Publicerad 28 november 2023

Göra egna jämförelser i Kolada

I databasen Kolada kan kommunen själv göra studier av sina nyckeltal. Du kan undersöka både utvecklingen över tid av egna nyckeltal och jämföra den egna kommunen med andra.

I Kolada hittar du alla nyckeltal från SKR:s Öppna jämförelser: planläggning och tidsåtgång sedan år 2015 då undersökningen gjordes för första gången. Dessutom finns här en stor mängd andra nyckeltal som kan vara intressanta att titta på, exempelvis inom området bostadsförsörjning.

Statistiken i databasen Kolada tillhandahålls av Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) som är en ideell förening som bildats i samarbete mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Du kan ta del av all statistik i Kolada helt kostnadsfritt.

Så här använder du Jämföraren

För att du på ett enkelt sätt ska kunna jämföra den egna kommunens nyckeltal med andra kommuners tillhandahåller Kolada verktyget Jämföraren.

Öppna jämförelser – detaljplaneområdet i Jämföraren, Kolada

Viktigt att välja rätt årtal

Börja med att välja den kommun du vill titta på och de år du vill ha med i jämförelsen. Du kan också välja att titta på alla kommuner på en gång. Eftersom Öppna jämförelser inom detaljplaneområdet görs vartannat år är det viktigt att du väljer rätt år. Nyckeltalen inom detaljplaneområdet ligger alltid under det sista året i den tvåårsperiod som mäts. Således ligger nyckeltalen för den senaste undersökningen under år 2021 och nyckeltalen från tidigare års undersökningar under 2019, 2017 och 2015.

Välja nyckeltal

Du väljer vilket eller vilka nyckeltal du vill titta på genom att klicka till höger om raden med respektive nyckeltal, i den vita marginalen. För varje nyckeltal du vill titta närmare på finns flera olika förinställda möjligheter att se kommunens resultat tillsammans med andra kommuners. Du kan exempelvis se din kommuns resultat tillsammans med andra kommuner inom samma kommungrupp, med övriga kommuner i länet eller med kommuner med liknande befolkningsstorlek, och visualisera det i form av stapeldiagram.

Film om hur du använder Jämföraren

Instruktionsfilm Jämföraren, Kolada

För mer information om hur du använder Jämföraren kan du ta del av den här korta informationsfilmen som går igenom ett antal grundläggande funktioner i verktyget.

Tips till dig som vill göra egna studier av nyckeltalen

Utifrån de nyckeltal som finns i Kolada finns stora möjligheter för kommunen att göra egna analyser och jämförelser med andra liknande kommuner eller att studera sin egen utveckling över tid. Då kan det vara viktigt att tänka på att många kommuners nyckeltal bygger på ett mycket litet antal detaljplaner vilket gör att statistiken kan variera kraftigt över tid. Statistiken säger heller inget om vilken typ av detaljplaner kommunerna antagit eller hur stora de är. Nyckeltalen mäter heller inte kvaliteten i kommunernas planarbete och för flertalet nyckeltal finns inget bra eller dåligt resultat.

Trots detta finns det många frågor som kan vara intressanta för kommunen att analysera vidare. Det kan exempelvis vara följande:

  • Nyckeltalet om antalet planlagda bostäder under tvåårsperioden kan – tillsammans med nyckeltalen för den totala planberedskapen och för beviljade bygglov – vara en del av en analys av huruvida kommunens planläggning för bostäder tillsammans med outnyttjade lagakraftvunna planer ligger i linje med, eller kanske överskrider, marknadens förmåga att bygga.
  • Vad gäller nyckeltalen för tidsåtgång kan det vara intressant att studera hur kommunens handläggningstider har förändrats över tid och att analysera vad det beror på, och att se hur situationen ser ut i andra kommuner med likartade förhållanden.
  • För nyckeltalet om sammanlagd planberedskap för bostäder kan det exempelvis vara intressant att jämföra den egna kommunen med andra kommuner inom samma kommungrupp eller med liknande befolkningsstorlek. Det är svårt att säga vad som är en lämplig planberedskap och detta kan naturligtvis variera beroende på kommunens förutsättningar i form av exempelvis bebyggelsetryck och önskad befolkningstillväxt. Dock kan jämförelsen vara intressant som en del i en sammanvägd analys kring kommunens planering och bostadsförsörjning.
  • Det kan också vara intressant att jämföra kommunens nyckeltal för sammanlagd planberedskap med antalet planlagda bostäder och beviljade bygglov som en del i en analys om huruvida kommunens planläggning för bostäder tillsammans med outnyttjade lagakraftvunna planer ligger i linje med marknadens förmåga att bygga.
  • För nyckeltalet om andel överklagade detaljplaner kan en jämförelse med andra kommuner ge en fingervisning om ifall kommunen har en liknande överklagandefrekvens som andra jämförbara kommuner eller avviker kraftigt åt något håll. Det skulle också kunna vara intressant att studera den egna kommunens siffror över tid för att se om andelen överklaganden har ökat eller minskat, och hur det påverkas av vilka planer som antagits under perioden.

Informationsansvarig

  • Kristina Isacsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.