Publicerad 18 mars 2023
Debatt

Debatt: Så rustar vi för att klara nästa pandemi

SKR:s beredning för lärdomar efter covid-19-pandemin pekar i ett inlägg på DN:s debattsida bland annat på vikten av att följa ansvarsprincipen och på behovet av tydliga nationella besked.

Programberedningen lyfter i debattinlägget upp fyra viktiga lärdomar. Bland annat pekar den på vikten av att värna ansvarsprincipen, det vill säga att den som har ansvaret för verksamheten i normalläge också ska ha det i kristider. Vidare pekar man på vikten av att stärka beredskapen och att roller och ansvar för finansiering tydliggörs. Det får inte råda någon osäkerhet om vem som ska ha ansvar för organisering, genomförande och finansiering när en ny komplex verksamhet, till exempel storskalig testning, ska byggas upp i kris. Slutligen lyfter SKR-beredningen hur viktiga medarbetarna är i en kris och att chefer och medarbetare behöver tydlig vägledning. Under pandemin uppstod exempelvis problem när socialtjänsten tvingades prioritera de klienter som hade de största behoven, trots att sådana prioriteringar inte är tillåtna enligt socialtjänstlagen.

Lärdomarna som lyfts i debattartikeln bör dras både av regering, riksdag och myndigheter liksom av regioner och kommuner.

I slutet av 2021 tillsatte styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, en politisk beredning för att tillvarata kommuners och regioners erfarenheter av covid-19-pandemin. Beredningen, som har bestått av en representant för åtta partier i SKR:s styrelse, har haft som uppdrag att samla in kommuners och regioners utvärderingar av pandemiarbetet och bedöma vilka lärdomar som kan dras inför framtida kriser.

Läs vidare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.