Publicerad 5 maj 2022

Ägarstyrning av allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag

Sveriges Allmännytta och SKR har gemensamt utarbetat denna handledning som ett stöd för kommuner och bostadsföretag i arbetet med att utveckla sin ägarstyrning. Det finns också ett exempel på en bolagsordning för ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag.

Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag spelar en viktig roll för bostadsförsörjningen i de flesta kommuner. För att de ska kunna fullgöra sina uppgifter på ett bra sätt behöver varje kommun tydligt
klargöra vad man vill med bolaget och vilken nytta som bolaget förväntas tillföra kommunen och dess invånare samt ramar och villkor för bolagets verksamhet.

Väl genomarbetade ägardirektiv utgör en viktig del av ägarstyrningen. I handledningen betonas betydelsen av en öppen dialog mellan ägare och bolag när direktiven arbetas fram men också i den löpande verksamheten.

Köp rapporten

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
Framsida på skriften Ägarstyrning av allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag