Därför finns patientkontrakt

Patientkontrakt finns för att öka samskapandet mellan patient och hälso- och sjukvården.

Kärnan i kontraktet är en överenskommelse som säkerställer att allt hänger ihop och utgår från vad som är viktigt för patienten. Det är en del i kulturskiftet till nära vård. Det är alltså inte ett juridiskt kontrakt utan en överenskommelse med gemensamt ansvar mellan patient och vård. Här är det är tydligt vad patienten gör, med hjälp av sina nätverk, för att stärka sin egen hälsa samt vad vården gör.

Patienten vet alltid sitt nästa steg och är delaktig i sin hälsa och vård samt kan påverka sina tider för vårdbesök i samråd med vården.

Patienten känner trygghet i en sammanhållen planering och vid behov få stöd av fast vårdkontakt och hjälp med samordning.

Vården ska kunna erbjuda flera tjänster för samma behov som patienten själv kan anpassa efter situation och behov. Hur stort ansvar var och en kan och vill ta varierar över tid och situation då egen kraft är en färskvara.

God och nära vård

En god och nära vård...

… utgår från individuella förutsättningar och behov.

… bygger på relationer, är hälsofrämjande, förebyggande och proaktiv.

… bidrar till jämlik hälsa, trygghet och självständighet och grundas i gemensamt ansvarstagande och tillit.

Fokus flyttas mer till...

… fokus på person och relation

… proaktiva och hälsofrämjande insatser

… invånare och patienter som är aktiva medskapare

… samordning utifrån personens fokus.

Och mindre av...

… fokus på organisation

… reaktiva insatser

… invånare och patienter som passiva mottagare

… isolerade vård- och omsorgsinsatser

Mer om nära vård

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.