Publicerad 27 februari 2023
Debatt

Lägg inte miljarder på åtgärder utan nytta

Att Sverige enligt ett EU-förslag skulle tvingas till miljard¬investeringar till ingen miljö¬nytta gagnar varken EU eller miljön, skriver företrädare för SKR och Svenskt vatten i en slutreplik.

Leg. läkarna Sven Langworth och Bertil Hagström uttrycker förvåning att två så tunga aktörer som SKR och Svenskt Vatten till stor del avfärdar EU-kommissionens förslag till nytt avloppsdirektiv som dyrt och med liten miljönytta.

Det är inte korrekt. Vi skriver följande i vår debattartikel ”vill understryka att EU-kommissionens förslag också innehåller bra krav som kommer att skapa miljönytta i samtliga EU-länder. Men klimat- och miljöministern behöver säkerställa att avloppsdirektivet tar hänsyn till svenska förutsättningar så att våra kommuner och reningsverk fortsatt kan bedriva effektivt miljöarbete i Sverige.” Därefter pekar vi på fyra sakfrågor som är avgörande för att EU och Sverige ska kunna bedriva ett effektivt miljöarbete.

Vidare ger vi beröm gällande kravet om läkemedelsrening, något vi sedan 2017 drivit på för i Sverige och inom EU. Att direktivet innehåller krav på läkemedelsrening är bra. Vi framhåller och stödjer EU-kommissionens förslag att även förorenaren av våra vatten har ett betalningsansvar för inrättande av avancerad rening av kemiska ämnen i läkemedel och kosmetika. Vi uppmanar regeringen att driva på för att en sådan mekanism förverkligas, en avgörande fråga som skapar incitament till miljösmart produktutveckling.

Sven Langworth och Bertil Hagström verkar därmed missuppfattat stora delar i vår artikel. Det hade även varit fruktsamt om författarna hade läst kommissionens förslag till nytt avloppsdirektiv i sin helhet samt tagit del av Svenskt Vattens konsekvensanalys (länk) för att få större förståelse för de risker som SKR och Svenskt Vatten pekar på gällande miljöarbetet. https://www.svensktvatten.se/globalassets/politik-och-paverkan/remisser/remissvar-om-nytt-avld-9-februari-2023.pdf

Det stora problemet är dock att debattörerna i sin iver att få debattera skjuter över målet och grovt underskattar de undanträngningseffekter som EU-kommissionens förslag kommer att leda till. Att Sverige tvingas till miljardinvesteringar till ingen miljönytta gagnar varken EU eller miljön. Det leder snarare till ökat regelförakt och mindre medel till att förvalta och utveckla våra vattenresurser och Sveriges infrastruktur.

Runt om i landet kan vi på ett mycket oroande sätt se ett ökat renoverings- och investeringsbehov av infrastrukturen för vatten- och avlopp. Regeringen behöver därför se över hur kommunerna, tillsammans med staten, kan öka investeringstakten i Sveriges vattenförsörjning till åtgärder som är till nytta lokalt i Sverige. Det räcker inte med generella åtgärder som kanske ger miljönytta i Tyskland eller Spanien. I Sverige behöver vi prioritera att nödvändiga investeringar sker i vår infrastruktur efter våra miljöbehov, annars misslyckas vi med vår grunduppgift - att producera, transportera och rena vatten. Inte minst hälso- och sjukvård kan få svårt att bedriva sin verksamhet vilket kan påverka människors hälsa på grund av att toxiska ämnen och smittämnen riskerar att komma in i dricksvattnet.

Det arbetet behöver ske här och nu!

Peter Danielsson, ordförande Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
Pär Dalhielm, vd Svenskt Vatten

 

Det här är en slutreplik som publicerades på Svenska Dagbladets debattsida den 27 februari 2023


Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.