Publicerad 7 december 2022
Debatt

Socialtjänstens medarbetare måste fredas

Hoten mot medarbetare och chefer i social¬tjänsten och de falska bilder som sprids av verksamheten riskerar att drabba de barn som behöver samhällets stöd. Det skriver företrädare för SKR.

Det är dags att sätta stopp för hot, hat och desinformation som riktas direkt till medarbetare och chefer i socialtjänsten. Enligt Akademikerförbundet SSR, som organiserar delar av social-tjänstens medarbetare, utsätts nästan 70 procent av SRR:s medlemmar för hot och våld kopplat till deras tjänsteutövning. Vi kan och ska aldrig acceptera att välfärdens medarbetare drabbas av hot och inte heller att de utsätts för våld. För oss gäller nolltolerans.

Medarbetare och chefer i socialtjänsten har utmanande uppdrag. Den familj eller individ som blir föremål för orosanmälningar eller en barnavårdsutredning kan uppleva sig trängd och upprörd. Det är naturligt. Att det kan påverka relationen mellan den individen och socialtjänstens medarbetare är förståeligt, men om det leder till hot och våld, så har det gått för långt.

Under det gångna året har också en desinformationskampanj riktats mot svensk socialtjänst. Hotfulla budskap riktas både mot den sociala barn- och ungdomsvården och enskilda medarbetare. Budskapen bygger på felaktiga fakta om socialtjänstens uppdrag och svensk socialtjänstlag. Ofta sprids lögner om hur det svenska samhället arbetar med att stödja barn i utsatta miljöer. Det talas om att socialtjänsten kidnappar barn, om att barn far illa inom socialtjänsten. Socialtjänstens viktiga uppgift är att bidra till ett tryggt samhälle och att stötta vårdnadshavare så att barn växer upp i trygga miljöer. Ibland innebär det att samhället måste ingripa för att trygga barns uppväxt och i Sverige är det socialtjänsten som har detta svåra uppdrag. Inga ingripanden sker lättvindigt, och barn får bara omhändertas om situationen för barnet är allvarlig och det är ytterst förvaltningsrätten som fattar beslut. Både vårdnadshavare och barn har då rätt till ett offentligt biträde som ger juridiskt stöd.

Hoten mot medarbetare och chefer i socialtjänsten och de falska bilder som sprids av verksamheten riskerar att drabba de barn som behöver samhällets stöd. Det påverkar tilliten till socialtjänsten och ytterst är det ett hot mot rättssäkerheten och demokratin. Tilltron till vårt demokratiska system skadas och risken ökar för misstro och parallellsamhällen breder ut sig. Också förtroendevalda i kommuner och regioner utsätts för hot och hat och på många sätt är det ett uttryck för samma bristande tillit och krafter som vill undergräva samhällets demokratiska och rättssäkra grundvalar.

För kommuner, som arbetsgivare, är det helt centralt att säkra medarbetarnas trygghet och säkerhet. Ingen ska gå rädd till sin arbetsplats eller riskera att hotas och utsättas för våld i sin tjänsteutövning. Det är arbetsgivarens ansvar att varje dag säkra en trygg arbetsmiljö och att arbeta för att komma tillrätta med brister. Det tar kommunerna på stort allvar. Arbetsgivare ska aldrig tveka att polisanmäla brott såsom hot eller våld. Chefer och medarbetare ska få utbildning och stöd under hela yrkeslivet. Att det finns tillräckligt många medarbetare i socialtjänsten är viktigt, men vi vet också att det är en stor utmaning. Kompetensförsörjningen är problematisk på hela arbetsmarknaden och socialtjänsten är inget undantag.
Det krävs insatser på både kort sikt och på lång sikt för att vända den här utvecklingen. Det är många aktörer som har ett viktigt ansvar för att stötta kommunerna och socialtjänstens medarbetare. SKR för nu en intensiv dialog med den nya regeringen kring dessa frågor och vi gör detta i nära samverkan med de fackliga organisationerna.

  • Regeringen bör snabbt gå fram med redan lagda förslag om förstärkt straffrättsligt skydd för utövare av samhällsnyttiga funktioner, bland annat socialtjänstens medarbetare. Det finns anledning för regeringen att vidare se över om brott mot medarbetare i kommunala verksamheter kan skyddas av lagstiftning liknande den som i dag gäller för blåljuspersonal.
  • Regering och riksdag behöver se över ett antal konkreta lagändringar för att stärka skyddet och öka tryggheten kring socialtjänsten. Det kan exempelvis handla om att se över lagstiftningen så att det är kommunen som står som avsändare vid polisanmälan och inte den enskilde samt utreda om otillåten påverkan skulle kunna få en lagstiftning liknande den som finns för olaga förföljelse, så kallad stalkning. Därutöver behöver möjligheten att filma liksom att använda ordningsvakter i socialtjänstens lokaler ses över. Polisiära resurser bör också kunna finnas tillhands för att skydda kommunernas medarbetare vid polisanmälningar om hot, samt med hot- och riskbedömningar i alla lägen.
  • Den nya regeringen behöver skyndsamt lägga fram förslaget om en ny socialtjänstlag med fokus på tidigt förebyggande arbete och kunskapsbaserade arbetssätt, samt säkerställa finansieringen av den nödvändiga omställningen.
  • Socialstyrelsen har ett viktigt och långsiktigt uppdrag att motverka desinformation och ta fram bättre material och stöd på nationell nivå med syfte att öka kunskaperna i samhället om socialtjänstens roll och uppdrag. SKR ser gärna att regeringen både breddar och förstärker uppdraget.
  • Tillsammans med de fackliga organisationerna i Suntarbetsliv behöver vi på SKR fortsätta det systematiska arbetet med att förebygga hot och våld på arbetsplatserna. Under hösten har vi lanserat Säkerhetsdialogen som vi nu uppmanar alla arbetsgivare och medarbetare att använda i sitt arbete för att öka tryggheten.

Socialtjänstens chefer och medarbetare ska känna att de har allas vårt stöd. Deras arbete är grunden för att barn ska ha en trygg och säker uppväxt. Samhället behöver dessa medarbetare och vi kommer att stå upp för dem. Vi accepterar inga hot och inget våld.

Peter Danielsson, ordförande SKR
Carola Gunnarsson, vice ordförande SKR
Anders Henriksson, vice ordförande SKR

Debattartikeln är publicerad i Svenska Dagbladet den 7 december 2022

Läs vidare

Sakkunnig

Åsa Furén Thulin
Sektionschef

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.