Publicerad 12 december 2023

Öppna jämförelser: företagsklimat 2022

Den positiva utvecklingen håller i sig i SKR:s Öppna jämförelser av företagsklimatet. Företagare fortsätter att uppge en ökad nöjdhet med kommunernas service.

Rapport Öppna jämförelser företagsklimat 2022

Efter att det totala NKI-resultatet (nöjd kund-index) har varit oförändrat år 2021 ökar NKI återigen med en enhet, från 74 till 75. NKI-betyget ökar med en enhet för de tre större områdena i undersökningen; bygglov, miljö- och hälsoskydd samt livsmedelskontroll. Totalt sett sedan starten år 2010 har NKI ökat med 9 enheter, från NKI 66 till 75.

För området upphandling har betyget (nöjd upphandlings-index) ökat med en enhet, från NUI 63 till 64.

Öppna jämförelser företagsklimat redovisar resultat från Insikt, en kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning och service gentemot företag. Undersökningen sker i samverkan med Stockholm Business Alliance (SBA) och genomförs nu för tionde gången sedan starten 2010.

Företagare får i undersökningen bedöma kommunernas service och effektivitet inom sex myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Sedan år 2020 har ytterligare ett område tillkommit: upphandling. Resultaten för detta område redovisas dock separat från den övriga undersökningen.

Om resultaten

Resultaten presenteras i en rapport från SKR som omfattar en analys av resultaten samt nyckeltalen för samtliga deltagande kommuner. Det går också att ta del av resultaten i undersökningens webbportal (kräver lösenord) samt i SKR:s databas Kolada (endast nyckeltalen).

Ta del av resultaten i undersökningens webbportal Insikt OBS: Kräver lösenord (nytt fönster)

Hitta din kommuns resultat i Kolada (nytt fönster)

Filmad presentation av de viktigaste resultaten 2022

Här presenteras några av de viktigaste resultaten från undersökningen 2022 samt resultat från en specialbearbetning av Insikt, där vi intervjuat ett antal kommuner som presterat bra respektive mindre bra under perioden 2018-2022. Filmen är drygt 25 minuter lång. En ny version med undertextning kommer att finnas tillgänglig i början av vecka 19.

Om undersökningen

Undersökningen genomförs bland företagare som har haft ett ärende inom ett eller flera av ovan nämnda myndighetsområden. Företagarna får i en enkät besvara frågor om kommunernas service vad gäller information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. Enkäten för upphandling följer samma struktur men frågorna skiljer sig där en del från den ordinarie mätningen.

I enkäterna ger också företagarna en helhetsbedömning av sitt ärendes hantering. Det är denna helhetsbedömning som ligger till grund för måtten ”nöjd kund-index” (NKI) respektive ”nöjd upphandlings-index” (NUI).

207 kommuner och 13 gemensamma förvaltningar/förbund deltog i undersökningen 2022. Svarsfrekvensen blev 50 procent för NKI-mätningen och 55 procent för NUI-mätningen.Läs vidare

Informationsansvarig

  • Jan Torége
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.