Publicerad 3 juli 2022
Nyhet

Förtydliga ansvaret för förtroendevaldas utsatthet

Ansvaret för förtroendevaldas trygghet och säkerhet behöver ses över. SKR föreslår i en skrivelse till civilministern att regeringen förtydligar ansvaret i kommunallagen.

Carola Gunnarsson.

Carola Gunnarsson.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ser med stor oro på utvecklingen i det demokratiska samtalet där var fjärde förtroendevald utsätts för hot, hat och våld enligt Brottsförebyggande rådets senaste trygghetsundersökning. Det handlar om allt ifrån personangrepp, fysiska angrepp till hot riktat mot den förtroendevaldas närstående.

SKR har därför skickat en hemställan till civilminister Ida Karkiainen om att regeringen bör förtydliga att kommuner och regioner har ansvar för förtroendevaldas trygghet och säkerhet, antingen i kommunallagen eller på annat sätt. Det här var också ett förslag i betänkandet Låt fler forma framtiden redan i 2014 års Demokratiutredning.

− Undersökningar och vittnesmål tyder på en allt hårdare samtalston mot förtroendevalda, vilket är helt oacceptabelt. Hot och hat utgör ett hot mot hela vårt demokratiska system och samhället i stort. Vi behöver alla ta ett större ansvar för att stå upp mot hatet och att värna om ett respektfullt demokratiskt samtal, säger Carola Gunnarsson, ställföreträdande ordförande för SKR.

Befogenheter behöver bli tydligare

SKR ser framförallt att det finns behov av att tydliggöra kommuners och regioners befogenheter samt skapa incitament och understryka vikten av arbetet med förebyggande insatser och stöd till enskilda förtroendevalda.

− Dagens lagstiftning är vag och det är svårt att veta vilket utrymme kommuner och regioner i praktiken har att ge stöd till en enskild förtroendevald, eftersom det också finns ett generellt förbud mot stöd till enskild individ. Att ta bort hinder för att kunna ge stöd till politiker som utsätts. är en viktig del i att sätta stopp för hot och hat, säger Carola Gunnarsson.

SKR stödjer kommuners och regioners arbete

Sedan 2016 har SKR, med medel från regeringen, gett stöd till kommuners och regioners systematiska arbete för att motverka hot och hat mot förtroendevalda. Inför valet har SKR bland annat tagit fram webbutbildningen Tryggt valår och ett verktyg för risk- och konfliktanalys. SKR uppmärksammar också frågan i sociala medier under #ståuppmothatet.

SKR kommer på tisdagens Almedalen att diskutera hot och hat mot förtroendevalda och behovet av åtgärder under seminariet Vem vågar vara politiker?

Fakta

Enligt Brottsförebyggande rådets senaste Politikernas trygghetsundersökning – visar att det är var fjärde (26 %) av förtroendevalda i fullmäktige och riksdag som ngn gång utsatts för hot, hat eller våld inom sitt uppdrag under 2020. Utsattheten upprepas, åtta av tio utsattes vid upprepade tillfällen.

Utsattheten varierar med ålder, kön och födelseland. Mest utsatta är förtroendevalda kvinnor 29 år följt av förtroendevalda kvinnor 30 - 39 år. Något större andel utsatta finns även bland förtroendevalda kvinnor (28 %) samt förtroendevalda med utländsk bakgrund (29 %).

Generellt sett visar brottsförebyggande rådets undersökningar att aktiva och synliga politiker är mer utsatta. Exempelvis heltidspolitiker, förtroendevalda med uppdrag som ordförande i nämnder eller styrelsen, det gäller även förtroendevalda som omskrivs/omtalas i media eller är aktiva i sociala medier.

Källa: PTU 2021, Brå

Läs vidare

Sakkunnig

Anna-Lena Pogulis
Utvecklingsledare demokratisektionen

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.