Publicerad 5 juli 2019

Använd SIP - Ett verktyg vid samverkan, Version 3.0

Bestämmelserna om samordnad individuell plan syftar till att säkerställa samarbetet mellan huvudmännen så att alla, oavsett ålder, ska få sina behov tillgodosedda av vård och omsorg. Denna handbok är ett stöd till arbete med SIP för vuxna och äldre.

Individuella planer ska upprättas när någon har behov av insatser både från socialtjänst och hälso- och sjukvård. Planen benämns samordnad individuell plan (SIP) och tydliggör vem som gör vad. Likalydande lagtext finns i såväl socialtjänstlagen som hälso- och sjukvårdslagen.
År 2018 infördes även att SIP ska användas vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård för att samordna de insatser en enskild behöver.

Använd SIP - Ett verktyg vid samverkan, Version 3.0 Pdf, 3 MB.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.