Publicerad 13 oktober 2022
Debatt

Stoppa det digitala utanförskapet

I dag lever närmare sex procent av befolkningen på ett eller annat sätt i ett digitalt utanförskap. Att uppmuntra fler till att våga och vilja använda internet är en demokratisk angelägenhet

Just nu pågår eMedborgarveckan, som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) stödjer för att främja ökad användning av internet och skapa en digital delaktighet för alla. Veckan avslutas med Digitalidag som är en nationell temadag som mobiliserar krafter över hela Sverige kring digitaliseringens möjligheter och utmaningar.

SKR ser följande utmaningar som vi behöver ta oss an tillsammans:

1. Minska den digitala klyftan

Det digitala utanförskapet är för stort. I dag lever närmare sex procent av befolkningen på ett eller annat sätt i ett digitalt utanförskap och för många kan det vara svårt att hänga med i den digitala utvecklingen. Många tusen människor i vårt land använder sällan eller aldrig internet och bland dessa finns framförallt en del av de äldre, personer med funktionsnedsättning eller de som lever i hushåll med låga inkomster. För de som ännu inte är digitala blir det ännu svårare och den digitala klyftan riskerar att öka.

Bryt utvecklingen

Att uppmuntra fler till att våga och vilja använda internet är en demokratisk angelägenhet. Många av kommuners och regioners tjänster kräver att man som medborgare har ett bank-id för att exempelvis logga in på kommunens webbsidor eller för att boka en läkartid på 1177. Det är alltså inte staten som tar ansvar för tillgången, utan det är avhängigt privata bankers system.

Det är dags att bryta utvecklingen och säkerställa att samhällets digitalisering kommer alla invånare till del. Det är en demokratisk rättighet att kunna ta del av samhällets service på lika villkor. Kommuner, regioner och stat har en viktig roll i att stävja det digitala utanförskapet, inte minst att digitaliseringen också omfattar personer som sällan eller aldrig använder internet.

2. Riv hinder för delaktighet

Att uppmuntra fler till att våga och vilja använda internet är en demokratisk angelägenhet. Samtidigt finns många hinder som gör att den digitala klyftan riskerar att öka.

För dålig uppkoppling

Ett hinder är tillgång till bredband. Stora delar av Sverige har fortfarande inte tillräckligt bra uppkoppling eller nät. SKR har länge påtalat behovet av särskilda insatser för att möjliggöra bredbandsutbyggnad i hela landet. Den ojämna tillgången till digital infrastruktur är ett stort problem som skapar digitala klyftor och får konsekvenser för möjligheterna att modernisera och effektivisera såväl offentlig som privat verksamhet och för att attrahera invånare och företag.

Ett annat är svårigheten för vissa invånare att få en e-legitimation, vilket i princip är en förutsättning för att digitalt kunna följa sitt barns skolgång, lämna in ansökningar till kommunen, boka en tid på en vårdcentral eller initiera ärenden hos statliga myndigheter. Detta hinder har inte minst blivit tydligt i samband med mottagande av nyanlända till Sverige, bland annat från Ukraina.

Det vilar ett stort ansvar på staten att säkerställa att något så fundamentalt som uppkoppling eller möjligheten att identifiera sig digitalt aldrig hindrar någon från att utöva sina rättigheter och digitalt delta i samhällslivet.

3. Samla den offentliga servicen


Frågan om digitalt utanförskap är flerdimensionell och handlar inte bara om infrastrukturella förutsättningar. Ett förbättringsområde är att digitala tjänster behöver vara enhetligt och tydligt utformade så att de kan användas av alla människor. Det är en gemensam angelägenhet för kommun, region och stat att samlas kring.

Gör som i Danmark

I grunden handlar det om att göra det enklare för alla att ha kontakt med myndigheter, kommuner och regioner. Det är alldeles för svårt för den enskilde att navigera i det offentliga Sverige. Genom att vi har byggt upp hundratals egna hemsidor och tusentals olika e-tjänster har vi kopierat den analoga och fysiska logiken till den digitala miljön. Vi gör på samma sätt som vi alltid har gjort, men i en digital miljö.

I vårt grannland Danmark har man i stället valt att bryta stuprören från den analoga tiden och samlat mycket av tillgången till den offentliga servicen i en för invånaren gemensam digital portal. Genom www.borger.dk. kan danska invånare göra allt ifrån att ansöka om nytt pass och körkort till barnomsorg, pension och försörjningsstöd. Svensk offentlig sektor bör inspireras av detta och finna en liknande väg framåt.

För att öka medborgarnas digitala förmåga krävs en kraftsamling i hela samhället. Här spelar kommuner och regioner en viktig roll eftersom det berör många delar av det lokala och regionala uppdraget. Det är också en grundläggande fråga om tillit, trygghet, självständighet och delaktighet för alla medborgare. SKR medverkar gärna i en konstruktiv dialog med staten om hur vi kan ta oss an dagens utmaningar och designa en digital välfärd som är för alla. Det är dags att agera.

Patrik Sundström, digitaliseringschef Sveriges Kommuner och Regioner

Debattartikeln publicerades i Altinget den 13 oktober 2022

Läs vidare

Sakkunnig

Patrik Sundström
Digitaliseringschef

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.