Publicerad 28 november 2023

Antagna detaljplaner

I de svarande kommunerna fattades över 2 200 beslut om antagande av detaljplan under åren 2020–2021. Resultatet visar inga större skillnader i kommunernas planläggningsaktivitet jämfört med tidigare års undersökningar.

I de 224 kommuner som lämnat underlag till detta nyckeltal fattades över 2200 beslut om antagande av detaljplan under perioden 2020-2021. Det är ungefär 200 detaljplaner färre än den föregående mätperioden, men samtidigt har också något färre kommuner lämnat underlag till denna fråga jämfört med föregående undersökning. Fyra av de svarande kommunerna har inte antagit någon detaljplan under perioden 2020-2021.

Kommunernas behov av planläggning varierar

Antalet detaljplaner som en kommun antagit under tidsperioden visar kommunens planläggningsaktivitet. Nyckeltalet är intressant vid analys av övriga nyckeltal.

Hur många detaljplaner en kommun antagit under en viss tid är ett utfall av detaljplanebehovet i just denna kommun, under just denna tidsperiod. Planläggning kan ske i många olika syften. En detaljplan kan omfatta allt från ett litet till ett mycket stort geografiskt område. Den kan omfatta en mängd komplexa frågeställningar eller ett fåtal parametrar.

Antalet detaljplaner som antagits säger inte något om vilka syften detaljplaneläggningen tillgodoser. Kommuner har i varierande grad behov av detaljplanering och även en begränsad detaljplaneverksamhet kräver tid och resurser i kommunen.

Hur gör jag egna jämförelser?

Alla värden för nyckeltalet finns i databasen Kolada.

I Kolada kan kommunen även själv göra studier av sina nyckeltal i sammanhang med andra kommuner med likartad situation, eller med kommuner som av andra skäl kan vara intressanta som jämförelseobjekt.

Jämföraren – Kolada

Lär dig arbeta med Jämföraren i Kolada

Om nyckeltalen

Nyckeltalens syfte

Att användas vid analys av övriga nyckeltal, till exempel för att kunna se hur många detaljplaner i kommunen som ligger till grund för siffrorna avseende tidsåtgång.

Kommentar till nyckeltalet

Hur många detaljplaner som antagits i en kommun under en viss tid är ett utfall av behovet i den enskilda kommunen. Antalet detaljplaner som antagits säger inte något om antalet planlagda bostäder i kommunen, eller vilka övriga syften detaljplaneläggningen tillgodoser.

Uppgifter som ligger till grund för nyckeltalet

Uppgifter som lämnats av kommunen i databasen Kolada. Kommunerna fick besvara frågan: ”Hur många beslut om antagande av detaljplan har fattats i kommunen under åren 2020 och 2021?"

Frågan avser alla detaljplaner där ett antagandebeslut har fattats, oavsett förfarande.

Antal kommuner som har ett värde för nyckeltalet i den aktuella undersökningen

224 stycken, det vill säga 77 % av kommunerna.

Informationsansvarig

  • Kristina Isacsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.