Hur ser kommunens tillgång till byggbar mark ut?

I ett planeringsskede blir tillgången på byggbar mark en viktig faktor i hur kommunen väljer att agera utifrån prognosen.

Varför är frågeställningen relevant?

Kommunens tillgång på byggbar mark avgör vilka möjligheter kommunen har att uppföra nya särskilda boenden för äldre under prognosperioden. En kommun med god tillgång på byggbar mark kan välja att bygga nya boenden, medan en kommun med mindre god tillgång får försöka använda andra sätt, exempelvis att omvandla fastigheter till särskilda boenden för äldre eller köpa in platser av extern part.

Förslag på analyser för att besvara frågeställningarna

  • Hur tillgången på mark ser ut i kommunen.
  • Vilken kvalitet tillgängliga marker har.

Förslag på källor för att genomföra analyserna

Kommunens egen utvärdering av marktillgången samt om dessa är lämpade för att nyttjas för äldreomsorg. Om inte, vad skulle krävas för att göra dessa lämpliga för ändamålet.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.