Publicerad 27 oktober 2023
Nyhet

Snabba på utbyggnaden av elnätet

För att garantera elförsörjning i hela landet behöver de nationella stamnäten byggas ut i snabbare takt. SKR ser positivt på Energimarknadsinspektionens förslag om kortare ledtider för elnät.

Anders Henriksson

Anders Henriksson.

– Att korta ledtiderna för elnäts­utbyggnad är angeläget och nödvändigt för att möjliggöra elektri­fiering och grön omställning av industri, transporter och samhälle. Vi förväntar oss att regeringen snarast lägger förslag på riksdagens bord så att ledtiderna för att bygga ut elnäten kan kortas, säger Anders Henriksson, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Energimarknadsinspektionen föreslår i rapporten ”Kortare ledtider för elnätsutbyggnad – utveckla arbetssätt och parallella processer” flera åtgärder som ska bidra till en snabbare utbyggnad av elnätet. Sveriges Kommuner och Regioners styrelse har yttrat sig över förslagen och anser att initiativ som kan korta tiden från ansökan till beslut hos berörda myndigheter är mycket viktiga. Att bygga ut de nationella stamnäten måste skyndas på för att garantera elförsörjning i hela landet.

– Det är positivt att förslagen i rapporten bedöms kunna korta ledtiderna med en tredjedel och att de kan genomföras utan författningsändringar, säger Anders Henriksson.

Kommuner berörs på flera sätt

Den största delen av arbetet ligger hos nätägare och myndigheter, men kommuner och regioner behöver bidra med lokal och regional kunskap. Kommuner berörs av elnätsutbyggnad på flera sätt i sin fysiska planering. En tidig och kontinuerlig dialog mellan nätägare och statliga myndigheter, ett av förslagen som lyfts i rapporten, kommer att ställa krav på kommunernas övergripande hantering, deltagande i samråd och remisser, tillståndsprocesser samt expertutlåtanden.

Avgörande för hållbar elförsörjning

Kortare ledtider har även tagits upp i andra utredningar. I yttrandet till Klimaträttsutredningen för ett år sedan pekade SKR också på betydelsen av tidig dialog med kommuner och andra berörda parter.

– Det är viktigt att regeringen i den energipolitiska propositionen, som är aviserad i höst, tar fasta på förslagen att skynda på elnätsutbyggnaden. Det är ett avgörande steg för att garantera en hållbar elförsörjning och det finns inget att vänta på, säger Anders Henriksson.

Läs vidare

Sakkunnig

Andreas Hagnell
Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.