Publicerad 15 november 2022

Antal planlagda bostäder

Planläggningen av bostäder fortsätter i hög takt. De 223 kommuner som svarat på denna fråga har sammantaget planlagt för drygt 101 800 bostäder de sista två åren.

460 planlagda bostäder per kommun

101 800 bostäder totalt för 223 kommuner innebär att i genomsnitt knappt 460 bostäder planlagts per kommun under perioden 2020–2021. Oräknat Stockholm, som ensamt står för 7 930 planlagda bostäder under perioden, blir genomsnittet drygt 420 planlagda bostäder per kommun. Det är något färre än under perioden 2018–2019.

Diagram: Genomsnittligt antal planlagda bostäder per kommun

Diagrammet visar genomsnittligt antal planlagda bostäder per kommun under respektive tvåårsperiod, exklusive Stockholms stad.

Kommuner som planlagt för flest bostäder

Av de kommuner som besvarat frågan har 13 %, planlagt för 20 eller fler bostäder per 1 000 invånare under 2020 och 2021. Det är fler kommuner än under tidigare mätperioder.

Det innefattar kommuner ur alla kommungrupper utom storstäderna och landsbygdskommun med besöksnäring. Mer än hälften av dem tillhör dock kommungrupper med i allmänhet stort exploateringstryck – större städer, pendlingskommuner till större städer och pendlingskommuner till storstäder. Planläggningsaktiviteten följer efterfrågan.

Diagram: Kommuner som planlagt för 20 eller fler bostäder per 1 000 invånare 2020–2021

Diagrammet visar genomsnittligt antal planlagda bostäder per kommun under respektive tvåårsperiod, exklusive Stockholms stad.

Kommuner som inte planlagt för några bostäder under tvåårsperioden

I 18 % av de svarande kommunerna planlades det inte för några bostäder under år 2020–2021. Det är jämförbart med föregående mätningar.

Anledningarna till att kommunen inte planlagt för några bostäder under perioden kan naturligtvis skifta från kommun till kommun. Det kan bero på låg efterfrågan på planer för bostäder, men också på att kommunen exempelvis planlagt för många bostäder under tidigare år, vilka nu är i ett genomförandeskede.

Hur gör jag egna jämförelser?

Alla värden för nyckeltalet finns i databasen Kolada.

I Kolada kan kommunen även själv göra studier av sina nyckeltal i sammanhang med andra kommuner med likartad situation, eller med kommuner som av andra skäl kan vara intressanta som jämförelseobjekt.

Jämföraren – Kolada

Lär dig arbeta med Jämföraren i Kolada

Om nyckeltalen

Nyckeltalets syfte

Att visa hur många bostäder kommunen planlagt för de senaste två åren.

Uppgifter som ligger till grund för nyckeltalet

Uppgifter som lämnats av kommunen i databasen Kolada. Kommunerna fick besvara frågan: ”Hur många nya bostäder har kommunen planlagt för i detaljplaner som vunnit laga kraft under åren 2020 och 2021?"

Frågan avser kommunens bedömning av det möjliga antal nya bostäder avsedda för permanentboende som möjliggörs av de aktuella detaljplanerna, oavsett vem som äger marken, tänkt upplåtelseform etc. Räkna de byggrätter för bostäder som var aktuella då planen vann laga kraft, oavsett om bostäderna hunnit byggas eller påbörjas sedan dess.

Svaret har därefter brutits ned per 1 000 invånare baserat på antalet invånare i kommunen i slutet av år 2021.

Antal kommuner som har ett värde för nyckeltalet i den aktuella undersökningen

223 stycken, dvs 77 % av kommunerna.

Informationsansvarig

  • Kristina Isacsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.