Publicerad 14 maj 2024
Nyhet

Fler tuffa år väntar för kommuner och regioner

SKR:s prognos för 2024 visar på ett fortsatt svårt ekonomiskt läge. Det kommer fortsatt att krävas åtgärder både från kommuner och regioner, samt från staten, för att säkra välfärden.

Annika Wallenskog.

Annika Wallenskog.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) presenterar idag vårens Ekonomirapport, med djupgående analyser av det ekonomiska läget i kommuner och regioner i år och åren framöver. Rapporten visar att 2024 är ett år då kommuner och regioner fortsatt påverkas kraftigt av den svaga ekonomin.

Regionernas resultat beräknas till -16 miljarder kronor. Kommunerna gör ett sammanlagt överskott på 2 miljarder kronor. Det är det lägsta resultatet i kommunerna på 20 år, och två av tre kommuner uppger att de har riktade besparingskrav på vissa verksamheter.

– Det här året kommer att vara fortsatt mycket tufft för kommuner och regioner. De senaste årens exceptionella läge, med den höga inflationen, gör att återhämningen tar tid. Regionerna behöver fortsätta att göra effektiviseringar och på vissa håll även nedskärningar av personal. Även många kommuner dras med underskott i sina verksamheter och behöver fortsätta att dra ned sina kostnader, säger Annika Wallenskog, chefsekonom på SKR.

Befolkningsutvecklingen får stor påverkan

SCB har kommit med en ny befolkningsframskrivning som visar på en allt lägre befolkningstillväxt. Efter 2023 visade det sig att fertiliteten nu är den lägsta sedan den började mätas i Sverige 1749. Det i kombination med låg invandring gjorde att invånarantalet under 2023 minskade i 193 av 290 kommuner 2023.

– Befolkningsförändringarna de kommande tio åren kommer att få stor påverkan på kommuner och regioner. Det handlar dels om ännu större utmaningar runt kompetensförsörjningen, och dels om behov av omfördelning av resurser, till exempel från barnomsorg till äldreomsorg, säger Annika Wallenskog.

Behövs långsiktiga planeringsförutsättningar

Anders Henriksson.

Anders Henriksson.

För närvarande pågår många utredningar som ser över formerna för statens styrning av sektorn. Det är välkommet så länge fokus ligger på långsiktiga och stabila förutsättningar för välfärden.

– Kommuner och regioner behöver långsiktiga planeringsförutsättningar och statens finansiering av välfärden behöver främja detta. Jag ser tyvärr en oroande utveckling med nya uppdrag till sektorn som inte är finansierade, och en detaljstyrning som tyder på en bristande tillit från statens sida. Det är inte en bra utveckling, säger Anders Henriksson, SKR:s ordförande.

Viktigt att investera i framtiden

SKR ser en ljusning i de ekonomiska förutsättningarna för 2025 när effekten av de lägre räntorna slår igenom och tillväxten tar fart. Det hänger till stor del ihop med minskade pensionskostnader till följd av lägre inflation. Men även om resultaten i kommunerna kommer att stärkas, kommer låneskulden att öka på grund av stora investeringsbehov.

– De närmaste åren behöver Sverige som land göra stora investeringar i grön omställning, klimatanpassning, tillväxt och industrialisering. Här vilar idag ett stort ansvar på kommuner och regioner. Det är nödvändiga investeringar, som främjar tillväxten, men det innebär också stora risker. Vi menar att regeringen behöver kliva fram och ta sin del av ansvaret, säger Anders Henriksson.

Fokus på sjukvårdens produktivitet

Ekonomirapporten innehåller ett fördjupningskapitel om effektivitet, produktivitet och utveckling inom sjukvården. Det handlar dels om behovet av att sprida framgångsrika arbetssätt mellan och inom regioner och dels om den medicinska utveckling som skett de senaste 20 åren. Exempelvis har dödligheten i cirkulationsorganens sjukdomar minskat med 56 procent på 25 år och dödligheten bland patienter som diagnosticerats med cancer har minskat med 14 procent på tio år.

Fakta

Ekonomirapporten belyser regionernas och kommunernas ekonomiska situation och förutsättningar samt den förväntade samhällsekonomiska utvecklingen på några års sikt.

Den kommer ut två gånger per år och är utgångspunkten för regionernas och kommunernas egna prognoser och beräkningar av ekonomi och budget för året.

Läs vidare

Sakkunnig

Annika Wallenskog
Chefsekonom

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.