Publicerad 28 oktober 2023
Nyhet

Tillgången till vård på landsbygden behöver stärkas

Det krävs både breda och riktade satsningar för att stärka tillgången till hälso- och sjukvård på landsbygden. Ett viktigt steg är att underlätta etablering av småskaliga privata vårdgivare.

Foto

Rachel De Basso

SKR är positiva till stora delar av de förslag som presenteras i utredningen Uppdrag att
möjliggöra bättre tillgång till hälso- och sjukvård i hela landet genom främjande av etablering i glesbygd. Utredningen föreslår bland annat att små privata vårdföretag, som det finns ett särskilt behov av på landsbygden, ska kunna bli en del av regionernas integrerade hälso- och sjukvårdssystem.

– Alla invånare i Sverige ska ha tillgång till en god och jämlik vård. Förslagen i utredningen är viktiga då de underlättar för etableringar på landsbygden. Samtidigt behöver vi se på utmaningarna på landsbygden ur ett bredare perspektiv, där framför allt tillgången till vårdpersonal med rätt kompetens är helt avgörande, säger Rachel De Basso, ordförande för sjukvårdsdelegationen på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

I dag finns särskilda lagar som reglerar ersättning till läkare och fysioterapeuter som verkar inom den så kallade nationella taxan. SKR har, tillsammans med Sveriges läkarförbund och Fysioterapeuterna, länge påpekat att systemet som reglerar villkoren för dessa vårdgivare är föråldrade och behöver ses över. SKR är positiva till att de lagarna nu föreslås tas bort, då blir det möjligt för regionerna att koppla vårdgivarna till det befintliga hälso- och sjukvårdssystemet på samma villkor som för andra privata vårdgivare.

Antalet etableringar av små och medelstora vårdgivare i glest befolkade områden i Sverige har minskat under lång tid. De förändringar som nu föreslås kan bidra till att utvecklingen vänder. SKR är också positiva till att det ska bli möjligt för vårdgivare i glest befolkade områden att söka särskilda statsbidrag. Samtidigt anser SKR att det är nödvändigt att staten tar ett ökat och bredare ansvar för kompetensförsörjningen på landsbygden och att staten bättre stimulerar förutsättningarna att kunna bo och verka på landsbygden, bland annat genom utbyggd infrastruktur och annan samhällsservice.

SKR anser inte att de föreslagna ändringarna i lagen om offentlig upphandling och lagen om upphandling av koncessioner är nödvändiga. Kommuner och regioner försöker göra det enklare för små och medelstora företag att delta i offentliga upphandlingar och det krävs ingen ny lagstiftning som snarare riskerar att göra det krångligare.

Utredningen föreslår en övergångsperiod till de nya reglerna på sju år. SKR bedömer att övergången kan ske betydligt snabbare än så.

Läs vidare

Sakkunnig

Annika Brodin-Blomberg
Samordnare

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.