Publicerad 27 september 2023
Nyhet

SKR välkomnar översyn av kultursamverkansmodellen

En statlig utredning föreslår förändringar i kultursamverkansmodellen. SKR ser behovet av en utvecklad modell som bättre passar alla kommuner och regioner och kan bidra till kultur i hela landet.

Anders Henriksson

Anders Henriksson

Den statliga utredningen Översyn av kultursamverkansmodellen för kultur i hela landet har idag överlämnat sitt betänkande till regeringen.

– SKR har haft en nära dialog med utredningen och vi uppskattar att det har funnits en ambition hos utredningen att ta in kommuners och regioners mångfacetterade perspektiv. Nu ska vi sätta oss in i om förslagen i utredningen lyckas omsätta detta på ett genomförbart sätt, säger Anders Henriksson, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Syftet med översynen är att modellen ska utvecklas så att den i högre grad kan bidra till kultur i hela landet och till att de nationella kulturpolitiska målen uppfylls. Den statliga utredningen har bland annat haft i uppdrag att se över hur roller och ansvar kan utvecklas och förtydligas.

– Kommuner och regioner vill se en mer aktiv samverkan med statliga myndigheter för att tillsammans utveckla förutsättningarna för kulturlivet. Utredningens förslag behöver leda till en utvecklad modell som är bättre anpassad utifrån kommuners och regioners förutsättningar och prioriteringar än vad vi har idag, säger Anders Henriksson.

Det är viktigt med en ordentlig konsekvensanalys av vad förslagen i praktiken skulle innebära för kommuners och regioners förutsättningar att bidra till en kultur i hela landet. SKR kommer att bjuda in kommuner och regioner till en konferens när regeringen meddelat en remiss.

Fakta om kultursamverkansmodellen

Kultursamverkansmodellen ska bidra till att de nationella kulturpolitiska målen uppnås och samtidigt ge ökade möjligheter till regionala prioriteringar och variationer. Modellen medför också att kulturpolitiska beslut fattas närmare medborgarna.

Genom modellen fördelas statliga medel via Kulturrådet till regionerna som fördelar dessa vidare till regionala kulturverksamheter i sina län i enlighet med regionens prioriteringar.

De statliga medlen till kultursamverkansmodellen regleras via Förordning (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet.

Läs vidare

Sakkunnig

Louise Andersson
Handläggare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.