Publicerad 9 november 2022
Nyhet

Regionernas miljöarbete minskar klimatpåverkan

Regionernas miljöarbete visar på flera positiva resultat. Energieffektiviseringen sparar 350 miljoner kronor per år och andelen förnybara drivmedel i kollektivtrafiken är nu närmare 94 procent.

Gunilla Glasare

Gunilla Glasare

Klimatpåverkan har över tid minskat med 300 000 ton, samtidigt som den indirekta klimatpåverkan är svår att både mäta och minska. Det visar Öppna jämförelser – Miljöarbetet i regionerna 2022.

Årets Öppna jämförelser – Miljöarbetet i regionerna lyfter fram regionernas arbete med livsmedel, för både hälsa, miljö, robusthet och regional utveckling. Flertalet regioner har höga ambitioner kring matens betydelse för såväl hälsa som klimat. Hållbarhetsprogram och färdplaner lyfter ofta prioriteringar kring ekologiskt och närodlat. Andelen ekologiska livsmedel har ökat till närmare 45 procent. Men målkonflikter har ökat på grund av ökade kostnader och leveransproblem.

– Pandemin har haft ett fortsatt stort genomslag på regionernas miljöarbete under 2021. Tydligast är det för läkemedelsanvändning, energianvändning, materialförsörjning, avfall, minskat resande i kollektivtrafiken och ökat genomslag för digitala arbetssätt. Sammantaget ser vi ändå att miljöarbetet tar tydliga kliv framåt, säger Gunilla Glasare, avdelningschef på Sveriges Kommuner och Regioner.

Klimatberäkningar görs i alla regioner

De flesta regioner visar en kraftigt minskad klimatpåverkan över tid i sina klimatredovisningar. Men samtidigt är den indirekta klimatpåverkan, från köpta varor och tjänster, flera gånger större än de mer direkta utsläppen från byggnader, kollektivtrafik och transporter. En gemensam modell för klimatredovisning har tagits fram i regionerna.

Energieffektiviseringen sparar 350 miljoner kronor per år

Årets öppna jämförelser pekar på effektivare energianvändning över tid. Sedan 2009, är minskningen 1,3 procent per år och totalt 16 procent. Mellan 2020 och 2021 ökade energianvändningen med en procent. Det förklaras av ökade ventilationsbehov under pandemin, ökade elpriser som ökat användning av fjärrvärme samt osäkerheter i normalårskorrigeringen.

Besparingen sedan 2009 motsvarar 350 miljoner kronor per år . En nyckel är systematiskt arbete med att optimera driften. Vid ny- och ombyggnation installeras exempelvis mer resurseffektiva system.

Lägst energianvändning per yta har regionerna Jönköping, Värmland och Dalarna. Region Jönköping har också den största förbättringen sedan 2009, med hela 28 procent. Även regionerna Uppsala, Stockholm och Kronoberg har minskat energianvändningen per yta med runt en fjärdedel.

Resultat i korthet 2009-2021

  • Antibiotikaförskrivning: minskat 41%, varav 3% under 2021
  • Ekologiska livsmedel: ökat från 13 till 45 %
  • Förnybara drivmedel i kollektivtrafiken: ökat från 42 till 94 %
  • Energianvändningen per lokalyta: minskat 16 %
  • Medicinska gasers klimatpåverkan: minskat 63 %

Läs vidare

Sakkunnig

Andreas Hagnell
Handläggare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.