Publicerad 30 oktober 2023
Nyhet

Vården behöver ansvara för information om patienterna

Det är viktigt att säker delning av patientdata kan underlättas inom EES, men det kan göras utan att staten tar över huvudmännens ansvar för patientdata och journaler i Sverige.

Foto

Anders Henriksson

Den statliga utredningen om patientöversikter föreslår stora förändringar när det gäller ansvar och delning av patientuppgifter inom Sverige och EES. SKR är positiva till säker delning av data mellan EES-länder men anser att utredningens förslag går för långt och rekommenderar regeringen att avvakta beslut innan EU-kommissionen tagit ställning. SKR anser också att patientdata och delning av data mellan vårdgivare i Sverige fortsatt ska vara huvudmännens ansvar.

– Patientens tillgång till sina egna hälsodata och möjlighet att enkelt dela den med hälso- och sjukvården är viktig för att patienten ska kunna vara aktiv och involverad i sin egen vård, det ökar patientsäkerheten och bidrar till forskning och utveckling. De möjligheterna finns i dag i Sverige, men behöver underlättas även när patienter söker vård i andra länder, säger Anders Henriksson, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Inom EU utreds nu möjligheter till delning av patientdata inom EES-länderna. En sådan funktion skulle ställa krav på att varje medlemsland har en nationell kontaktpunkt för delning av data. Utredningen förslår att staten ska vara formellt ansvarig för den svenska kontaktpunkten för att sammanställa, översätta och förmedla patientöversikter inom EES. SKR stödjer förslaget att staten kan vara formellt ansvarig för förmedling av data till andra länder, men menar att det inte behöver innebära att staten också tar över ansvaret för all patientdata inom Sverige.

– Det är viktigt att den som ansvarar för vården också ansvarar för hanteringen av patientdata. Det ansvaret kan fortsatt ligga på regionerna även om staten är kontaktpunkt för patientdata gentemot andra länder. Vi behöver bygga vidare på det som fungerar i dag och kroka arm kring utvecklingen framåt, säger Anders Henriksson.

Inera ska drivas av kommuner och regioner

Inera är kommunernas och regionernas digitaliseringsbolag med uppdrag att vara den nationellt sammanhållande aktören för digitalisering inom kommuner och regioner. I utredningen föreslås att staten bör förvärva hela eller delar av Inera AB eller Ineras tjänster, vilket SKR motsätter sig.

– Inera är inte till salu och det är inte aktuellt att staten tar över Ineras tjänster. Regionerna har gemensamt under lång tid byggt upp 1177 till att bli den viktigaste ingången för alla invånare som söker vård, den utvecklingen måste fortsätta och ansvaret behöver fortsatt ligga på regionerna och kommunerna. Genom Inera finns också de nationella tjänster som möjliggör effektiv och säker delning av patientuppgifter mellan vårdgivare, säger Anders Henriksson.

Alla invånare som fyllt 16 år kan i dag ta del av sina journalanteckningar via 1177.se. Det finns goda möjligheter att kunna utveckla den tjänsten, exempelvis genom en översättningsfunktion, för att göra det möjligt för patienten att använda den även i andra EES-länder.

Patientinformationen till tjänsten 1177 journalen hämtas från vårdgivarnas journalsystem via den nationella tjänsteplattformen. 9,5 miljoner invånare har i dag konto på 1177 och i maj 2023 gjordes 6,2 miljoner inloggningar på tjänsten 1177 journal.

Genom den nationella tjänsten Nationell patientöversikt kan behörig vårdpersonal med patientens samtycke ta del av journalinformation som registrerats hos andra regioner, kommuner eller privata vårdgivare. Tjänsten sparar in motsvarande 1000 sjukskötersketjänster i minskad administrativ arbetstid.

Inera är ett aktiebolag som är helägt av regioner och kommuner, både via direktägande och via SKR.

Läs vidare

Sakkunnig

Katrina Tellinger
Handläggare

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.