Publicerad 21 december 2021
Nyhet

Höjd pension, ökad kompetens och förbättrad arbetsmiljö

SKR, Sobona och de fackliga organisationerna har kommit överens om ett nytt omställningsavtal, en satsning på arbetsmiljö samt ett moderniserat pensionssystem, med höjda avsättningar.

Joakim Larsson och Ulf Olsson

Joakim Larsson och Ulf Olsson

– Arbetsgivarna och de fackliga organisationerna i sektorn har nu tagit ett samlat grepp på tre viktiga områden som förbättrar arbetsvillkoren för välfärdens medarbetare. En enkel och tydlig pensionslösning, attraktiva kompetenshöjande omställningsinsatser och en partsgemensam satsning på förbättrad arbetsmiljö, säger Joakim Larsson, ordförande i förhandlingsdelegationen i Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobonas föreningsstyrelse.

Välfärden spelar en avgörande roll för Sveriges möjligheter till tillväxt och välstånd. Fack och arbetsgivare är överens om att medarbetarna är avgörande för kvaliteten i välfärden. I ett läge med tuff konkurrens på arbetsmarknaden och fortsatt stora rekryteringsbehov måste välfärden erbjuda attraktiva arbetsvillkor – både till befintliga och potentiella medarbetare.

Arbetsgivare och fackliga organisationer i kommunsektorn har därför träffat en bred överenskommelse med satsningar på omställning och kompetenshöjande insatser under hela arbetslivet. Överenskommelsen omfattar också förändringar som moderniserar pensionssystemet för omkring 1,2 miljoner medarbetare i kommuner, regioner och kommunala bolag. Dessutom görs satsningar på arbetsmiljön inom ramen för ett gemensamt arbete med fokus på friskfaktorer.

– Arbetsgivare och fackliga organisationer inom den kommunala sektorn har än en gång på ett konstruktivt sätt kommit överens om villkor som bidrar till välfärdsyrkenas attraktivitet, samtidigt som vi tar gemensamt ansvar för en långsiktigt hållbar ekonomi, säger Ulf Olsson, vice ordförande i SKR:s förhandlingsdelegation och Sobonas föreningsstyrelse.

Förändringar för ett förutsägbart pensionssystem

Den 1 januari 2023 går kommuner och regioner från ett förmånsbestämt till avgiftsbestämt pensionssystem. Pensionsavsättningarna höjs samtidigt som arbetsgivarna får ökade möjligheter att förutse uppkomna pensionskostnader. Rörligheten både inom och mellan arbetsmarknadssektorerna samt arbetsgivarnas möjligheter till kompetensförsörjning förbättras, samtidigt som systemet blir enklare att förstå.

– Ett avgiftsbestämt pensionsavtal som utgår ifrån den anställdes livsinkomst är modernt och långsiktigt hållbart för alla parter. 1,2 miljoner medarbetare i välfärden kommer att få högre och tryggare pensioner, samtidigt som kommuners och regioners pensionsskuld minskar över tid och ger mer förutsägbara kostnader för arbetsgivarna, säger Joakim Larsson.

Omställning och kompetenshöjande insatser under hela arbetslivet

Det nya omställningsavtalet ger förstärkta möjligheter till omställning och kompetensutveckling, vilket är bra både arbetsgivare och medarbetare. Möjligheterna att arbeta med förebyggande insatser i syfte att undvika framtida arbetsbrist stärks ytterligare när medarbetarna kan få grundläggande stöd och omställningsstudiestöd. Att medarbetarnas försörjning kan tryggas vid omställningsinsatser är en nyckelfråga för att omställningen ska fungera. Avtalet stärker medarbetarens anställningsbarhet och möjligheter att vara fortsatt attraktiv på arbetsmarknaden.

– På en snabbt föränderlig arbetsmarknad där pensionsåldern höjs och där arbetssätt utvecklas är det nödvändigt att stärka möjligheterna till kompetensutveckling och omställning. Avtalet möter de allt högre krav på ökad kompetens, eller snarare rätt kompetens, som ställs i arbetslivet, säger Joakim Larsson.

Omställningsavtalet KOM-KR träder i kraft den 1 oktober 2022 och gäller samtliga 1,2 miljoner medarbetare i kommuner och regioner.

Satsningar på arbetsmiljö och friskfaktorer

I en partsgemensam avsiktsförklaring för friska arbetsplatser har fack och arbetsgivare kommit överens om att utveckla stödet för att förebygga arbetsmiljörisker och främja hälsa i kommuner, regioner och kommunala företag. Satsningen består av tre delar: en kunskapssatsning på friskfaktorer, ett utvecklat stöd för samverkan samt uppföljning av arbetsmiljöarbetet under pandemin.

– Alla insatser riktade mot att minska arbetsmiljörisker, förebygga ohälsa och säkra återhämtning har varit absolut nödvändiga under pandemin. Vi följer nu upp och utvärderar dessa insatser tillsammans. Vi ska dra lärdomar av vad som fungerat bra och hur arbetsmiljöarbetet kan rustas bättre för framtiden, säger Ulf Olsson.

Viktiga resurser i arbetet med friska arbetsplatser är den partsgemensamma föreningen Suntarbetsliv och Afa Försäkrings forskningsfinansiering inom arbetsmiljö samt Välfärdens arbetsmiljöråd (AMR).

Fakta

Fakta pensionsavtalet AKAP-KR

AKAP-KR (Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension) blir från den 1 januari 2023 det gällande pensionsavtalet för anställda inom kommuner och regioner.

 • Pensionsavsättningarna i AKAP-KR blir 6 procent på den pensionsgrundande lönen till och med 7,5 inkomstbasbelopp, vilket motsvarar en månadslön om 44 375 (år 2022) och 31,5 procent för lönedelar som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp upp till 30 inkomstbasbelopp.
 • Arbetstagare som nyanställs eller återanställs till sektorn ska, oavsett ålder, från och med tidpunkten för ikraftträdandet omfattas av AKAP-KR.
 • Anställda upp till 65 år, som idag omfattas av KAP-KL, byter den 1 januari 2023 avtal till AKAP-KR och ges därmed möjlighet till högre pension.
 • Anställda som har ett pågående intjänande av förmånsbestämd pension kvarstår i KAP-KL och erbjuds att gå över till AKAP-KR.
 • Lägsta utbetalningsålder för avgiftsbestämd ålderspension höjs till 60 år
 • Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension ska ske livsvarigt men kan efter särskild överenskommelse med försäkringsgivaren betalas ut under kortare tid, lägst i 10 år.

Läkarförbundet står utanför pensionsdelen av uppgörelsen och det är båda parters ambition att fortsätta diskutera den delen.

Fakta omställningsavtalet KOM-KR

Omställningsavtalet KOM-KR (Kompetens- och omställningsavtal) träder i kraft den 1 oktober 2022 och gäller samtliga 1,2 miljoner medarbetare i kommuner och regioner.

 • Avtalet anpassas så att Omställningsfonden kan bli en registrerad omställningsfond.
 • Grundläggande stöd i form av bland annat vägledning och rådgivning införs.
 • Arbetsgivare har fortfarande möjlighet att söka medel för förebyggande insatser.
 • Tre nya kollektivavtalade studiestöd som ger goda ekonomiska villkor för kompetensutveckling och omställning med studiestöd införs.
 • Ekonomiskt stöd förändras i vissa delar.
 • Omställningsfondens uppdrag utökas bland annat genom möjlighet att stötta arbetsgivare vid arbete med strategisk kompetensförsörjning.
 • Premien är 0,25 procent (varav 0,15 procent som ersätts av staten).

Fakta avsiktsförklaring för friska arbetsplatser

 • En kunskapssatsning på friskfaktorer. Avsiktsförklaringen omfattar flera initiativ i syfte att öka kännedomen om friskfaktorer och hur ett systematiskt arbete kan bidra till hållbar arbetsmiljö i den kommunala sektorn.
 • Utvecklat stöd för samverkan, dialog och inflytande på arbetsplatser i syfte att stödja lokala parters i samverkansarbete.
 • Uppföljning av pandemins påverkan på arbetsmiljöarbetet i syfte till att rusta arbetsmiljöarbetet ytterligare inför eventuellt kommande kriser.

Följande parter har undertecknat överenskommelsen

 • Sveriges Kommuner och Regioner
 • Sobona - Kommunala företagens arbetsgivarorganisation
 • Svenska Kommunalarbetareförbundet
 • OFR:s förbundsområde Allmän kommunal verksamhet
 • OFR:s förbundsområde Läkare
 • OFR:s förbundsområde Hälso- och sjukvård
 • Akademikeralliansen
 • Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds samverkansråd

Läs vidare

Sakkunnig

Jeanette Hedberg
Förhandlingschef

Pressjour

Informationsansvarig

 • Helene Lindstrand
  Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.