Publicerad 27 januari 2023
Nyhet

Över 6 miljarder kronor till en god och nära vård

SKR och regeringen har slutit en överenskommelse för 2023 gällande god och nära vård. I överenskommelsen avsätter regeringen 6 394 miljoner kronor.

Foto

– Nära vård handlar om att öka tillgängligheten, kontinuiteten, samordningen och tryggheten för patienter. Viktigt i omställningen är att ge vårdpersonal rätt förutsättningar för att kunna arbeta tillsammans och personcentrerat. Den utvecklingen måste fortsätta, säger Marie Morell, ordförande för sjukvårdsdelegationen på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

­– En god och nära vård definieras med utgångspunkt i patientens behov. Den handlar om förhållningssätt som avser en mer personcentrerad hälso- och sjukvård. Primärvården, som utförs av både kommuner, regioner och privata utförare, är därför basen och navet för vården, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

Överenskommelsen mellan regeringen och SKR för 2023 omfattar fyra utvecklingsområden som alla syftar till att stödja utvecklingen av hälso- och sjukvården med särskild inriktning på den nära vården. Dessa utvecklingsområden är:

  • Utveckling av den nära vården med primärvården som nav. För det här utvecklingsområdet avsätts totalt 3 139 miljoner kronor till regionerna och kommunerna. En del av de avsatta medlen går till regionerna för arbete med att utveckla primärvården i landsbygd. Regionerna bör i denna del samverka med relevanta kommuner inom länet när det gäller att stärka primärvården i landsbygd.
  • Goda förutsättningar för vårdens medarbetare där medel avsätts till bland annat att utveckla förutsättningarna på arbetsplatsen, utbilda vårdens framtida medarbetare, ge fler sjuksköterskor möjlighet att läsa till specialistsjuksköterska samt till en satsning i regioner och kommuner på utökning av den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). För utvecklingsområdet avsätts totalt 3 049 miljoner kronor till regionerna och kommunerna.
  • Insatser inom ramen för Vision e-hälsa 2025 för insatser inom strukturerad vårdinformation och standardisering. För det här utvecklingsområdet avsätts totalt 70 miljoner kronor till regionerna.
  • En förstärkning av ambulanssjukvården. För det här utvecklingsområdet avsätts totalt 85 miljoner kronor till regionerna.

Överenskommelsen omfattar 2023 totalt 6 394,5 miljoner kronor.

Läs vidare

Sakkunnig

Lisbeth Löpare Johansson
Samordnare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.