Publicerad 3 oktober 2022
Nyhet

Kommuner och regioners köp av verksamhet ökade 2021

Efter pandemin, nedstängningar och inställd vård under 2020, ökar kommuner och regioners köp av verksamhet från privata utförare igen under 2021.

Foto

Annika Wallenskog

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) följer årligen hur kommuner och regioner använder privata utförare på marknaden för att lösa sitt åtagande – att tillhandahålla välfärd till sina invånare.

2020 ökade kostnaderna för köp av verksamhet i löpande priser mycket långsamt, en indikation på att volymen köp av privat verksamhet i själva verket minskade. 2021 har efterfrågan på köpt vård och omsorg på nytt ökat. Kommunernas kostnader för privata utförare inom de stora verksamhetsområdena skola, vård och omsorg ökade med cirka 5 procent i löpande priser under 2021.

– De privata utförarnas marknadsandel minskade något 2020 men nu ökar de igen. Deras kapacitet har använts till att beta av köer efter att vården till vissa delar ställdes in under pandemin. Efterfrågan på hemtjänst och särskilda boenden minskade också inom äldreomsorgen under pandemin men nu ökar den igen, säger Annika Wallenskog, chefsekonom på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Pandemin har också inneburit att färre flyktingar kommit till Sverige. Detta har inneburit avsevärt minskade kostnader för köp av stöd till flyktingar, allt sedan flyktingströmmen var som högst 2016. Kommunernas kostnader till privata aktörer som placerade nyanlända och kommunplacerade flyktingar uppgick då till 11 miljarder kronor och är nu nere på cirka 0,5 miljarder kronor.

Inom regionernas verksamheter ökar närvaron av privata aktörer inom flera verksamhetsområden. Inom både primärvård, specialiserad somatisk vård och tandvård har privata utförare ökat sina marknadsandelar, på bekostnad av verksamhet som drivs i regionernas egen regi.

Omställning till nära vård har i en del regioner inneburit att ytterligare medel tillförts primärvården. De totala kostnaderna för primärvård per invånare ökade 2021 i fasta priser med 3 procent. Men i och med att den slutna vården också ökat ligger primärvårdens andel av regionernas totala kostnader kvar på samma nivå som 2020. Samtidigt har kostnaderna för primärvård som utförs av privata vårdgivare ökat med sju procent, eller 1,5 miljard kronor i löpande priser. En ökad tillgänglighet till digital vård, i stor utsträckning stimulerad av en aktivitetsbaserad ersättning, kan ha verkat kostnadsdrivande.

Privata vårdgivare som erbjuder digitala vårdtjänster via video eller chat har ökat mycket kraftigt under åren efter 2018. Många av vårdgivarna är anslutna till offentlig finansiering genom vårdval primärvård i Sörmland, som i sin tur utomlänsfakturerar patientens hemregion.

Primärvården är i hög grad konkurrensutsatt och privata utförare utgör en betydande del av utbudet. Andel listade personer hos privata utförare uppgick vid halvårsskiftet 2021 till 41 procent. Privata utförares kostnadsandel inom primärvården uppgick för helår 2021 till 43 procent, och privata vårdgivare ökade därmed marknadsandelen inom primärvården med 1,2 procentenheter.

Fakta

Uppgifterna baseras på SCB statistik om offentlig ekonomi, vilken publicerades 2022-08-31.

Läs vidare

Sakkunnig

Lars Kolmodin
Handläggare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.