Publicerad 18 november 2022
Nyhet

Ny lag löser inte äldreomsorgens behov

Äldreomsorgen behöver stärkas inom flera områden. Att införa en ny äldreomsorgslag riskerar dock att försvåra arbetet och nationella krav på bemanning löser inte bristen på arbetskraft.

Foto

Peter Danielsson

Utredningen om ökad kvalitet och jämlikhet för vård och omsorg för äldre personer föreslår att en ny äldreomsorgslag införs.

SKR delar utredningens analys att det finns brister i dagens vård och omsorg för äldre personer, en ny särskild äldreomsorgslag skulle dock inte stärka äldreomsorgen.

Vården och omsorgen av äldre omfattas i dag av socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen, en ytterligare lag riskerar att skapa dubbelreglering och oklarheter kring vilken lagstiftning som gäller och hur de ska förhålla sig till varandra. Biståndsprövningen riskerar också att bli svårare med en ytterligare lag.

– Vi behöver stärka äldres vård och omsorg. Det krävs omfattande insatser som ställer krav på förändrade arbetssätt. Men nya lagar och mer statlig detaljstyrning är inte lösningen, det riskerar snarare att låsa in gamla arbetssätt, säger Peter Danielsson, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

SKR är positiva till många delar av utredningens förslag, som på flera sätt stödjer omställningen till Nära vård. Men anser att de bör kunna genomföras utan att skapa en ny lag och utan att införa en ny förordning om kvalitetsutveckling som detaljstyr hur kommuner ska arbeta.

Viktigt med kontinuitet och god tillgång till läkare

SKR är positiva till förslagen om att den enskilde ska få utökad rätt till information om sitt ärende och insatser. Även förslagen om utökade krav på framtagande av individuell plan för äldre liksom kravet på att kommun och region ska planera sin primärvård ihop är bra.

SKR är också positiva till förslagen om fast omsorgskontakt, det skapar förutsättningar för en bättre kontinuitet för de som har äldreomsorg. Det bör dock inte regleras vilken profession som ska vara den fasta omsorgskontakten, det kan bättre avgöras av omsorgsgivaren tillsammans med den som har äldreomsorg och dennes anhöriga.

SKR instämmer med utredningens förslag att regionerna fortsatt ska vara huvudman för läkarinsatser inom äldreomsorgen. Regionerna har bättre möjligheter än kommuner att rekrytera och säkerställa bemanning, samt ge läkarna tillgång till kollegor, fortbildning och forskning. En ny utredning bör tillsättas för att fördjupa frågan om former för samverkan mellan kommun och region vid specialiserad vård i hemmet och möjliggöra bred avtalssamverkan, bland annat när det gäller läkarinsatser.

Svårt tillmötesgå krav på ökad bemanning

Utredningen lägger flera förslag som kräver utökad bemanning inom såväl omsorg som hälso- och sjukvård. Den kommande tioårsperioden kommer dock antalet personer över 80 år att öka med omkring 50 procent samtidigt som antalet personer i arbetsför ålder ökar betydligt saktare. Det innebär att vi behöver lägga stor kraft på proaktiva och hälsofrämjande åtgärder och stimulera nya innovativa arbetssätt.

– Vi vill förstås alla ha fler anställda inom äldreomsorgen. Men i takt med att vi blir allt fler äldre samtidigt som personer i arbetsför ålder inte ökar i samma takt kommer det vara svårt att ens upprätthålla den nuvarande bemanningen. Det går inte att påverka den demografiska utvecklingen genom varken önsketänkande eller lagstiftning, säger Peter Danielsson.

SKR anser att innan det tas nationella beslut om bemanning inom äldreomsorgen så bör en ordentlig analys göras av möjligheten att realisera dem.

Läs vidare

Sakkunnig

Lisbeth Löpare Johansson
Samordnare Nära vård

Greger Bengtsson
Samordnare äldrefrågor

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.