Publicerad 7 april 2021
Nyhet

Kompetensförsörjning i fokus i avtal med lärarna

SKR, Sobona och Lärarnas Samverkansråd är överens om ett nytt avtal med fokus på ett stärkt lokalt samarbete mellan arbetsgivare och fackförbund i syfte att möta skolans utmaningar.

Joakim Larsson och Ulf Olsson

Joakim Larsson och Ulf Olsson

– En treårig avtalsperiod ger möjlighet för arbetsgivare och fackförbund att tillsammans arbeta långsiktigt och strategiskt för att möta skolans utmaningar. Som ett led i detta ska arbetsgivarna i samråd med de fackliga organisationerna ta fram en plan som ska innehålla insatser inom områdena arbetstid, arbetsmiljö, arbetsorganisation och lönebildning i syfte att trygga kompetensförsörjning inom skolan på såväl kort som lång sikt, säger Joakim Larsson, ordförande i SKR:s förhandlingsdelegation och Sobonas föreningsstyrelse.

– Avtalet är utan centralt angivna nivåer, vilket gör att parterna tillsammans kan fortsätta utveckla den lokala lönebildningen. Lokala parter kommer att arbeta med individuell och differentierad lön för att uppnå en önskvärd lönestruktur och en fortsatt god löneutveckling för lärarna, säger Ulf Olsson, vice ordförande i SKR:s förhandlingsdelegation och Sobonas föreningsstyrelse.

Det har gjorts flera förbättringar i anställningsvillkoren för lärare. Det införs en kompletterande ersättning vid smittbärarpenning och tidsbegränsade anställningar kommer att övergå till tillsvidareanställning snabbare. Utöver detta har det införts ersättning vid lovskola samt en ekonomisk ersättning till arbetstagare som får sin huvudsemester förlagd under maj respektive september.

Parterna har även enats om att det ska utgå ett engångsbelopp under juni om 2 000 kronor till lärare som omfattas av avtalet. Det sker till följd av att det har gjorts en värdeväxling i avtalet.

Fakta

Avtalet är på tre år och gäller till och med 31 mars 2024.

Avtalet omfattar drygt 200 000 medarbetare som:

  1. är anställda i kommun, landsting eller företag som är medlem i Sobona
  2. är lärare, skolledare eller studie- och yrkesvägledare i förskola, grundskola, fritidshem, särskola, gymnasium, musik- och kulturskola eller någon annan utbildningsform som bedrivs hos dessa arbetsgivare.

Avtalet innehåller inga centralt angivna nivåer för löneutfall. Parterna ska fortsätta arbeta med individuell och differentierad lön för att uppnå en önskvärd lönestruktur.

Det utgår ett engångsbelopp om 2 000 kronor till arbetstagare som omfattas av avtalet. Beloppet betalas ut under juni.

Alla arbetsgivare ska tillsammans med sina lokala fackliga företrädare i god samverkan och dialog bedriva ett strategiskt arbete för att säkra skolans kompetensförsörjning. Arbetsgivaren ska som ett led i detta utarbeta en plan.

Det har införts regler i avtalet avseende lovskola. Det har vidare införts ersättningar till lärare som jobbar med lovskola.

Tiden för övergång till tillsvidareanställning kortas för allmän visstidsanställning respektive vikariat till 18 månader per 2021-10-01.

O-tillägget höjs från och med 2021-04-01.

Det har införts en ekonomisk ersättning till arbetstagare som får sin huvudsemester förlagd under maj respektive september.

Det ska införas en kompletterande ersättning vid smittbärarpenning samt en utfyllnad för arbetstagare med lön över tak upp till högst 30 dagar.

Centrala parter har kommit överens om att fortsätta och utveckla stödet till lokala parter. Det ska bland annat genomföras en gemensam kunskapssatsning med fokus på friskfaktorer i syfte att skapa en långsiktigt hållbar och hälsosam arbetsmiljö.

SKR:s förhandlingsdelegation är tillika styrelse i Sobona - kommunala företagens arbetsgivarorganisation.

Läs vidare

Sakkunnig

Niclas Lindahl
Förhandlingschef

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.