Publicerad 17 juni 2022

Statistikgruppen – en kreativ samverkan för jämlik hälsa

Att statistik skapar intressanta och viktiga underlag för verksamhetsutveckling, prioriteringar, politik och uppföljningar är inget nytt. Det samverkansaktörerna i Örebro län har gjort annorlunda, är att med en gemensam intention som grund hitta nya sätt att nyttja den guldgruva av data som länet samlat under åren.

Bakgrund – utgångspunkt, syfte, mål

I Region Örebro Län finns en skattkista av statistik sedan 1990-talet som underlättar när folkhälsoarbete ska bedrivas och prioriteras. Enligt en överenskommelse för 2018–2023 ska regionen bidra med epidemiologiska underlag som beskriver befolkningens hälsa, livsvillkor och levnadsvanor till samverkansparterna i länet. Svårigheter att komma igång och arbeta med att analysera det material som fanns lokalt ledde till ett påtagligt behov av att strukturera ett gemensamt arbete. En länsgemensam statistikgrupp bildades för att förtydliga olika roller och utveckla det gemensamma arbetet för att sprida resultatet i länets olika verksamheter – mot målet god, jämlik och jämställd hälsa.

Statistikgruppen består av representanter från de avtalsparter som ingår i överenskommelsen avseende folkhälsoarbetet:

 • representanter från länets folkhälsoteam
 • samtliga 12 kommuner i länet
 • RF-SISU (Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarna)
 • analytiker, epidemiolog, utvecklingsledare från Region Örebro län.

Genomförande

Statistikgruppens uppdrag är att utifrån lokalt och regionalt perspektiv:

 • fördjupa kunskapen om ojämlikhet och skillnader i hälsa för olika folkhälsoområden och målgrupper
 • skapa bra kunskapsunderlag för lokalt och regionalt folkhälsoarbete genom analys av folkhälsodata
 • kompetensutveckla gruppen i arbetet med folkhälsodata
 • föreslå indikatorer för uppföljning av samverkansplaner inom överenskommelser för folkhälsoarbetet.

Underlaget kan på olika vis och med olika utgångspunkt användas och analyseras av länets skilda verksamheter. Materialet kan sedan presenteras på olika vis med syftet att utgöra underlag för prioriteringar, verksamhetsutveckling, politikinriktning, uppföljning och samverkan.

Inom ramen för uppdraget genomför statistikgruppen sedan 2019 analysverkstäder med olika teman såsom Måluppfyllnad i skolan, Åldrande med livskvalitet samt Inkluderande arbetsliv. Valen av teman utgår från den handlingsplan som styr prioriteringar i folkhälsoarbetet och ger tillfällen till fördjupning inom olika folkhälsoområden. Genom att identifiera faktorer ur befolkningsundersökningarna adderas mer kraft och tyngd till folkhälsoarbetet. Och genom att fundera över hur data kan användas och förmedlas till de verksamheter som har bäst nytta av den kan det gemensamma arbetet hela tiden utvecklas.

Det här har arbetet lett fram till

De olika avtalsparterna inom samverkansarbetet har var och en nyttjat det gemensamma systematiska analysarbetet i olika projekt. Befolkningsdata har använts som underlag för olika undersökningar. Foklhälsodata kan korsköras för jämförelser som bidrar till nya insikter och kreativa arbetssätt för att undersöka och förstå folkhälsoutmaningar.

Att bryta ner data till ett begripligt och relaterbart omfång kan levandegöra statistiken för mottagaren och öka förståelse och engagemang. Allt för att göra folkhälsofrågorna betydelsefulla för dem som behöver agera på ojämlikheten i hälsa. Närmast på agendan är att utveckla former och nya möjligheter för digital rapportering av all rådata som finns att tillgå. Dessutom ska redovisning av trend och utvecklingsriktning över tid, läggas till rapporterna.

De viktigaste slutsatserna

Det ger stora samverkansvinster att samla olika kompetenser samt att arbeta med ett gemensamt analysarbete där bidrag från flera olika perspektiv tas med. Det systematiska analysarbetet gör att materialet kan användas och presenteras på ett sätt som får människor att känna angelägenhet. En avgörande insikt för att lyckas, är att välja ut den information som är relevant och viktig för respektive målgrupp. Att presentera ett underlag på ett anpassat vis kan göra statistik till ett kraftfullt verktyg i arbetet att skapa vilja till förändring.

Kontaktpersoner

Linda Bååk
Projektledare och statistiker, Region Örebro län
linda.baak@regionorebrolan.se

Ida Broman
Utvecklingsledare Folkhälsa, Region Örebro län
ida.broman@regionorebrolan.se

Informationsansvarig

 • Jesper Ekberg
  Konsult

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

Om exemplet

Ämne
Folkhälsa, Nära vård
Exempel från
Kommun
Tidsperiod
Pågående
Verksamhetsområde
Demokrati, Hälsa och sjukvård

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Gå till alla lärande exempel