Publicerad 15 februari 2021

Politiska jämställdhetsutskott skapar hållbarhet

Eskilstuna, Umeå och Örebro kommun har alla tre ett särskilt politiskt organ för att driva på jämställdhetsarbetet. Det är en framgångsfaktor i deras mångåriga arbete med jämställdhetsintegrering och bidrar till långsiktig hållbarhet.

Bakgrund – utgångspunkt, syfte, mål

En utmaning i arbetet med jämställdhetsintegrering är att skapa långsiktigt hållbara förändringar. Att bygga struktur och kultur som gör att jämställdhetsperspektivet inte försvinner när projekt eller andra särskilda satsningar tar slut.

Forskning visar att den viktigaste faktorn för att skapa hållbarhet är att ledningen tar ett aktivt ägarskap, bland annat genom att fortsätta efterfråga resultat och ställa krav.

Eskilstuna, Umeå och Örebro har under lång tid arbetat medvetet och framgångsrikt med jämställdhet, oavsett politisk majoritet. De har allt tre ett politiskt tillsatt utskott eller en beredning som driver på jämställdhetsarbetet och bidrar till kontinuiteten.

De olika politiska organen har till uppgift att vara en pådrivande och samordnande aktör i jämställdhetsarbetet, både internt men också i kommunen och regionen. De ska bidra till att utveckla arbetet för jämställdhet ur ett medborgar-, brukar/kund- och arbetsgivarperspektiv.

Genomförande

De olika organen är politiskt tillsatta och de är antingen underställda kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen. De har personella resurser till sitt förfogande som stöttar och förbereder ärenden. De har en egen budget för att driva projekt, genomföra utbildningsinsatser, med mera. Alla tre beredningar träffas tio gånger per år.

Jämställdhetsutskottet i Umeå

Jämställdhetsutskottet i Umeå ligger direkt under kommunfullmäktige. De sju ledamöterna och deras ersättare är valda av kommunfullmäktige och är också ledamöter i kommunfullmäktige. Utskottet sammanträder cirka tio gånger per år.

Utskottet har till uppgift att

 • initiera, granska och följa upp kommunövergripande frågor ur ett jämställdhetsperspektiv
 • bereda ärenden som skall behandlas av kommunfullmäktige ur jämställdhetsperspektiv
 • utveckla strategier för att uppnå jämställdhetsmålen
 • öka medvetenheten om vikten av ett jämställdhetsperspektiv inom olika politikområden.

När utskottet inte fått möjlighet att bereda ett ärende kan jämställdhetsutskottets ordförande påtala detta i kommunfullmäktige.

Jämställdhetsdelegationen i Örebro

Jämställdhetsdelegationen i Örebro ligger under kommunstyrelsen och har till uppgift att samordna jämställdhetsfrågorna i kommunen och utveckla jämställdhetsarbetet.

Delegationen ska

 • verka för ett jämställt Örebro genom att initiera, bevaka, driva på och stimulera ett aktivt jämställdhetsarbete
 • verka för att principer och artiklar i den europeiska deklarationen för jämställdhet på lokal nivå (CEMR-deklarationen) integreras i allt beslutsfattande, all planering och allt utförande i alla verksamhetsområden, nämnder, förvaltningar och bolag – från politiskt beslut till effekt för medborgaren. (CEMR, Council of European Municipalities and Regions, är de europeiska kommun- och regionförbundens samarbetsorganisation.)
 • följa upp och utvärdera att ett medvetet och systematiskt jämställdhetsarbete bedrivs kontinuerligt inom programområden, enskilda nämnder och förvaltningar
 • bedriva omvärldsbevakning, erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning.

Delegationen ska också hantera frågor som gäller diskrimineringsgrunden kön inom ramen för diskrimineringslagstiftningen. Delegationen har ett särskilt utvecklingsansvar för kommunens jämställdhets- och ickediskrimineringsplan och ska dels utveckla kommunens antidiskrimineringsarbete, dels följa upp och utvärdera hur kommunens jämställdhets- och ickediskrimineringsplan förverkligas i organisationen.

Delegationen kan kalla till sig nämnder och bolag för dialog. Delegationen har också uppmärksammat politikerrollen och förutsättningarna för att verka som politiker genom årliga enkäter.

Jämställdhetsberedningen i Eskilstuna

I Eskilstuna utser kommunstyrelsen en ledamot från varje parti som finns representerat i kommunfullmäktige att ingå i jämställdhetsberedningen, för närvarande åtta. Kommunstyrelsen utser ordförande och vice ordförande.

Jämställdhetsberedningen ska bidra till att utveckla arbetet för jämställdhet i Eskilstuna kommunkoncern ur ett medborgar-, brukar-/kund- och arbetsgivarperspektiv, och verka för ett mer jämställt Eskilstuna genom samråd, erfarenhetsutbyte, information, kunskapsspridning, dialog och initiativ till jämställdhetsåtgärder.

Beredningen ska

 • initiera, bevaka, driva på och stimulera ett aktivt och systematiskt jämställdhetsarbete i Eskilstuna kommunkoncern
 • utveckla strategier för att uppnå jämställdhetsmålen
 • öka medvetenheten om vikten av ett jämställdhetsperspektiv inom kommunens alla politik- och verksamhetsområden
 • inhämta kunskap om jämställdhet och hur ett framgångsrikt jämställdhetsarbete bedrivs från forskning, lagstiftning, andra kommuner, myndigheter, företag och organisationer, samt övriga delar av samhället i Sverige och jämförbara länder
 • årligen presentera idéer och förslag till kommunstyrelsen på utvecklingsområden för kommunens jämställdhetsarbete

Eskilstunas jämställdhetsberedning bjuder in förvaltningar och bolag inom kommunkoncernen till dialogmöten och utifrån dessa presenteras sedan förslag till utvecklingsområden i en årlig rapport till kommunstyrelsen. Där ingår även idéer och förslag på utvecklingsområden för kommunens övergripande jämställdhetsarbete.

Det här har arbetet lett fram till

 • Beredningarna och utskottet bidrar i hög grad till att skapa kontinuitet i arbetet. De följer upp beslut och skapar ett politiskt tryck på nämnderna och bolagen at hela tiden beakta ett jämställdhetsperspektiv.
 • De många politiker som genom åren suttit som ledamöter i utskottet har spridit kunskapen både i partierna och i nämnderna.

De viktigaste slutsatserna

 • En strategisk organisering och ett politiskt valt utskott/beredning leder till långsiktigt medvetet arbete.
 • Gör beredningarna till en del av den politiskt valda ordinarie strukturen.

Fördjupning

Instruktion för jämställdhetsberedningen i Eskilstuna (PDF)

Jämställdhetsutskottet i Umeå

Jämställdhetsdelegationen i Örebro

Kontakt

Anna Fridell
kommunstrateg
Eskilstuna kommun
anna.fridell@eskilstuna.se

Linda Gustafsson
jämställdhetsstrateg
Umeå kommun
linda.gustafsson@umea.se

Mia Patino Stålgren
jämställdhetsstrateg
Örebro kommun
mia.patino.stalgren@orebro.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

Om exemplet

Ämne
Jämställdhet, Politisk styrning
Exempel från
Kommun
Tidsperiod
Pågående
Verksamhetsområde
Demokrati

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Gå till alla lärande exempel