig andel av landets kommuner.

Beviljade bygglov 2020–2021

  • I drygt fyra av tio av landets kommuner har det under åren 2020-2021 fattats beslut om bygglov för färre än fem bostäder per 1 000 invånare.
  • I var femte kommun har det fattats beslut om bygglov för mellan fem och tio bostäder per 1 000 invånare.
  • I lite drygt en fjärdedel av kommunerna har det fattats beslut om bygglov för mellan tio och tjugo bostäder per 1 000 invånare.
  • I en av tio kommuner har det fattats beslut om bygglov för fler än tjugo bostäder per 1 000 invånare.

Diagram: Beviljade bygglov för bostäder

Diagrammet visar hur många kommuner som har färre än fem, fem till tio, tio till tjugo eller fler än tjugo beviljade bygglov för bostäder per 1 000 invånare under respektive mätperiod.

Källa: SCB.

Kommuner med få bygglov

I drygt 40 procent av kommunerna (121 kommuner) har det alltså beviljats bygglov för färre än fem bostäder per 1 000 invånare under perioden 2020–2021. Dessa kommuner, som har ett lågt bostadsbyggande, finns i hela landet. De finns i alla län utom Gotland och Uppsala och i de flesta kommungrupper utom i gruppen för de större städerna och gruppen för de tre storstäderna.

I sex kommuner har inte något bygglov för bostäder beviljats under 2020–2021, vilket är något färre kommuner än under 2018–2019.

Hög efterfrågan på bostadsbyggande följer ett tydligt mönster

2020–2021 har 32 kommuner beviljat bygglov för fler än tjugo bostäder per 1 000 invånare. Det är något fler jämfört med perioden 2018–2019. Alla utom en av kommungrupperna finns representerade bland dessa kommuner men nära hälften tillhör gruppen pendlingskommun nära storstad eller pendlingskommun nära större stad.

Ett tydligt geografiskt mönster finns, där nära hälften av kommunerna där det råder en hög efterfrågan på bostadsbyggande återfinns i Stockholms, Skåne eller Uppsala län.

Diagram: Kommuner med flest antal bygglov för bostäder

Diagrammet visar de kommuner där tjugo eller fler permanentbostäder per 1 000 invånare har beviljats bygglov under åren 2020–2021.

Karta: Antal bostäder som beviljats bygglov per 1 000 invånare 2020-2021

Karta över Sverige med landets kommuner. Kartan visar hur många bygglov som söks i landets kommuner, uppdelat i fyra olika kategorier.

Kommunernas bedömning av läget på bostadsmarknaden

Illustrerat på karta (se karta 1) syns tydligt att marknadens förmåga till genomförande av bostadsbyggande fortfarande är ojämnt fördelad över landet. Det är särskilt anmärkningsvärt med tanke på att ett så stort antal av landets kommuner uppger att de har ett underskott av bostäder i Boverkets årliga bostadsmarknadsenkät¹. År 2021 uppgav 207 av 283 svarande kommuner, det vill säga 73 % av kommunerna, att de hade ett underskott på bostäder i kommunen som helhet. I dessa kommuner bor mer än 90 % av Sveriges befolkning (se karta 2).

Fotnot ¹: 2021 års siffror över antalet färdigställda bostäder baserar sig på SCB:s kvartalsstatistik då årsstatistiken är försenad och först presenteras den 10 juni. Bedömningen är att årssiffrorna avseende antalet färdigställda bostäder för 2021 sammantaget kommer att vara i paritet med eller t.o.m. något högre än 2020, vilket bör tas i beaktande vid en jämförelse med tidigare år.

Boverkets årliga bostadsmarknadsenkät, Boverket

Karta: Kommunernas bedömning av läget på bostadsmarknaden

Karta: Färdigställda bostäder per 1 000 invånare, 2020–2021

Hur gör jag egna jämförelser?

Alla värden för nyckeltalet finns i databasen Kolada.

I Kolada kan kommunen även själv göra studier av sina nyckeltal i sammanhang med andra kommuner med likartad situation, eller med kommuner som av andra skäl kan vara intressanta som jämförelseobjekt.

Jämföraren – Kolada

Lär dig arbeta med Jämföraren i Kolada

Om nyckeltalen

Nyckeltalens syfte

Att visa vilken vilja till genomförande av planlagda bostäder som finns hos marknadens aktörer.

Kommentar till nyckeltalet

Uppgiften avser beviljade lov för bostäder både inom och utom detaljplanelagt område.

Nyckeltalet visar det antal permanentbostäder som beviljats bygglov under samma tidsintervall som nyckeltal 1C (planlagda bostäder). Det betyder inte att just dessa bygglov möjliggörs genom just dessa planer. Däremot visar siffran om marknaden under tidsintervallet var beredd att söka bygglov för bostäder i kommunen i ungefär samma omfattning som kommunen planlade för bostäder. SKR har valt att använda beviljade bygglov som grund till nyckeltalet, eftersom det innefattar ett kommunalt beslut.

Uppgifter som ligger till grund för nyckeltalet

Data från statistikmyndigheten SCB. Enbart bostäder för permanentboende ingår.

Uppgifterna har brutits ned per 1 000 invånare baserat på antalet invånare i kommunen i slutet av år 2021.

Antal kommuner som har ett värde för nyckeltalet i den aktuella undersökningen

284 stycken, det vill säga 98 % av kommunerna.

Informationsansvarig

  • Jan-Ove Östbrink
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR








Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.