Publicerad 16 mars 2023
Debatt

”Krångliga statsbidrag ger inte önskad effekt”

Vi har två konkreta förslag på hur de riktade statsbidragen till förskola och yrkesvux skulle kunna bli mer ändamålsenliga, skriver Mats Gerdau och Kenneth Handberg, SKRs utbildningsberedning.

Riktade statsbidrag kan vara ett välkommet tillskott till den kommunala budgeten. Men lika ofta innebär de en administrativ börda som slutar med att statsbidragen kostar mer än de smakar.

De drygt 40 riktade statsbidragen för förskolan, skolan och vuxenutbildningen har i många fall flera utmaningar som gör att lokal planering blir näst intill omöjlig. Statsbidragen har olika villkor, är spridda i olika potter och är begränsande så att inte alla kommuner kan söka dem.

Långsiktighet och framförhållning saknas – pengar kan komma i november med krav på att de ska användas under året. Så trots goda intentioner från regeringens sida fyller medlen ofta inte sina syften: att främja barns, ungdomars och vuxnas utveckling och lärande.

Det här är inga nyheter. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har i många år påtalat problemet. Statskontoret har också kritiserat det stora antalet riktade statsbidrag och mängden administration dessa genererar. Behovet av generella bidrag i stället för riktade är stort. SKR har konkreta förslag på hur man skulle kunna ”klustra” bidrag samt på hur man kan förenkla den administrativa hanteringen.

För att illustrera detta vill vi ge två exempel på statsbidrag som enkelt skulle kunna förändras och på så sätt bättre uppnå regeringens ändamål.

1. Ett mer träffsäkert statsbidrag till förskolan – oavsett huvudman.

Regeringen har beslutat att slå samman tre av de större statsbidragen till förskolan. Det är bra. Men regeringen har inte samordnat villkoren, eller den administrativa hanteringen, av dem. Nu gäller därför olika villkor för de tre statsbidrag som ingår i det nya samlade statsbidraget. Det leder till förvirring och en onödig administrativ börda för kommunerna.

En annan svårighet är att endast kommunerna i dag kan söka statsbidraget, men de förväntas både administrera och följa upp det för de fristående förskolornas räkning. Detta är orimligt och inte funktionellt vare sig för kommunerna eller för de enskilda huvudmännen. Här måste det finnas ett mer träffsäkert sätt för att alla barn i kommunen ska få del av statsbidragen, oavsett huvudman.

2. Lita på kommunerna – tillämpa en friare användning av statsbidrag för yrkesvux.

Nivån på statsbidraget som avser yrkesutbildningar på gymnasienivå, yrkesvux, varierar kraftigt år från år. Det gör att kommunerna får svårt att planera och rigga utbildningsplatser. Statsbidraget kräver också omfattande administration, där samverkan ska ske mellan kommuner med redovisning ner på elevnivå. Oförutsägbarheten och svårigheten att planera gör att stora delar av statsbidraget ofta får återbetalas. Vidare är statsbidraget inte anpassat för den stora grupp individer som ännu inte har tillräckliga svenskkunskaper för att kunna studera yrkesämnen på gymnasienivå. Bidraget måste breddas till att även omfatta sfi med yrkesinriktning. Krånglet med ansökningar och redovisningar på detaljnivå måste bort. Vi föreslår att man slår ihop statsbidragets potter och låter kommunerna i samverkan dimensionera platser på yrkesvux utifrån såväl elevernas som arbetsmarknadens behov.

Det här är två konkreta förslag på hur statsbidragen skulle kunna bli mer ändamålsenliga. SKR har fler råd att ge och hoppas att regeringen i större utsträckning tar hjälp av oss och våra medlemmar vid utformningen av framtida statsbidrag.

Vi vill ju samma sak, att elever ska kunna nå sin fulla potential och komma ut i fortsatta studier eller i arbete. Då kan vi inte slösa bort tiden på administration.

Mats Gerdau, ordförande, beredningen för utbildningsfrågor, SKR

Kenneth Handberg, vice ordförande, beredningen för utbildningsfrågor, SKR

Artikeln publicerades i Dagens Samhälle den 15 mars 2023

Läs vidare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.