Publicerad 11 november 2022

Öppna jämförelser: miljöarbetet i regionerna 2022

Årets resultat visar på en fortsatt minskning av både antibiotikaförskrivning och klimatpåverkan från medicinska gaser, medan förnybara drivmedel i kollektivtrafiken har ökat och ekologiska livsmedel minskat sin andel något under pandemin.

Öppna jämförelser: Miljöarbetet 2022 i regionerna

Energianvändningen ökade något, men har minskat kraftigt över längre tid. Skillnaderna mellan regionerna är stora och jämförelserna visar på möjligheten till fortsatta förbättringar.

Årets temadel lyfter fram regionernas arbete med livsmedel, för både hälsa, miljö, robusthet och regional utveckling. Här finns flera tydliga ambitioner, men också målkonflikter. Pandemin har haft ett fortsatt stort genomslag regionernas miljöarbete under 2021. Tydligast är det för läkemedelsanvändning, energianvändning, materialförsörjning, avfall, minskat resande i kollektivtrafiken och ökat genomslag för digitala arbetssätt.

Regionernas klimatberäkningar är viktiga verktyg för att minska verksamhetens klimatpåverkan. De flesta regioner visar en kraftigt minskad samlad klimatpåverkan över tid, sammantaget med nästan 300 000 ton koldioxidekvivalenter.

Den indirekta klimatpåverkan från köpta varor och tjänster är dock flera gånger större än de mer direkta utsläppen från byggnader, kollektivtrafik och transporter som regionerna mer traditionellt har följt och kunnat minska. Redovisningarna ser i dag mycket olika ut vad gäller omfattning, tidsperiod och metoder. Flera insatser görs för att underlätta och utveckla rapporteringen.

För rapportens sex indikatorer presenteras både resultat och framgångsfaktorer med exempel.

Resultat i korthet 2009–2021

  • Antibiotikaförskrivning: minskat 41 procent, varav 3 procent under 2021
  • Ekologiska livsmedel: ökat från 13 till 45 procent
  • Förnybara drivmedel i kollektivtrafiken: ökat från 42 till 94 procent
  • Energianvändningen per lokalyta: minskat 16 procent
  • Medicinska gasers klimatpåverkan: minskat 63 procent

Skillnaderna i miljöprestanda beror till stor del på olika ambition och mål i regionernas miljöarbete. Men de speglar även skillnader i geografiska förutsättningar och verksamheternas omfattning.

Jämförelsen publiceras i samarbete mellan SKR och regionernas miljöchefer.

Hitta din regions resultat i Kolada

All statistik som hör till Öppna jämförelser finns i verktyget Jämföraren i databasen Kolada. Klicka på länken nedan till Jämföraren och välj region.

Hitta din regions resultat i Kolada - direktlänk till Jämföraren (nytt fönster)

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Andreas Hagnell
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.