Publicerad 21 april 2023
Nyhet

SKR om tryggare barn-utredning: Barnets bästa ska avgöra

Bra att barnets bästa tydligare ska styra om familjehem kan få vårdnad och om barn ska ha umgänge med sina föräldrar. Det framför SKR i sitt svar till utredningen Tryggare hem för barn.

Foto

Anders Henriksson.

I januari överlämnades utredningen Tryggare hem för barn till regeringen. Utredningen föreslår att vårdnaden om ett barn som fostrats i ett familjehem ska kunna flyttas till familjehemmet, om det bedöms vara bäst för barnet att inte återförenas med sina föräldrar. SKR anser att detta förslag är mycket positivt och uppmanar regeringen att lägga ett förslag till riksdagen snarast möjligt.

– Utredningens förslag innebär att det är barnets bästa, och inte föräldrarnas rätt till barnet, som får styra, vilket SKR har stridit för länge. Det är också viktigt att skapa förutsättningar för stabilitet och trygghet för familjehemsplacerade barn, och för barn som har upplevt våld av närstående, säger Anders Henriksson, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

SKR delar också utredningens bedömning att Domstolsverket bör överväga att utbilda de domare som gör riskbedömningar i familjemål. Kompetensen kring beslutsfattandet som rör barnen måste öka, menar SKR. Flera studier visar att det är viktigt att barn som upplevt våld i familjen kommer till tals i familjerättsliga processer. Barn som har erfarenheter av våld och förtryck betonar i högre grad rätten att själva få vara med och bestämma var de ska bo eller hur umgänget med föräldrarna ska se ut, jämfört med barn som inte har sådana erfarenheter.

– Enligt kommunernas erfarenhet är det tyvärr mer regel än undantag att barn tvingas träffa en våldsam förälder, trots att barnet uttryckt rädsla och oro, och trots att socialtjänsten har avrått från umgänge, säger Anders Henriksson.

Utredningen föreslår också att det fortsatt ska finnas möjlighet för den kommun som beslutat om familjehemsplacering att bevilja insatser till barnet, även efter att vårdnaden flyttats till familjehemmet – ett förslag som SKR avstyrker.

– Vi ser en risk att det kan uppstå osäkerhet kring vem som har ansvar för barnet. Precis som med andra verksamheter inom socialtjänsten, underlättas handläggningen av att det finns en tydlig ansvarig huvudman, säger Anders Henriksson.

Läs vidare

Sakkunnig

Ylva Lindblom
Förbundsjurist

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.