Publicerad 9 augusti 2022

Umeå kommuns lokala handlingsplan för patientsäkerhet

När Umeå kommun arbetade med att ta fram en lokal handlingsplan för patientsäkerhetsarbetet avsattes mycket tid för samtal och dialog kring nulägesanalysen. Det är även viktigt att prioritera och driva frågan om patientsäkerhet framåt.

Bakgrund

I Umeå kommun har den medicinska ledningsgruppen tagit fram en lokal handlingsplan för patientsäkerhet med hjälp av SKR:s analysverktyg.

Den medicinska ledningsgruppen består av två medicinskt ansvarig sjuksköterskor (MAS), en medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR), tre verksamhetschefer för hälso-och sjukvård (VC HSL).

En ordinarie grupp som har regelbundna möten en gång per månad för övergripande hälso-och sjukvårdsfrågor, patientsäkerhetsfrågor och kvalitetsfrågor med mera, en gemensam grupp för två förvaltningar för att hålla ihop hälso-och sjukvårdsfrågorna i kommunen.

Arbetsprocessen har skett genom strukturerade dialoger under 2021-2022 och har utgått från den nationella handlingsplanen för patientsäkerhet. Målet var att ta fram en lokal handlingsplan för patientsäkerhet i Umeå Kommun. Med hjälp av analysverktyget kunde gruppen ta fram en nulägesanalys och få en gemensam bild av läget.

Genomförande

Den medicinska ledningsgruppen fick i uppdrag av nämnden att ta fram en lokal handlingsplan. I samband med att redovisning av patientsäkerhetsberättelsen, lyftes ärendet fram som ett prioriterat område för 2021 och antogs av nämnden. Att uppdraget kom ifrån nämnden medförde att medicinsk ledningsgrupp prioriterade arbetet.

Arbetsprocessen hölls ihop av en MAS och en MAR som ansvarade för mötena vilket även innefattade planering av för- och efterarbetet. Medicinska ledningsgruppen har normalt mötena en gång per månad, menunder arbetsprocessen utökade gruppen mötestillfällena för att inte tappa styrfart. I uppstarten var tidsplaneringen tre timmar per träff men i efterhand kortades det ned till cirka en och en halv timme per träff. Arbetet påbörjades i början av 2021 och den lokala handlingsplanen blev klar i början av 2022.

Det här har arbetet lett fram till

Fördel med analysverktyget är att det är ett strukturerat och tydligt verktyg som hjälpt till att fokusera på rätt delar. En utmaningen har varit att verktyget är omfattande och att det kräver mycket tid för att genomföra nulägesanalysen.

Under arbetspocessen så har den medicinska ledningsgruppen haft bra diskussioner kring patientsäkerhetsfrågor och kunnat identifierat de brister som finns i nuläget. Möjligheteten att ha tid avsatt för att vända och vrida på svåra frågor, att få dela olika perspektiv har skapat en mer enhetlig bild i medicinsk ledningsgrupp inför vilka utmaningar som finns i verksamheten. När den lokala handlingsplanen för patientsäkerhet var klar så har arbetet med aktiviteter påbörjats. Den lokala handlingsplanen fungerar som ett levande dokument och följs upp regelbundet på medicinska ledningsgruppsmöten.

Medskick till den som tar del av exemplet

  • En viktig framgångsfaktor var att någon/några tog ett extra ansvar att leda mötena och driva arbetet framåt.
  • En slutsats är att det finns ett stort värde av att sätta av mycket tid för samtal och dialog kring nulägesanalysen. Det är där grunden läggs för det fortsatta arbetet.
  • Ett sätt att få frågan prioriterad av alla är att lyfta det till nämnden eller att lägga in det som ett prioriterat område.
  • För att hålla i arbetet efter att planen är färdigställd är det viktigt att ha frågan på agendan på någon form av löpande forum, til exempel medicinska ledningsgrupp.
  • Viktigt att ha ett öppet och tillåtande klimat i gruppen, för att främja god dialog och reflektion.

Kontaktpersoner

Sandra Scherman
Medicinskt ansvarig för rehabilitering, Umeå kommun
sandra.scherman@umea.se

Informationsansvarig

  • Lena Karlsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

Om exemplet

Ämne
Patientsäkerhet
Exempel från
Kommun
Tidsperiod
2021- pågående
Verksamhetsområde
Hälsa och sjukvård

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Gå till alla lärande exempel