Publicerad 21 april 2021
Debatt

Öppna förskolan är en viktig brygga till Sverige

För utrikesfödda kvinnor har öppna förskolan blivit en viktig dörr in till det svenska språket och samhället. En fortsatt satsning på gruppen är en vinst för både samhället och individen.

Samtidigt som behovet av arbetskraft växer kraftigt inom vård, skola och omsorg så har utrikesfödda kvinnor särskilt svårt att komma in på arbetsmarknaden. Det är en förlust för både individen och för samhället. Inte minst försämras barnens uppväxtvillkor. Men det går att nå goda resultat med små medel och uthållighet. Det visar landets kommunala öppna förskolor.

Inte minst barnens uppväxtvillkor försämras. Men det går att nå goda resultat med små medel och uthållighet. Det visar landets kommunala öppna förskolor.

Över 100 000 kvinnor har kommit till Sverige från andra länder utanför Europa de senaste 10 åren. Hälften av dem har varit föräldralediga någon period under sina första fem år här. Dessa kvinnor har olika förutsättningar. En del har fullt fokus på studier och arbete medan andra allt för sällan nås av andra insatser från samhället.

Öppna förskolan är särskilt viktig för de nyanlända som under sin första tid i Sverige är föräldralediga mer än 12 månader. De hinner inte fullfölja etableringsprogrammet, systemet blir i praktiken en kvinnofälla.

För dessa kvinnor har öppna förskolan – lite i skymundan av stora satsningar – blivit en viktig dörr in till det svenska språket och samhället. Här får tusentals utrikes födda föräldrar får varje år stöd att utveckla sin svenska, diskutera normer och värderingar, guidning till jobb samt etablera nätverk med svenskar och andra nyanlända.

Insatserna på öppna förskolan ligger i linje med forskningen om vad som är effektivt för etablering och fyller ett glapp som ingen annan aktör erbjuder denna grupp. Det bidrar till att föräldrarna snabbare kommer in i samhället vilket även ger goda förutsättningar för barnens uppväxt.

SKR har nyligen avslutat en treårig överenskommelse med regeringen där vi kartlagt landets kommunala öppna förskolor och betydelsen för integration. Här är några slutsatser.

  • I över hundra kommuner erbjuder öppna förskolor aktiviteter särskilt för utrikes födda föräldrar. Potentialen att utveckla verksamheten är stor, då över 200 kommuner i landet har öppna förskolor.
  • Öppna förskolan är en viktig brygga till förskolan, vilken är viktig både för barnens fortsatta lärande och föräldrarnas möjligheter att kunna studera och arbeta.
  • Öppna förskolan har unika möjligheter att nå den stora grupp utrikes födda kvinnor som kommit till Sverige de senaste åren. Många av kvinnorna skulle annars riskera isolering.
  • Att ­­korta vägen till jobb med bara ett år för de kvinnor som kommit till Sverige de senaste tio åren är en vinst för individen och samhället. Det motsvarar för samhället 500 miljoner kronor för den kommunala sektorn, i form av skatteintäkter och minskade kostnader för bidrag.
  • Det behövs en nationell vägledning för att ytterligare utveckla verksamheten. SKR föreslår att Skolverket ges i uppdrag att ta fram en sådan.

Öppna förskolan bedriver ett arbete som gör skillnad. På kort sikt för bättre kunskaper i svenska och etablering på arbetsmarknaden, och på längre sikt för att förebygga utanförskap och fattigdom. En fortsatt satsning på gruppen utrikes födda kvinnor – såväl från regeringen som från kommunerna – är en vinst för både samhället och individen.

Anders Knape
Ordförande, Sveriges Kommuner och Regioner

Artikeln publicerades på Altinget.se den 21 april 2021

Läs vidare

Sakkunnig

Hanne Sällemark
Utredare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.