Publicerad 15 december 2023
Nyhet

Det behövs tydligare spelregler för digital vård

Digitala vårdtjänster är nödvändiga för att möta framtidens vårdbehov. Den digitala vården behöver dock en tydligare roll i vårdsystemet, med tydligare spelregler.

Foto

Rachel De Basso

SKR är i stora delar positiva till förslagen i den statliga utredningen ”Effektiv och behovsbaserad digital vård”.

– Digitala vårdtjänster är nödvändiga för att möta invånarnas vårdbehov och öka vårdens tillgänglighet, inte minst i glesbygd. Vård som är möjlig att genomföra digitalt ska också erbjudas digitalt, säger Rachel De Basso, ordförande för sjukvårdsdelegationen på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Digitala vårdtjänster behöver, precis som alla annan vård, ske efter behov och bidra till god kontinuitet. Styrningen behöver också bli mer effektiv.

Det nuvarande systemet där privata digitala vårdgivare etablerar sig i en region som i sin tur debiterar andra regioner vid varje digital kontakt som utomlänsvård är inte hållbart. Det skapar otydlighet för patienterna och leder till att hemregionen förlorar överblick över invånarnas vårdbehov och den digitala vård som ges. SKR är därför positiva till utredningens förslag att digitala vårdkontakter ska föregås av en behovs- och lämplighetsbedömning, där gemensamma kriterier bör utformas. Här har systemet för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvård en viktig roll.

– Varje region har ansvar för invånarnas vård och hälsa. Men i dag är det svårt för hemregionen att ha överblick över vårdbehov och kontroll över vårdkontakter och kostnader när en så stor andel av vårdkontakterna sker utanför regionen. Den digitala vården behöver bli en tydligare del av vårdsystemet, med tydligare spelregler för regionen och vårdgivaren och en ökad kontinuitet för patienten, säger Rachel De Basso.

SKR anser, precis som förslagen i utredningen, att regionerna ska ersätta jämförbara vårdkontakter på samma sätt oberoende av om patienten är folkbokförd i den egna regionen eller i en annan region. Det är inte rimligt att samma vårdtjänst ersätts olika beroende på vilken region patienten är folkbokförd i och det är inte heller rimligt att hemregionen får betala ett annat pris än den kostnad som vårdregionen har för den enskilda vårdkontakten.

För att införa det nya system för digitala vårdtjänster som utredningen föreslår krävs en hel del förberedelser och ytterligare analyser. SKR föreslår därför att ikraftträdandet skjuts fram två år till 1 oktober 2027.

Under 2022 genomfördes 6 miljoner digitala vårdkontakter inom hälso- och sjukvården, varav 72 % hos privata vårdgivare. 97 % av alla vårdcentraler har möjlighet att tillhandahålla digitala vårdmöten.

Läs vidare

Sakkunnig

Gunilla Thörnwall Bergendahl
Bitr. sektionschef avdelningen för vård och omsorg

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.