Publicerad 27 januari 2023
Nyhet

EU:s avloppsdirektiv ger inte tillräcklig miljönytta

EU-kommissionens förslag till reviderat avloppsdirektiv om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse innehåller krav som inte kan motiveras med miljönytta.

Peter Danielsson.

Peter Danielsson.

Kommissionens förslag är alltför detaljreglerat och det medför kostnader som inte kan motiveras med miljönytta. Kraven måste tas bort eller arbetas om

Förslaget saknar ett viktigt undantag för att tillåta utbyggnad av redan effektiva avloppsreningsverk i de fall de riskerar att överskrida miljökvalitetsnormer för vatten.- Svenska högeffektiva reningsverk kan inte kompensera en utbyggnad med förbättringar i reningseffektivitet. Det är viktigt att bestämmelserna inte slår fel och därmed riskerar att straffa de medlemmar i EU som varit mest ambitiösa i sin rening.

Direktivets krav på kväverening utgör den största kostnaden, cirka 85 procent. Kväverening i den utsträckning som föreslås utan undantag kan inte motiveras. Uppskattningar pekar på att så mycket som 50 procent av kostnaderna inte kan relatera till någon miljönytta vad gäller kväverening.

SKR avstyrker förslaget i den del som handlar om att inkludera små avlopp i direktivet med generella och höga reningskrav, utan hänsyn till lokala förutsättningar. Små avloppsanläggningar är en central del i Sveriges samlade behandling av avloppsvatten och Sverige står i många fall utan alternativ.

Förslaget riskerar vidare att driva kostnader i en direkt miljömässigt kontraproduktiv riktning. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ser därför ett stort behov av en av regeringen tillsatt konsekvensanalys av förslaget.

− SKR menar att den svenska regeringen bör göra en konsekvensanalys av förslaget och vill att en sådan analys ska se både på de miljömässiga och de ekonomiska konsekvenserna för kommuner och regioner, säger Peter Danielsson, ordförande för SKR.

Läs vidare

Sakkunnig

Oskar Wikstrand
Handläggare

Tove Göthner-Tideman
Handläggare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.